Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz, emerytowany profesor zwyczajny

prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz, emerytowany profesor zwyczajny

email:

Małgorzata Woźna-Stankiewicz, urodzona w Sosnowcu, po ukończeniu tutaj Liceum Ogólnokształcącego  im. E. Plater (1966) i  Szkoły Muzycznej II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach (1968) rozpoczęła  w 1968 studia w Krakowie na kierunku muzykologii UJ, które ukończyła w marcu 1973 (dyplom z wyróżnieniem), przedstawiając pracę Jan Kleczyński - pisarz, pedagog, kompozytor (wyd. 1976), napisaną pod kierunkiem dr Elżbiety Dziębowskiej. W roku 1977 odbyła jednosemestralny staż w Konserwatorium Paryskim w klasie analizy i kompozycji Oliviera Messiaena, w latach 1976-2009 uczestniczyła w letnich kursach i seminariach naukowych oraz wyjazdach stypendialnych do Włoch, Francji, Jugosławii, Czech, Słowacji i Ukrainy. W 1982 otrzymała stopień doktora na podstawie rozprawy Rytm Oliviera Messiaena (promotor: prof. dr hab. Michał Bristiger). Habilitacje uzyskała na Wydziale Historycznym UJ w 1999 na podstawie rozprawy Muzyka francuska w Polsce w II połowie XIX wieku. Analiza dokumentów jako podstawa źródłowa do badań nad recepcją (wyd. 1999). Następna książkę pt. Recepcja muzyki francuskiej w Polsce w II połowie XIX wieku w kontekście idei estetycznych epoki (2003) została wyróżniona w 2004 Indywidualną Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. W 2007 otrzymała tytuł profesora nauk humanistycznych. Zainteresowania badawcze M. Woźnej-Stankiewicz skupione są na polsko-francuskich relacjach muzycznych, myśli o muzyce w XIX-XX wieku, recepcji muzyki oraz kulturze muzycznej na terenach historycznej Galicji, zwłaszcza w Krakowie.

W latach akademickich 1973/74 – 2018/19 pracowała w Instytucie Muzykologii UJ, od 2005/06 była kierownikiem Zakładu Estetyki i Recepcji Muzyki, następnie Zakładu Historii Myśli o Muzyce i Recepcji Muzyki, a od 2008/09 przewodniczącą Rady Instytutu. Tematyka wykładów, ćwiczeń i konwersatoriów obejmowała historię muzyki okresu średniowiecza, klasycyzmu, kultury muzycznej XIX-XX wieku oraz psychologii, krytyki, teorii i estetyki muzycznej. Od 1985 prowadziła seminarium magisterskie, a od 2004 – doktoranckie; w latach 1988-2019 była promotorem 87 prac magisterskich, w latach 2003-2007 – 12 licencjackich, a do 2020 roku – 5 prac doktorskich. W latach 2003-2020, w ramach postępowań o stopień lub tytuł naukowy prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim, Wrocławskim, Jagiellońskim, im. A. Mickiewicza w Poznaniu,  w Instytucie Sztuki PAN napisała recenzje 13 prac doktorskich, 4 rozpraw habilitacyjnych, 3 w postępowaniu o nadanie tytułu profesora oraz sporządziła 14 opinii w przewodach habilitacyjnych. Od 1975 przedstawia referaty na licznych konferencjach naukowych m.in. w Weimarze, Reims, Bolonii, Wiedniu, Bratysławie, Bańskiej Bystrzycy, Kołomyi, Lwowie, Mińsku, Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Rzeszowie, Łodzi i Krakowie. Wykłady z historii estetyki muzycznej miała w 2001-2004 na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (ponadto 2003/04 wykład monograficzny pt. "Muzyka francuska od H. Berlioza do E. Satie") oraz 2006/2007–2008/2009 i 2011/2012 w ramach Studiów podyplomowych z teorii muzyki na krakowskiej Akademii Muzycznej. Problematykę z zakresu dziejów myśli o muzyce, muzyki polskiej oraz francuskiej XIX-XX w., kultury muzycznej w Galicji do 1918 roku prezentowała w 1987-96 na wykładach dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku UJ, od 1975 podejmuje taką problematykę w ramach wykładów gościnnych w placówkach naukowych w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Krakowie, Bratysławie, Kijowie, Równem i Lwowie, a także na odczytach popularno-naukowych w Krakowie.

W 2007-2011 członek Komitetu Nauk o Sztuce PAN, w 2013-2020 – Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych. Od 1978 członek Związku Kompozytorów Polskich (Sekcji Muzykologów), 2007-2008, 2015-2021 – Komisji Kwalifikacyjnej, 2007-2010, 2015-2016 i od 2017 do 2021 jury Konkursu o Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta.

Publikacje:

Książki

 • Jan Kleczyński - pisarz, pedagog, kompozytor [monografia], w: Szkice o kulturze muzycznej XIX wieku. Studia i materiały, red. Z. Chechlińska, t. 3, PWN, Warszawa 1976 PWN, s. 130-323.
 • Muzyka francuska w Polsce w II połowie XIX wieku. Analiza dokumentów jako podstawa źródłowa do badań nad recepcją, Musica Iagellonica, Kraków 1999, ss. 367.
 • Recepcja muzyki francuskiej w Polsce w II połowie XIX wieku w kontekście idei estetycznych epoki, Musica Iagellonica, Kraków 2003, ss. 596.
 • Lwowskie geny osobowości twórczej. Rozmowy z Krystyną Moszumańską-Nazar przeprowadziła Małgorzata Woźna-Stankiewicz, Musica Iagellonica, Kraków 2007, ss. 253.

 

Redakcja prac zbiorowych

 • Ferdynand Hoesick junior. Studia, Musica Iagellonica, Kraków 2020, s. 318.
 • z Zofia Dobrzańska-Fabiańska, Andrzej Sitarz, Almanach muzykologii krakowskiej : 1911-2011, Musica Iagellonica, Kraków 2016, wstęp s. 9-12.
 • z Andrzej Sitarz, Muzyka jest zawsze współczesna. Studia dedykowane Profesor Alicji Jarzębskiej, Musica Iagellonica, Kraków 2011.
 • „Młoda Muzykologia”, Kraków 2009.
 • z Zofia Dobrzańska-Fabiańska, Muzykolog wobec dzieła muzycznego. Zbiór prac dedykowanych Doktor Elżbiecie Dziębowskiej w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Musica Iagellonica, Kraków 1999.

 

Artykuły w pracach zbiorowych

 • Wizerunek Henryka Opieńskiego w latach 1875–1899, czyli portret więcej niż zdwojony z „siecią nowodworską” w tle, w: Nowodworek z pamięci. Uczniowie, absolwenci i nauczyciele we wspomnieniach, biografiach i anegdotach, t. 2, red. Wojciech Strokowski, Wydawnictwo FALL, Kraków 2021, s. 355-423.
 • Za mundurem dźwięki sznurem... Krakowska muzyka w czasach autonomii, w: Długi wiek XIX w muzyce: pytania - problemy - interpretacje, red. Małgorzata Sułek, Grzegorz Zieziula, red. pomocnicza Ewa Bogula, Ewa Chamczyk, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2020, s. 215-253 (streszczenie ang, s. 254).
 • Jakiej muzyki mógł słuchać w Krakowie student Uniwersytetu Jagiellońskiego Ferdynand Hoesick?, w: Ferdynand Hoesick junior. Studia pod redakcją Małgorzaty Woźnej-Stankiewicz, Musica Iagellonica, Kraków 2020, s. 74-129.
 • Muzyczne i społeczne konteksty obecności dzieł Moniuszki w repertuarze krakowskich koncertów 1872-1897, w: Cum debita reverentia. Księga pamiątkowa dedykowana Profesor Danucie Jasińskiej, red. Justyna Humięcka-Jakubowska, Hanna Wiszniewska, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2019, s.35-63.
 • Bibliografia prac Ferdynanda Hoesicka, w: Ferdynand Hoesick junior. Studia, op. cit., s. 299-314.
 • Moniuszkowski wątek w interpretacji muzyki Władysława Żeleńskiego: na łamach prasy krakowskiej i w repertuarze koncertów (1872-1902), w: Krakowski Salon Muzyczny: Moniuszko-Żeleński, red. Grzegorz Mania, Piotr Różański, Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów, Kraków-Skarbona 2019, s. 67-81.
 • Muzykolog Józef Reiss - nauczyciel gimnazjalny i akademicki, naukowiec i publicysta, w: Nowodworek z pamięci. Uczniowie, absolwenci i nauczyciele we wspomnieniach, biografiach i anegdotach, t. 1, red. Wojciech Strokowski, Wydawnictwo FALL, Kraków 2018, s. 351-371.
 • Antypody muzycznych salonów w 2. połowie XIX wieku. Krakowskie parki wypełnione muzyką, w: Władysław Żeleński i krakowski salon muzyczny: tożsamość kulturowa w czasach braku państwowości, red. Grzegorz Mania, Piotr Różański, Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów, Kraków-Skarbona 2017, s. 82-92.
 • Pianiści na falach eteru w przededniu 10-lecia Radia Kraków i III Konkursu Chopinowskiego, w: Musica Galiciana XV, red. Grzegorz Oliwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, s. 157-184.
 • Kronika muzykologii w Uniwersytecie Jagiellońskim : 1911-2011, w: Almanach muzykologii krakowskiej : 1911-2011, red. Woźna-Stankiewicz Małgorzata, Dobrzańska-Fabiańska Zofia, Sitarz Andrzej, Musica Iagellonica, Kraków 2016, s. 13-51 (kronika za lata 1911-1953).
 • Wykłady z historii muzyki w ramach Powszechnych Wykładów Uniwersyteckich w latach 1904-1939, w: Almanach muzykologii krakowskiej : 1911-2011, op. cit., s. 196-233.
 • Początki muzykologii na Uniwersytecie Jagiellońskim a nauczanie i propagowanie historii muzyki w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku, w: Sto lat muzykologii polskiej : historia - teraźniejszość – perspektywy, red. Łopatowska-Romsvik Dagmara, Patalas Aleksandra, Musica Iagellonica, Kraków 2016, s. 11-35.
 • Plejada pianistów koncertujących w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku: genealogia artystyczna, repertuar koncertów, znaczenie, w: Musica Galiciana XIV, red. Grzegorz Oliwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, s. 98-137.
 • Coroczne umacnianie tradycyjnych więzi, czyli Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich 1989-2012, w: 25. Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich. Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej, red. Jerzy Stankiewicz, Związek Kompozytorów Polskich Zarząd Oddziału Krakowskiego, Kraków 2013, s. 23-77.
 • Muzyka jest zawsze współczesna, w: Muzyka jest zawsze współczesna. Studia dedykowane Profesor Alicji Jarzębskiej, red. Małgorzata Woźna-Stankiewicz, Andrzej Sitarz, Musica Iagellonica, Kraków 2011, s. 11-24.
 • Kapelmistrz wojskowy Jan Nepomucen Hock i jego krakowskie występy, w: Muzyka jest zawsze współczesna, op. cit., s. 347-393.
 • Patriotyczne i religijne publikacje Ottona Mieczysława Żukowskiego, w: Muzykolog wobec świadectw źródłowych i dokumentów. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Piotrowi Poźniakowi w 70. rocznicę urodzin, red. Zofia Fabiańska, Jakub Kubieniec, Andrzej Sitarz, Piotr Wilk, Musica Iagellonica, Kraków 2009, s. 719-748.
 • Encyklopedystka z urodzenia [dr Elżbieta Dziębowska], w: 21. Dni Muzyki kompozytorów Krakowskich. Poświęcone pamięci Krystyny Moszumańskiej-Nazar, red. Jerzy Stankiewicz, ZKP, Kraków 2009, s. 153-157.
 • 20 lat festiwalu muzyki współczesnej "Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich", w: 20. Jubileuszowe Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich, red. Jerzy Stankiewicz, ZKP, Kraków 2008, s. 4-15.
 • Cnoty osiemnastowiecznego wirtuoza, w: Donum natalicum. Studia Thaddaeo Przybylski octogenario dedicata, red. Zofia Fabiańska, Alicja Jarzębska, Andrzej Sitarz, Musica Iagellonica, Kraków 2007, s. 315-330.
 • Postawy artystyczne w XX wieku i problem tradycji w autorefleksji Bairda, Kilara i Meyera, w: Idee modernizmu i postmodernizmu w poetyce kompozytorskiej i w refleksji o muzyce, red. Alicja Jarzębska, Jadwiga Paja-Stach, Musica Iagellonica, Kraków 200, s. 75-99.
 • Sztuka wokalna Stanisławy Szymanowskiej, w: Karol Szymanowski w perspektywie kultury muzycznej przeszłości i współczesności, red. Zbigniew Skowron, Musica Iagellonica, Kraków 2007, s. 203-227.
 • Józefa Kremera poglądy na muzykę w kontekście kultury muzycznej XIX wieku, w: Józef Kremer (1806-1875), red. Jacek Maj, Universitas, Kraków 2007, s. 343-371.
 • Muzykolog Zdzisław Jachimecki - humanista kochający muzykę, w: K pocte Alexandra Moyzesa a L'udowíta Rajtera. Zborník z muzikologickiej konferencie s medzinárodnou účast'ou "Podiel osobností na vývoji profesionálnej hudobnej kultúry", red. L'ubomír Chalupka, STIMUL, Bratislava 2007, s. 405-441.
 • Information on Violin Schools and Virtuosi in the Polish 19th Century Historical Wirting on Music, w: Henryk Wieniawski and the 19 th Century Violon Schools, red. Maciej Jabłoński, Danuta Jasińska, Towarzystwo Muzyczne Henryka Wieniawskiego, Poznań 2006, s. 153-191.
 • Sens miły uszom. Cechy doskonałej muzyki wokalnej i śpiewu według Wacława Sierakowskiego, w: Slovo a hudba ako strukturalno-architektonicky celok hudobneho myslenia 17.-18. storočia, red. Irena Mednanska, Suzvuk, Prešov 2006, s. 157-175.
 • Lwowska "Carmen" na scenie krakowskiej w zwierciadle krytyki, w: Musica Galiciana VII:Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich (od doby piastowsko-książęcej do roku 1945), red. Leszek Mazepa, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2003, s. 101-117.
 • Orfeusz w piekle, w: Mit Orfeusza. Inspiracje i reinterpretacje w europejskiej tradycji artystycznej, red. Sławomira Żerańska-Kominek, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2003, s. 211-225, 370-372.
 • On the Trail of Creative Inspiration: "Harawi" by Olivier Messiaen, w: Music in the World of Ideas. red. Helen Geyer, Maciej Jabłoński, Jan Stęszewski, Poznań 2001, s. 217-230.
 • Miejsce twórczości kompozytorów francuskich w życiu muzycznym Krakowa i Lwowa w latach 1850-1914, w: Musica GalicianaVI, red. Stefania Pawliszin i inni, Akademia Muzyczna, Lwów 2001, s. 59-83.
 • Compositions of the Franco-Belgian School of Violin Music in the Concert Repertoire of 19 th Century Poland, w: Henryk Wieniawski. Composer and Virtuoso in the Musical Culture of the XIX and XX Centuries, red. Maciej Jabłoński, Danuta Jasińska, Poznań 2001, s. 215-251.
 • Polskie analizy języka muzycznego Oliviera Messiaena, w: Recepcja twórczości Oliviera Messiaena, red. Maria Zduniak, Akademia Muzyczna, Wrocław 2000, s. 71-84.
 • Messiaenowska technika permutacji rytmicznych, w: Muzykolog wobec dzieła muzycznego. Zbiór prac dedykowanych Doktor Elżbiecie Dziębowskiej w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Małgorzata Woźna-Stankiewicz, Zofia Dobrzańska-Fabiańska, Musica Iagellonica, Kraków 1999, s. 249-259.
 • Doktor Elżbieta Dziębowska, w: Muzykolog wobec dzieła muzycznego, op. cit., s. 11-17.
 • Synteza rytmiczna Oliviera Messiaena, w: Affetti musicologici. Księga pamiątkowa z afektem ofiarowana profesorowi Zygmuntowi Marianowi Szweykowskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. Piotr Poźniak, Musica Iagellonica, Kraków 1999, s. 485-495.
 • Ignacy Jan Paderewski - genialny pianista, wirtuoz-poeta, w: Muzyka Fortepianowa XI, red. Janusz Krassowski, Akademia Muzyczna, Gdańsk 1998, s. 74-85.
 • Postacie rytmiczne Oliviera Messiaena, w: Dzieło muzyczne między inspiracją a refleksją, red. Janusz Krassowski, Akademia Muzyczna, Gdańsk 1998, s. 140-155.
 • Francuska muzyka fortepianowa w polskim życiu muzycznym II połowy XIX wieku, w: Muzyka Fortepianowa X, red. Janusz Krassowski, Akademia Muzyczna, Gdańsk 1995, s. 83-97.
 • Hudba a nábožnstvo v pol'skej estetike 19. storočia, w: Duchovná hudba v 19. storoči, red. Jana Lengova, Nadácia Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica 1995, s. 173-179.
 • Poprzednicy i konkurenci Adama Didura w roli Mefistofelesa, w: VI Dni Muzyki Wokalnej im. Adama Didura. Materiały z sesji naukowej, Wyd. Domu Kultury, Sanok 1995, s. 7-14.
 • Indické rytmy w hudobnom univerze Oliviera Messiaena, w: Hudba ako posolstvo. Hudba a totalita, red. Peter Važan, Melos-Étos, Bratislava 1995, s. 146-152.
 • Pierwsze krakowskie występy Adama Didura, w: V Dni Muzyki Wokalnej im. Adama Didura. Materiały z sesji naukowej, Wyd. Domu Kultury, Sanok 1994, s. 5-19.
 • "Peleas i Melizanda" Claude'a Debussy'ego, w: III Dni Muzyki Wokalnej im. Adama Didura. Materiały z sesji naukowej, Wyd. Domu Kultury, Sanok 1992, s. 87-105.
 • Fortepianowe arabeski, w: Muzyka Fortepianowa IX, red. Janusz Krassowski, Akademia Muzyczna, Gdańsk 1992, s. 39-67.
 • Poezja C. Mendesa w pieśniach Paderewskiego i kompozytorów francuskich, w: Warsztat kompozytorski, wykonawstwo, koncepcje polityczne I. J .Paderewskiego, red. Wojciech M. Marchwica, Andrzej Sitarz, Musica Iagellonica, Kraków 1991, s. 191-207.
 • Fortepian w cyklach wokalnych Oliviera Messiaena, w: Muzyka Fortepianowa VIII, red. Janusz Krassowski, Akademia Muzyczna, Gdańsk 1989, s. 299-324.
 • Rytm Oliviera Messiaena, w: Muzykologia krakowska 1911-1986, red. Elżbieta Dziębowska. PWN, Kraków 1987, s. 137-144.
 • Das vokale Werk Messieans bis 1939, w: Karol Szymanowski in seiner Zeit, red. Michał Bristiger, Roger Scruton, Petra Weber-Bockholdt, Verlag Wilhelm Fink, München 1984, s. 67-76
 • L'accueil de Guillaume de Machaut en Pologne, w: Guillaume de Machaut. Poète et compositeur, red. Paul Imbs, Klincksieck, Paris 1982, s. 55-60.

 

Artykuły w czasopismach

 • Elżbieta Dziębowska – mentor i przyjaciel (16 IV 1929 – 4 IV 2016), „Muzyka’ 2017 nr 1, s. 157-168.
 • Muzyczna codziennośćw plenerach galicyjskiego Krakowa, „Polski Rocznik Muzykologiczny” XVI, PWM, Kraków 2016, s. 153-212.
 • Małgorzata Sieradz: „Kwartalnik Muzyczny” (1928-1950) a początki muzykologii polskiej. Warszawa 2015 Instytut Sztuki PAN, ss. 688, „Muzyka” 2016, nr 1, s. 133–139. 
 • The Beginnings of Musicology at the Jagiellonian University in the Context of Teaching and Popularizing Music History in Kraków at the Turn of the 20th Century, „Musica Iagellonica” vol. 7, 2013, s. 71-100.
 • Muzykolog Józef Reiss – prelegent perfekcyjny, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", sectio L „Artes", vol. XI, 2, Lublin 2013, s. 49-81.
 • For Many or for the Chosen Few? Zdzisław Jachimecki's Project for Musicological Studies at the Jagiellonian University Before 1939, „Musicology Today" 2012, s. 7-37.
 • Popularisation of knowledge about Chopin in Kraków and the provinces during the first decades of the 20th century, "Musica Iagellonica" VI, 2012, s. 177-208.
 • Pierwsza podróż Zdzisława Jachimeckiego do Italii, „Res Facta Nova" 12 (Poznań), 2011, s. 159-175.
 • Artistic attitudes in the 20 th century and the problem of tradition in the auto-reflection of Baird, Kilar and Meyer, "Musica Jagellonica" 4, 2007, s. 113-141.
 • Problém tradície w autoreflexii pol'ských skladatel'ov 20. storočia (Tadeusz Baird, Wojciech Kilar, Krzysztof Meyer), „Slovenská Hudba" XXXIII, 2007 nr 1, s. 93-110.
 • Funkcja prasy lokalnej w życiu muzycznym XIX-wiecznego miasta (na przykładzie Krakowa), "Kamerton" nr 50, (Rzeszów) 2006, s. 210-231.
 • François-Joseph Fétis et la présence de ses ouvrages musicologiques en Pologne jusqu'au début du XXe siecle, „Revue Belge de Musicologie" LX, 2006, s. 115-130.
 • Tvorivé idey Oliviera Messiaena, „Slovenská Hudba" 2003 nr 2, s. 263-276.
 • The Poetry of Mendès in the Songs of Paderewski and French Composers, „Polish Music Journal", Los Angeles, Vol.4, No.2, Winter 2001.
 • Między impresjonizmem a symbolizmem, czyli pierwsze polskie interpretacje muzyki Debussy'ego, „Res Facta Nova" 3, (Poznań) 1999, s. 19-38.
 • La musique de Constantin Regamey en Pologne et en Ukraine (1993-1995), „Revue Musicale de Suisse Romande" 1996 nr 1, s. 11-13.
 • Leitmotyw rytmiczny w twórczości Oliviera Messiaena, "Muzyka" 1995 nr 3, s. 83-91, tłum. Leitmotiv rythmique dans l'oeuvre d'Olivier Messiaen, "Musica Iagellonica" 2, Kraków 1997, s. 255-266.
 • Les lettres cracoviennes de Józef Kremer sur la musique, "Musica Iagellonica" 1, Kraków 1995, s. 125-139.
 • Olivier Messiaen - trubadúr 20. Storočia, "Slovenská hudba" (Bratysława) 1993 nr 1, s. 35-44.
 • La musique française et la culture polonaise du XIXe siècle, "Bulletin de la Société d'Histoire Moderne" (Paryż) 1992 nr 1, s. 23-25.
 • Wenecja Alfreda de Musset, "Muzyka" 1991 nr 3, s. 27-44.
 • Klasyczne i romantyczne argumentacje w estetyce Karola Libelta, "Muzyka" 1989 nr 2, s. 3-14.
 • Medytacje muzyczne Oliviera Messiaena, "Chrześcijanin a współczesność" (Wrocław) 1989 nr 4, s. 55-61.
 • O prawach ekspresji muzycznej Mathiasa Lussy'ego, "Pagine" 4, ( Kraków ) 1980, s. 79-92.
 • Idee twórcze Oliviera Messiaena, "Muzyka" 1978 nr 4, s. 11-42.

 

Koncepcja merytoryczna, scenariusz i realizacja wystaw

 • Zdzisław Jachimecki (1882-1953) twórca muzykologii w Uniwersytecie Jagiellońskim, Kraków, Biblioteka Jagiellońska,  24 XI – 7 XII 2011 (współpraca: Michał Lewicki, Andrzej Sitarz).
 • 20 lat Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej "Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich", Kraków, Piwnice Pałacu Pusłowskich - Instytut Muzykologii UJ, 11 V - 11 VI 2008.
 • Twórczość kompozytorów, muzykologów i teoretyków Krakowskiego Oddziału ZKP od przełomu wieków, 1999-2004, Kraków, "Florianka", Aula Akademii Muzycznej, 30 V - 6 VI 2004.

 

Wypromowani doktorzy

 • Andrzej Sitarz, Feliks Janiewicz. Życie i twórczość, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, 2006.
 • Kinga Fink, Muzyka w życiu i twórczości Kornela Ujejskiego. Studium historyczne, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny, 2015.
 • Sylvia Bruni, Recepcja twórczości i postaci Fryderyka Chopina we Włoszech po drugiej wojnie światowej, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, 2016.
 • Magdalena Wąsowska, Pasje życiowe Tadeusza Ochlewskiego: na pograniczu muzyki dawnej i współczesne, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, 2016.
 • Marek Dolewka, Wymiary ciszy w muzyce europejskiej od lat 60. XX w., Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, 2020.
 • Michał Lewicki, Edytorstwo muzyczne w Krakowie w II połowie XIX wieku, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, 2021.