Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Subwencja naukowa na działalność młodych naukowców na rok 2020

Subwencja naukowa na działalność młodych naukowców na rok 2020

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż do dnia 30 sierpnia 2020 można składać wnioski o przyznanie dofinansowania w ramach otrzymanej przez Instytut Muzykologii subwencji naukowej na działalność młodych naukowców na rok 2020. Wnioski (w formie opisu planowanych badań/ kwerend/ wyjazdów naukowych itp.) powinny być skierowane do Pani Dyrektor Instytutu Muzykologii dr hab. Aleksandry Patalas. Jednocześnie ze względu na konieczność dokonania wstępnej oceny sytuacji, prosimy o przesłanie do 25 lipca wstępnych podań (tylko ogólna informacja, na co miałaby być przeznaczona dotacja i w przybliżeniu w jakiej kwocie). Dotacja zostanie podzielona na zasadach konkursu. Jednocześnie chciałbym podkreślić, że przyznana subwencja powinna zacząć być realizowana od 1 października i zostać rozliczona do końca listopada 2020 i nie ma możliwości przeniesienia jej na przyszły rok – proszę wziąć to pod uwagę przy sporządzaniu wniosków.

Biorąc pod uwagę czas epidemii i związane z nią ograniczenia (zakaz wyjazdów na kongresy i konferencje naukowe przynajmniej do końca września, poważne ograniczenia w prowadzeniu badań naukowych – limitowany dostęp do archiwów i bibliotek zagranicznych), konieczne jest dobre uzasadnienie wniosku. W przypadku kwerendy zagranicznej może to być np. potwierdzenie mailowe możliwości jej przeprowadzenia we wskazanym terminie.

Przypominam też, że wg nowej ustawy o szkolnictwie wyższym

Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

1) jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora albo

2) posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie [prowadzącym działalność naukową].

 

Zachęcam do przesyłania wniosków na adres muzykologia@uj.edu.pl !

 

Z pozdrowieniami

Michał Jaczyński