Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Maciej Jochymczyk

dr Maciej Jochymczyk

Maciej Jochymczyk ukończył z wyróżnieniem studia muzykologiczne w Instytucie Muzykologii UJ w 2007 roku. Za swoją pracę magisterską otrzymał The Ray and Ruth Robinson Musicology Award. W 2012 roku uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim tytuł doktora na podstawie dysertacji poświęconej twórczości religijnej o. Amanda Ivanschiza, która została uhonorowana nagrodą im. Ks. Prof. Hieronima Feichta, przyznawaną przez Sekcję Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich (ZKP). Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na środkowoeuropejskiej muzyce religijnej XVII–XIX w., zagadnieniach edytorstwa i źródłoznawstwa muzycznego, a także wykonawstwa historycznego i instrumentologii. W ramach swoich badań prowadził kwerendy w archiwach m.in. w Austrii, Chorwacji, Czechach, Niemczech, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Włoszech i Wielkiej Brytanii. Od 2005 roku aktywnie uczestniczy w pracach zespołu naukowego zajmującego się muzykaliami ze zbiorów klasztoru oo. Paulinów na Jasnej Górze. Przygotował partytury będące podstawą prawykonań oraz nagrań ponad 50 obszernych dzieł wokalno-instrumentalnych. Jako kierownik i wykonawca uczestniczy w realizacji grantów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Jest współtwórcą i redaktorem serii nutowej Fontes Musicae in Polonia,  członkiem Komitetu Naukowo-Redakcyjnego serii Musica Claromontana, a także członkiem Sekcji Muzykologów ZKP. Doświadczenie w zakresie praktyki wykonawczej zdobywał jako wokalista i instrumentalista w takich zespołach, jak Europa Chor Akademie (Meinz), Kantorei Sankt Barbara (Kraków), Narol Baroque (Narol) i La Tempesta (Warszawa). W 2016 roku został nagrodzony stypendium dla wybitnych młodych naukowców przyznawanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

For information in English, see: http://jagiellonian.academia.edu/MaciejJochymczyk

 

Wybrane publikacje

Książki

 • Amandus Ivanschiz – His Life and Music. With a Thematic Catalog of Works, Kraków 2016, 529 s.
 • Muzyka religijna u progu klasycyzmu. Amandus Ivanschiz osppe (1727–1758), Lublin 2014, 506 s.
 • Pietas & Musica. Damian Stachowicz SchP. Życie i twórczość w kontekście epoki, Kraków 2009, 202 s.

Wydania źródłowo-krytyczne

 • Carolus Göbel: 3 Alma Redemptoris Mater, 4 Salve Regina (Fontes Musicae in Polonia C/XXII), Warszawa 2021, 114 s.
 • Amandus Ivanschiz: Lytania[e] de Beata [Maria Virgine] (Fontes Musicae in Polonia C/XIX), Warszawa 2020, 116 s.
 • Antonius Swoboda: Dixit Dominus, Litaniae Lauretanae (Fontes Musicae in Polonia C/XVII), Warszawa 2020, 53 s.
 • Gabriel Goetzl: Missa Sancti Andreae (Fontes Musicae in Polonia C/X), Warszawa 2019, 98 s.
 • Jakub Gołąbek: Msze trzygłosowe (Musica in Ecclesia Cathedrali Cracoviensi Audita 8), Kraków 2018, 102 s.
 • Hyacinthus Szczurowski: Missa Emmanuelis (Fontes Musicae in Polonia C/VIII), Warszawa 2018, 110 s.
 • Hyacinthus Szczurowski: Caeli cives, Domine non sum dignus, Litaniae in C (Fontes Musicae in Polonia C/V), Warszawa 2018, 106 s.
 • Szymon Ferdynand Lechleitner: Motetti (Sub Sole Sarmatiae 39), współautor: Damian Kułakowski, Kraków, Musica Iagellonica 2017, 68 s.
 • Jacek Szczurowski: Litania in D (Sub Sole Sarmatiae 38), Kraków, Musica Iagellonica 2017, 77 s.
 • Jacek Szczurowski: Missa ex D (Sub Sole Sarmatiae 37), Kraków, Musica Iagellonica 2017, 110 s.
 • Martinus Kretzmer: Sacerdotes Dei benedicite Dominum, Memorare o piissima virgo, Aeterne rerum omnium effector Deus, Laudem te Dominum (Fontes Musicae in Polonia 1), współautor: Tomasz Jeż, Warszawa 2017, 123 s.
 • Jacek Różycki: Opera omnia I. Concerti, Salmi e Magnificat (Sub sole Sarmatiae 30), wstęp: Aleksandra Patalas, Kraków 2016, 185 s.
 • Roman Zajączkowski: Veni Creator Spiritus, Missa Rorate Caeli (Sub sole Sarmatiae 18), Kraków 2013, 72 s.
 • Amandus Ivanschiz: Missa in C (Musica Claromontana 10), Kraków 2013, 98 s.
 • Krystian Józef Ruth: Arie, Mottetti (Sub sole Sarmatiae 15), Kraków 2012, 68 s.
 • Paweł Sieprawski: Justus germinavit, Plaudite sidera, Regina caeli (Sub sole Sarmatiae 14), Kraków 2012, 64 s.
 • Damian Stachowicz: Concerti e motetti (Sub sole Sarmatiae 13), Kraków 2008, 107 s.
 • Wstęp biograficzny zaczerpnięty z ww. publikacji również w: Damian Stachowicz, Litaniae de B.M.V. (Sub sole Sarmatiae 12), Kraków 2007, s. 5–6.
 • Damian Stachowicz: Missa Requiem (Sub sole Sarmatiae 11), Kraków 2007, 42 s.

Artykuły w czasopismach i rozdziały w pracach zbiorowych

 • The Masses of Francesco Perneckher in the Collection of the Pauline Monastery at Jasna Góra (Częstochowa): Problems of Attribution and Source Studies, „Fontes Artis Musicae” vol. 66 (2019), no. 2, s. 156–164.
 • Jacek Szczurowski – źródła do biografii, w: Universalia et particularia. Ars et praxis Societatis Jesu in Polonia, red. Bogna Bohdanowicz, Tomasz Jeż (Fontes Musicae in Polonia B/III), Warszawa 2018, s. 223–253.
 • „Missa pro Defunctis” Filipa Gotschalka w kontekście tradycji gatunku, „Liturgia Sacra” 2017 nr 2 (50), s. 483–498.
 • Repertuar kapeli oo. Dominikanów w Gidlach w świetle aktualnych badań, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł osiemnastowiecznych, w: Życie muzyczne w klasztorach dominikańskich w dawnej Rzeczpospolitej, red. Aleksandra Patalas, Kraków 2016, s. 76–112.
 • Znaki artykulacyjne w rękopisach XVIII-wiecznych – interpretacja w kontekście źródeł muzycznych i teoretycznych, „Muzyka” 2015 nr 4, s. 97–109.
 • Oratorios by Amandus Ivanschiz in the Context of Musical Sources and Liturgical Practice, „Musicologica Brunensia" 49 (2014), nr 1, s. 251–260.
 • Some Remarks on the Formation of the Classical Style: Instrumental Music by Amandus Ivanschiz, „Musicology Today" 10 (2013), s. 72–78.
 • Józef Elsner i o. Cyryl Gieczyński OSPPE. Porównanie elementów warsztatu kompozytorskiego na podstawie wybranych kompozycji, w: Józef Elsner (1769–1854). Życie – działalność – epoka, red. Remigiusz Pośpiech, Opole 2013, s. 317–333.
 • Clarino w dziełach Marcina Józefa Żebrowskiego. Świadectwa wirtuozostwa instrumen-talnego w kapeli jasnogórskiej, w: Marcin Józef Żebrowski (XVIII w.). Kompozytor  i muzyk kapeli jasnogórskiej, red. Remigiusz Pośpiech, Opole 2013, s. 177–191.
 • Sacred Music by Amandus Ivanschiz: Attributions and Variants of Extant Compositions, „Interdisciplinary Studies in Musicology" 11 (2012), s. 251–264.
 • The Oeuvre of Father Damianus Stachowicz (1658–1699) as an Example of Music in the Polish Province of the Piarist Order, w: Piaristen und Schulwesen, Wissenschaft, Kunst in Mitteleuropa im 17.–19. Jahrhundert, red. Ladislav Kačic, Bratislava 2012, s. 167–175.
 • Musica figuralis franciscana. Distinctive features of the musical tradition of the Franciscan Order in the 18th century illustrated by arrangements of compositions by Father Amandus Ivanschiz OSPPE, „Musica Iagellonica" 6 (2012), s. 105–121.
 • Prolegomena do badań nad twórczością religijną o. Amanda Ivanschiza, w: Muzyka religijna – między epokami i kulturami, t. III, red. Krystyna Turek, Bogumiła Mika, Katowice 2012, s. 11–22.
 • The life and work of Father Damian Stachowicz, „Musica Iagellonica" 5 (2011), s. 209–258.
 • Szczurowski Jacek, w: Polski Słownik Biograficzny zesz. 195 (t. 47/4), Kraków 2011, s. 505–506.
 • Klosterkomponisten zwischen Barock und Klassizismus. Stilistische Erwägungen zu Rathgeber und P. Amandus Ivanschiz, w: An der Schwelle zur Klassik – Valentin Rathgeber. II Internationales Rathgeber-Symposium. Festschrift für Gottfried Rehm zum 85. Geburtstag (Musica Buchonica 3), red. Berthold Gaß, Pfaffenhofen a.d. Ilm 2011, s. 209–229.
 • Musica figuralis franciscana. Specyfika tradycji muzycznej zakonu franciszkanów w XVIII wieku na przykładzie opracowań dzieł o. Amanda Ivanschiza OSPPE, w: Muzyka zawsze jest współczesna. Studia dedykowane Profesor Alicji Jarzębskiej, red. Małgorzata Woźna-Stankiewicz, Andrzej Sitarz, Kraków 2011, s. 285–300.
 • Wind Music Tradition at the Pauline Fathers Monastery at Jasna Góra (Poland), w: Kongressbericht Echternach, Luxemburg 2008 (Alta Musica 28), red. Bernhard Habla, Damien Sagrillo, Tutzing 2010, s. 239–252.
 • Musical Rhetoric in the Oeuvre of Father Amando Ivanschiz on the Example of Selected Works, „International Review of the Aesthetics and Sociology of Music" 40 (2009) nr 1, s. 3–29.
 • Jasnogórska muzyka dawna – od rękopisu do wykonania, w: Musica ecclesiastica, red. Andrzej Filaber, Aleksandra Kłaput-Wiśniewska, Bydgoszcz 2009, s. 281–293.
 • Missa Requiem Damiana Stachowicza w aspekcie związków słowno-muzycznych, w: Muzyka religijna – między epokami i kulturami, t. II, red. Krystyna Turek, Bogumiła Mika, Katowice 2009, s. 11–27.
 • Uwagi na marginesie wydania Requiem Damiana Stachowicza pod red. Tadeusza Maciejewskiego, „Młoda muzykologia" 1 (2008), s. 26–35.
 • Nieznany utwór Władysława Leszczyńskiego w zbiorach archiwów słowackich, „Muzyka" 2007 nr 1, s. 129–132.
 • Życie i działalność Damiana Stachowicza w świetle nowo odkrytej dokumentacji, „Muzyka" 2006 nr 3, s. 67–82.