Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownik Biblioteki i Fonoteki Instytutu Muzykologii

kustosz dyplomowany mgr Stanisław Hrabia

kustosz dyplomowany mgr Stanisław Hrabia

Telefon

12 663-16-73

email

«Si apud bibliothecam hortulum habes, nihil deerit» (Cyceron)

Stanisław Hrabia, muzykolog, bibliotekarz muzyczny, kierownik Biblioteki i Fonoteki Instytutu Muzykologii UJ (od 1999). W latach 1997-1999 jako stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej przebywał na Uniwersytecie w Pittsburghu (USA), opracowując kolekcję polskich rękopisów i druków muzycznych z Alliance College. Członek Zarządu i Przewodniczący Sekcji Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w l. 2006-2017.

Aktywnie uczestniczy w działalności Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych (IAML): w l. 2008-2011 przewodniczący Sekcji Bibliotek Naukowych IAML (2002-2008 wiceprzewodniczący), w l. 2003-2008 przedstawiciel krajów Europy Wschodniej w IAML Copyright Committee, 2006-2009 członek Komitetu Programowego (IAML Programme Committee). Od 2006 koordynator Polskiego Komitetu RILM Abstracts of Music Literature; od 2016 reprezentant IAML w RILM Commission Mixte. W l. 2010-2016 wiceprzewodniczący IAML oraz przewodniczący Komitetu Programowego (Forum of Commissions and Professional Branches; obecnie Forum of Sections), koordynujący przygotowanie programu Kongresów IAML w Dublinie (2011), Montrealu (2012), Wiedniu (2013), Antwerpii (2014), Nowym Jorku (2015; we współpracy z IMS) oraz Rzymie (2016). W l. 2017-2021 Przewodniczący IAML; od 2021 członek Zarządu IAML jako Past-President.

Inicjator i współorganizator Kongresu IAML Kraków 2019.

Autor wielu publikacji z zakresu bibliotekarstwa muzycznego i bibliografii muzycznej.

Publikacje

książka | monografia

 • Witold Lutosławski : a bio-bibliography / Będkowski Stanisław, Hrabia Stanisław. - Westport, Conn. ; London : Greenwood Press, 2001. - IX, 323, [4] s. - (Bio-bibliographies in music ; 83). - ISBN 0313259623.
 • 50 lat Sekcji Bibliotek Muzycznych  Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich : 1964-2014 = Fifty years of the Music Libraries Section of the Polish Librarians' Association : 1964-2014 / Hrabia Stanisław, Bias Hanna,  Bias Iwona. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2014. - 28 s. . - ISBN 978-83-64203-30-5

 

prace zbiorowe | redakcja

 • „Biblioteka muzyczna = Music Library”, red. Stanisław Hrabia, Andrzej Spóz, Warszawa, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2000-2006, (wyd. 2008), ISBN 978-83-89316-95-0, 2007-2009, (wyd. 2010), ISBN 978-83-61464-76-1
 • Zbiory europejskiej kultury muzycznej w polskich bibliotekach i archiwach, red. Aleksandra Patalas, Stanisław Hrabia, Kraków, Musica Iagellonica, 2008, 433 s., ISBN 978-83-7099-160-9.
 • Polish Music culture resources in libraries and archives, Editor in Chief Stanisław Hrabia, Warsaw, PLA Publishing House, 2018, 60 s., ISBN 978-83-65741-24-0. On-line: http://www.sbp.pl/repository/publikacje/polish_music_net.pdf, [dostęp 01.04.2020]

 

artykuł (rozdział) w książce

 • Polskie piśmiennictwo muzyczne w bazie "RILM Abstracts of Music Literature" = Polish writings on music in "RILM Abstracts of Music Literature" database / Hrabia Stanisław // W: Muzyka jest zawsze współczesna : studia dedykowane Profesor Alicji Jarzębskiej / red. Woźna-Stankiewicz Małgorzata, Sitarz Andrzej . - Kraków : Instytut Muzykologii UJ ; Musica Iagellonica, 2011. - S.  779-802. - Bibliogr. w przypisach. Streszcz. w j. ang..  - ISBN 978-83-7099-181-4
 • Działalność Biblioteki w strukturze Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego = Activity of the Library in the structure of the Institute of Musicology of the Jagiellonian University / Hrabia Stanisław // W: Almanach muzykologii krakowskiej : 1911-2011 / red. Woźna-Stankiewicz Małgorzata, Fabiańska Zofia, Sitarz Andrzej . - Kraków : Musica Iagellonica, 2016. - S.  511-521. - (Acta Musicologica Universitatis Cracoviensis; 30).  - ISBN 978-83-7099-209-5
 • Kronika muzykologii w Uniwersytecie Jagiellońskim : 1911-2011 = The chronicle of Musicological Department at the Jagiellonian University : 1911-2011 / Woźna-Stankiewicz Małgorzata, Sitarz Andrzej, Szombara Justyna, Hrabia Stanisław // W: Almanach muzykologii krakowskiej : 1911-2011 / red. Woźna-Stankiewicz Małgorzata, Fabiańska Zofia, Sitarz Andrzej . - Kraków : Musica Iagellonica, 2016. - S.  13-115. - (Acta Musicologica Universitatis Cracoviensis; 30).  - ISBN 978-83-7099-209-5

 

artykuł (rozdział) w książce | bibliografia

 • Piotr Poźniak : bibliografia prac ogłoszonych do 2009  roku = Piotr Poźniak : bibliography of writings published until the year 2009  / Hrabia Stanisław // W: Muzykolog wobec świadectw źródłowych i dokumentów : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Piotrowi Poźniakowi w 70.  rocznicę urodzin = The musicologist and source documentary evidence : a book of essays in honour of professor Piotr Poźniak on his 70th birthday / red. Fabiańska Zofia, Kubieniec Jakub, Sitarz Andrzej, Wilk Piotr . - Kraków : Musica Iagellonica, 2009. - S.  17-24. - ISBN 978-83-7099-165-4
 • Prace napisane pod kierunkiem prof. dr. hab. Piotra Poźniaka = Thesis written under the direction of prof. dr hab. Piotr Poźniak / Hrabia Stanisław // W: Muzykolog wobec świadectw źródłowych i dokumentów : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Piotrowi Poźniakowi w 70.  rocznicę urodzin = The musicologist and source documentary evidence : a book of essays in honour of professor Piotr Poźniak on his 70th birthday / red. Fabiańska Zofia, Kubieniec Jakub, Sitarz Andrzej, Wilk Piotr . - Kraków : Musica Iagellonica, 2009. - S.  25-26. - ISBN 978-83-7099-165-4
 • Prace napisane pod kierunkiem prof. dr hab. Alicji Jarzębskiej = Thesis written under the direction of prof. dr hab. Alicja Jarzębska / Hrabia Stanisław // W: Muzyka jest zawsze współczesna : studia dedykowane Profesor Alicji Jarzębskiej / red. Woźna-Stankiewicz Małgorzata, Sitarz Andrzej . - Kraków : Instytut Muzykologii UJ ; : Musica Iagellonica, 2011. - S.  34-37. - ISBN 978-83-7099-181-4
 • Lutosławski : literatura = Lutosławski : bibliography / Hrabia Stanisław // W: Lutosławski : od ogniwa do łańcucha : encyklopedia muzyczna PWM / red. Dziębowska Elżbieta. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2013. - S. 24-27. - Wydanie specjalne. Przedruki haseł z "Encyklopedii Muzycznej PWM". - ISBN 978-83-224-0954-1
 • Wykaz rozpraw habilitacyjnych, doktorskich, magisterskich i licencjackich za lata 1921-2011 = Register of dissertations : habilitation, doctoral, graduate and undergraduate for the years 1921-2011 / Hrabia Stanisław // W: Almanach muzykologii krakowskiej : 1911-2011 / red. Woźna-Stankiewicz Małgorzata, Fabiańska Zofia, Sitarz Andrzej . - Kraków : Musica Iagellonica, 2016. - S.  769-813. - (Acta Musicologica Universitatis Cracoviensis; 30).  - ISBN 978-83-7099-209-5
 • Bibliography / Hrabia Stanisław // In: Polish music culture resources in libraries and archives / ed. Hrabia Stanisław . - Warsaw : PLA Publishing House, 2018. - p. 57-60. - ISBN 978-83-65741-24-0.  - http://www.sbp.pl/repository/publikacje/polish_music_net.pdf [dostęp 01.04.2020]
 

artykuł (rozdział) w książce | publikacja pokonferencyjna

 • Z dziejów Sekcji Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - Polskiej Grupy Narodowej IAML. Kronika / Hrabia Stanisław // W: Sekcja Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - Polska Grupa Narodowa IAML 1964-2004 : materiały z Nadzwyczajnej Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych, Warszawa, Biblioteka Narodowa, 20-22 października 2004 = Music Libraries Section of the Polish Librarians Association - Polish National Branch of IAML : proceedings of the Extraordinary National Congress of Polish Music Librarians, Warsaw, National Library, October 20-22, 2004 / red. Piotr Maculewicz, Andrzej Spóz. Warszawa 2005, Wydawnictwo SBP, s. 29-89.
 • The Annals of the Music Libraries Section of the Polish Librarians Association - Polish National Branch of IAML / Hrabia Stanisław // W: Sekcja Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - Polska Grupa Narodowa IAML 1964-2004 : materiały z Nadzwyczajnej Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych, Warszawa, Biblioteka Narodowa, 20-22 października 2004 = Music Libraries Section of the Polish Librarians Association - Polish National Branch of IAML : proceedings of the Extraordinary National Congress of Polish Music Librarians, Warsaw, National Library, October 20-22, 2004 / red. Piotr Maculewicz, Andrzej Spóz. Warszawa 2005, Wydawnictwo SBP, s. 91-141.
 • Biblioteka muzyczna a model biblioteki hybrydowej = Music library towards the model of a hybrid library / Hrabia Stanisław // W: Europejska kultura muzyczna w polskich bibliotekach i archiwach / red. Patalas Aleksandra, Hrabia Stanisław . - Kraków : Musica Iagellonica, 2008. - S.  395-407. - ISBN 978-83-7099-160-9
 • Cataloguing through cooperation : the role of music librarians in the creation of a national union catalogue / Hrabia Stanisław // W: 4° Congresso Brasileiro de Iconografia Musical & 2° Congresso Brasileiro de Pasquisa e Sistemas de Informação em Música : Música, imagem e documentação na sociedade da informação / red. Sotuyo  Blanco Pablo. - Salvador : Universidade Federal da Bahia, 2017. - S.  33-60. - (Anais, ISSN 2318-7026). - Wydanie na CD- ROM

 

artykuł (rozdział) w książce | wstęp

 

artykuł w czasopiśmie

 • Zastosowanie kartotek wzorcowych w katalogowaniu muzykaliów / Hrabia Stanisław // Biblioteka Muzyczna  = Music Library. - 2004, s. 129-145. - ISSN 0239-9644
 • Działalność Sekcji Bibliotek Muzycznych  SBP  - Polskiej Grupy Narodowej IAML w latach 2007-2009 = The activity of the Section of Music Libraries of PLA - Polish National Branch of IAML in the years 2007-2009 / Hrabia Stanisław // Biblioteka Muzyczna  = Music Library. - 2010, s. 237-254. - ISSN 0239-9644
 • 50 lat Sekcji Bibliotek Muzycznych  ZG SBP  = 50 years of Music Libraries Section of the PLA General Board = 50 lat Sekcji Bibliotek Muzycznych  Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich / Hrabia Stanisław // Bibliotekarz. - 2014  nr 9, s. 15-19. - ISSN 0208-4333. - http://pliki.sbp.pl/ac/Bibliotekarz_2014_09.pdf [dostęp 01.04.2020]
 • Sekcja Bibliotek Muzycznych  Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich : Polska Grupa Narodowa IAML w przededniu Jubileuszu 50-lecia = Music Libraries Section of the Polish Librarians Association : Polish National Group IAML on the eve of the 50th anniversary Jubilee / Hrabia Stanisław // Bibliotheca Nostra. - 2014  : Stowarzyszenia bibliotekarzy nr 2 (36),  s. 90-105. - ISSN 1734-6576. - eISSN 2084-5464.  - http://www.bibliothecanostra.awf.katowice.pl/nr-2-36-2014-stowarzyszenia-bibliotekarzy/ [dostęp 01.04.2020]
 • Jubileusz 50-lecia Sekcji Bibliotek Muzycznych  Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich : konferencja „Muzyczna informacja jutra”. Warszawa, 23-24  września 2014  r., Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina = 50th Anniversary of Music Libraries Section of Polish Librarians Association (SBP)  : conference „Music information of tomorrow”. Warszawa, September 23-24, 2014, The University of Warsaw Library Fryderyk Chopin National Institute / Hrabia Stanisław // Przegląd Biblioteczny. - 2014  t. 82 nr 4, s. 611-617. – ISSN 0033-202X. - eISSN 2545-2487

 

artykuł w czasopiśmie | bibliografia

 • Publications on Witold Lutosławski by members of the staff and Ph.D.  students of the Institute of Musicology, Jagiellonian University since 1999  / Hrabia Stanisław // Witold Lutosławski Studies. - 2007  vol. 1, p. 89-91. – ISSN 1898-4045 https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/151023 [dostęp 01.04.2020]
 • Witold Lutosławski : discography / Będkowski Stanisław, Hrabia Stanisław // Witold Lutosławski Studies. - 2008  vol. 2, p. 27-88. - ISSN 1898-4045 https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/151044 [dostęp 01.04.2020]

 

artykuł w czasopiśmie | sprawozdanie

 • Sprawozdanie z konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzycznych Bibliotek, Archiwów i Centrów Informacji, Edinburgh 2000 / Hrabia Stanisław //  "Przegląd Biblioteczny", 2000. - nr 4, s. 322-326. – ISSN 0033-202X. - eISSN 2545-2487
 • Sprawozdanie z konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzycznych Bibliotek, Archiwów i Centrów Informacji, Périgueux, 2001 / Hrabia Stanisław // "Przegląd Biblioteczny", 2001. - nr 4, s. 357-360. – ISSN 0033-202X. - eISSN 2545-2487
 • II Konferencja Muzyka w kulturze Europejskiej. Zbiory europejskiej kultury muzycznej w bibliotekach i archiwach w Polsce. Sprawozdanie / Hrabia Stanisław // Bibliotekarz. - 2008, nr 2, s. 16-19. - ISSN 0208-4333. - http://pliki.sbp.pl/ac/Bibliotekarz_2008_02.pdf [dostęp 01.04.2020]
 • II Konferencja "Muzyka w kulturze europejskiej. Zbiory europejskiej kultury muzycznej w bibliotekach polskich" = 2nd Conference "Music in European Culture. The Collections of European Music Culture in Polish Libraries" / Hrabia Stanisław // Bibliotekarz. - 2008  nr 2, s. 16-19. - ISSN 0208-4333.  - https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/55473/edition/59215/content [dostęp 01.04.2020]
 • National reports : Poland / Polska / Hrabia Stanisław // Fontes Artis Musicae. - 2008  vol. 55 no. 4, p. 653.  – ISSN 0015-6191. - eISSN 2471-156X
 • National reports : Poland / Polska / Hrabia Stanisław // Fontes Artis Musicae. - 2009  vol. 56 no. 4, p. 398.  - ISSN0015-6191. - eISSN 2471-156X
 • IAML reports : programme committee / Hrabia Stanisław // Fontes Artis Musicae. - 2010  vol. 57 no. 4, p. 376-377. - ISSN 0015-6191. - eISSN 2471-156X
 • National reports : Poland / Polska / Hrabia Stanisław // Fontes Artis Musicae. - 2010  vol. 57 no. 4, p. 419.  – ISSN 0015-6191. - eISSN 2471-156X
 • IAML reports : programme committee / Hrabia Stanisław // Fontes Artis Musicae. - 2011  vol. 58 no. 4, p. 397-399. - ISSN 0015-6191. - eISSN 2471-156X
 • National reports : Poland / Polska / Hrabia Stanisław // Fontes Artis Musicae. - 2011  vol. 58 no. 4, p. 429-430. - ISSN 0015-6191. - eISSN 2471-156X
 • Programme committee / Hrabia Stanisław // Fontes Artis Musicae. - 2012  vol. 59 no. 4, p. 340-342. - ISSN 0015-6191. - eISSN 2471-156X
 • Poland / Hrabia Stanisław // Fontes Artis Musicae. - 2012  t. 59 nr 4, s. 373-374. - ISSN 0015-6191. - eISSN 2471-156X
 • IAML reports : programme committee / Hrabia Stanisław // Fontes Artis Musicae. - 2013  vol. 60 no. 4, p. 301-302. - ISSN 0015-6191
 • National reports : Poland / Polska / Hrabia Stanisław // Fontes Artis Musicae. - 2013  vol. 60 no. 4, p. 338-340. - ISSN 0015-6191
 • IAML reports : programme committee / Hrabia Stanisław // Fontes Artis Musicae. - 2014  vol. 61 no. 4, p. 369-371. - ISSN 0015-6191
 • National reports : Poland / Polska / Hrabia Stanisław // Fontes Artis Musicae. - 2014  vol. 61 no. 4, p. 405-406. - ISSN 0015-6191
 • National reports : Poland / Polska / Hrabia Stanisław // Fontes Artis Musicae. - 2015  vol. 62 no. 4, p. 374-377. - ISSN 0015-6191. - eISSN 2471-156X
 • IAML Forum of Commissions and Professional Branches / Hrabia Stanisław // Fontes Artis Musicae. - 2015  vol. 62 no. 4, p. 330-332. - ISSN 0015-6191. - eISSN 2471-156X
 • Poland / Polska : working meeting of librarians cataloguing music = [IAML National Reports] : Poland / Polska = Poland - Report 2016  / Hrabia Stanisław, 2016. - http://www.iaml.info/sites/default/files/pdf/poland_2016.pdf [dostęp 01.04.2020]