International Conference of Young Musicologists. Young Musicology Today: tendencies, challenges and perspectives

Termin: 07.11.2016 - 09.11.2016
Miejsce: Westerplatte Street 10; 31-033 Kraków, Poland
Organizator: Jagiellonian University in Kraków, Department of Musicology
Kontakt: Agnieszka Lakner: agnieszka.lakner@doctoral.uj.edu.pl and musicologytoday@gmail.com

INTERNATIONAL CONFERENCE OF YOUNG MUSICOLOGISTS. YOUNG MUSICOLOGY TODAY: TENDENCIES, CHALLENGES AND PERSPECTIVES

 

CALL FOR PAPERS

The aim of the conference is to integrate the musicological community through the creation of an international forum for exchanging ideas and research experiences. We encourage young musicologists to present results from ongoing studies and to engage in discussion on the future of musicology, its role and place in the contemporary culture. Currently, musicology, which is not only the study of music, is starting to perform social functions, becoming not only a field of scientific inquiry but one of use to society. During the conference, we would like to consider new avenues of research, new methodologies of musicologists' work, and the challenges and career prospects faced by musicologists entering the labour market. It will also be an opportunity to consider the subject areas of interest to young musicology.

Subject areas for consideration include

 • New research perspectives in musicology
 • Music versus other arts
 • Music in the public space (sonosphere research)
 • Music in society (music and ideologies)
 • Music and the sacred
 • Music and science (e.g. psychology of music)
 • Challenges of modern ethnomusicology
 • The state and the form of contemporary music criticism
 • Source studies and music editing
 • Music librarianship – issues and challenges
 • Performance practice
 • Theory of music
 • Music and pop culture
 • Opera nowadays

The conference will incorporate both traditional lectures and panel discussions, during which groups of researchers conducting a joint project or studying similar subjects will be able to present the results of their studies or discuss a specific subject. We encourage the participants to organise their own panel sessions during the conference (due to time constraints, we suggest no more than four papers during one session; please indicate the person leading the session during registration).

In addition, the conference programme includes:

 • "A musicologist on the labour market" panel

This will be an opportunity for an in-depth discussion of the current employment situation of musicology graduates in Poland and abroad, and for the presentation of experiences in this area. We encourage participation in this panel session by musicologists – musical life animators, employees of media and cultural and educational associations and institutions etc.

 • Masters' lectures (plenary speakers)
   
 • The conference programme includes additional events, such as concerts, sightseeing in Krakow, and exhibitions.

A publication of the collected papers presented at the conference is also planned.

Conference language: English.

Schedule

 • Accepting applications with abstracts – until 31th of May 2016.
   
 • Information about accepted papers – by 30 June 2016.
   
 • Conference dates: 7-9 November 2016.

Applications

Application_form.doc

Applications should be made by sending the application form via email to: agnieszka.lakner@doctoral.uj.edu.pl  and musicologytoday@gmail.com

For any further information please feel free to contact: Agnieszka Lakner; agnieszka.lakner@doctoral.uj.edu.pl

Conference fee

Conference fee: 200,00 PLN / 50 €

The fee includes:

Admission to the conference, conference program, publication of the paper in the conference proceedings, lunches and coffee breaks during sessions and conference attractions such as sightseeing and concerts. Registration fee does not include accommodation and transportation. If you wish, Organizers will help you to book an accommodation.

Organizer

Jagiellonian University in Kraków, Department of Musicology

Address: Westerplatte Street 10; 31-033 Kraków, Poland

 

International Conference of Young Musicologists. YOUNG MUSICOLOGY TODAY: TENDENCIES, CHALLENGES AND PERSPECTIVES

Celem konferencji jest integracja środowiska muzykologicznego poprzez stworzenie międzynarodowego forum wymiany myśli i doświadczeń naukowych. Zachęcamy młodych muzykologów do prezentacji rezultatów aktualnie prowadzonych badań oraz włączenia się w dyskusję na temat przyszłości muzykologii, jej roli i miejsca we współczesnej kulturze. Aktualnie muzykologia, która zajmuje się nie tylko samym badaniem muzyki, zaczyna pełnić także funkcje społeczne, stając się dziedziną tak naukową, jak i pożyteczną dla społeczeństwa. Podczas konferencji chcielibyśmy zastanowić się, jakie nowe drogi należy wyznaczyć badaniom, jakie przyjąć nowe metodologie pracy muzykologa oraz jakie wyzwania i perspektywy zawodowe stoją przed muzykologami wkraczającymi na rynek pracy. To także okazja, aby wspólnie zastanowić się, czym młoda muzykologia chce się przyjrzeć w swoich badaniach.

Proponowane obszary tematyczne

 • Nowe perspektywy badawcze w muzykologii
 • Muzyka wobec innych sztuk
 • Muzyka w przestrzeni publicznej (badania sonosfery)
 • Muzyka w społeczeństwie (muzyka i ideologie)
 • Muzyka i sacrum
 • Muzyka i nauka (np. psychologia muzyki)
 • Wyzwania współczesnej etnomuzykologii
 • Status i oblicze współczesnej krytyki muzycznej
 • Źródłoznawstwo i edytorstwo muzyczne
 • Bibliotekarstwo muzyczne – problemy i wyzwania
 • Praktyka wykonawcza
 • Teoria muzyki
 • Muzyka i popkultura
 • Teatr operowy aktualnie

Podczas konferencji odbędą się zarówno sesje z tradycyjnymi referatami, ale również panele, podczas których grupy badaczy prowadzących wspólny projekt lub badających podobne obszary tematyczne będą mogły zaprezentować efekty swoich badań lub podjąć dyskusję nad określonym zagadnieniem. Zachęcamy do organizowania własnych sesji tematycznych w ramach konferencji (ze względów czasowych sugerujemy max. 4 referaty w ramach jednej sesji tematycznej; przy zgłoszeniu prosimy o wskazanie osoby prowadzącej sesję).

Ponadto w programie konferencji zaplanowano:

 • Panel „Muzykolog na rynku pracy"

Będzie to okazja do podjęcia pogłębionej dyskusji na temat obecnej sytuacji zawodowej absolwentów muzykologii w Polsce i zagranicą oraz prezentacji doświadczeń w tym zakresie. Do udziału w panelu zapraszamy muzykologów – animatorów życia muzycznego, pracowników mediów, stowarzyszeń oraz instytucji kulturalnych i edukacyjnych.

 • Wykłady mistrzowskie (plenary speakers)
   
 • W programie konferencji przewidziano także dodatkowe wydarzenia, jak koncerty, zwiedzanie Krakowa oraz wystawy.

 

Przewidywana jest publikacja zbierająca referaty wygłoszone podczas konferencji.

Język konferencji: angielski.

Terminy:

 • Przyjmowanie zgłoszeń wraz z abstraktami – do 31 maja 2016 r.
   
 • Informacja o przyjęciu referatów – 30 czerwca 2016 r.
   
 • Termin konferencji 7-9 listopada 2016 r.

Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna: 200 PLN (materiały konferencyjne, obiad oraz przerwy kawowe podczas sesji, udział w koncertach i zwiedzaniu Krakowa; w opłatę nie zostały wliczone koszty noclegów i transportu. Organizatorzy zapewniają pomoc w zarezerwowaniu noclegów).

Formularz zgłoszeniowy

Data opublikowania: 23.02.2016
Osoba publikująca: Stanisław Hrabia