Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Alicja Jarzębska, emerytowany profesor zwyczajny

prof. dr hab. Alicja Jarzębska, emerytowany profesor zwyczajny

Alicja Jarzębska (ur. 25.04.1941), emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiowała muzykologię (1959-64) na Uniwersytecie Jagiellońskim i teorię muzyki (1960-1965) w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej (obecnie Akademia Muzyczna) w Krakowie. W latach 1964-1965 pracowała w Polskim Wydawnictwie Muzycznym, następnie (1965-1971) była pedagogiem z zakresu teorii muzyki w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie, a od 1971 pracowała w Katedrze Historii i Teorii Muzyki (obecnie Instytut Muzykologii) Uniwersytetu Jagiellońskiego na stanowiskach: st. asystenta (od 1971), adiunkta (1979), profesora nadzwyczajnego (2002) i zwyczajnego (2003). W 1979 obroniła pracę doktorską pt. Konstruktywizm sonorystyczny w baletach rosyjskich Igora Strawińskiego, w 1996 uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy Idee relacji serialnych w muzyce XX wieku (Musica Iagellonica: Kraków 1995), a w 2003 roku tytuł profesora nauk humanistycznych. W latach 2000-2002 pełniła funkcję zastępcy dyrektora, a w latach 2002-2008 była dyrektorem Instytutu Muzykologii UJ. Od 2013 roku na emeryturze. W IM UJ prowadziła seminarium z zakresu historii, teorii i estetyki muzyki XX wieku, konserwatorium z historii myśli o muzyce i metodologii analizy muzykologicznej oraz wykłady monograficzne poświęcony m.in. twórczości Strawińskiego i Pendereckiego.

Przebywała na stypendiach naukowych w Anglii (Oxford, Londyn), Stanach Zjednoczonych (Buffalo), we Włoszech (Rzym, Bolonia, Cremona), w Niemczech (Ratyzbona), Austrii (Salzburg). Wygłaszała gościnne wykłady na uniwersytetach w Buffalo (The State University of New York), Rzymie (Università degli Studi di Roma „La Sapienza”) Ratyzbonie (Universität Regensburg), Salzburgu (Universität Salzburg), Bratysławie (Univerzita Komenského), w Instytucie Polskim w Moskwie. Prowadziła cykle wykładów na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Muzycznym F. Chopina w Warszawie, w Akademii Muzycznej w Krakowie, w Jagiellonian University Medical College (w j. angielskim). Była członkiem Komitetu Nauk o Sztuce PAN (w latach 2005-2014), członkiem Komitetów Redakcyjnych „Studies in Penderecki”, „Musicology Today”, „Polskiego Rocznika Muzykologicznego”. Pełniła funkcję członka Komisji Kwalifikacyjnej ZKP (2003-2014), oraz członka jury Nagrody ZKP im. Ks. Hieronima Feichta; jest członkiem międzynarodowego Towarzystwa Historii Porównawczej Teatru, Opery i Baletu – SIHCTOB.

W centrum jej zainteresowań badawczych jest historia nowożytnej myśli o muzyce, dwudziestowieczna kultura muzyczna, metody analizy dzieła muzycznego oraz poglądy estetyczne i warsztat kompozytorski twórców muzyki XX i XXI wieku (zwłaszcza Strawińskiego, Schönberga, Szymanowskiego, Lutosławskiego, Panufnika, Pendereckiego). Z tego zakresu opublikowała kilka książek oraz kilkadziesiąt artykułów zamieszczonych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych i pracach zbiorowych.

W książce Idee relacji serialnych w muzyce XX wieku (1995) autorka uwydatniła problem „jedności w wielości” dzieła muzycznego, rozróżniła koherencję konceptualną, związaną z ideą relacji serialnych (tj. logiką relacji między wybranymi znakami muzycznej notacji) oraz koherencję audytywną, zależną od naszych audytywnych mechanizmów poznawczych. Nakreśliła także kulturowe tło genezy teoretycznych koncepcji dodekafonii i serializmu, sposoby ich rozpowszechniania w nauce kompozycji, oraz – na przykładzie analizy wybranych utworów – przedyskutowała problem ich koherencji konceptualnej i audytywnej. W książce Z dziejów myśli o muzyce (2002) zaprezentowane zostały wybrane problemy nowożytnej teorii, estetyki i analizy muzycznej, począwszy od teorii harmonii Jean-Philippe Rameau do dwudziestowiecznych koncepcji teoretycznych inspirowanych lingwistyką, semiotyką, fenomenologią i hermeneutyką.

Z kolei w książce Strawiński. Myśli i muzyka (2002) – nominowanej do nagrody im. J. Długosza i uhonorowanej nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i Sportu – autorka zaproponowała nową interpretację głoszonych przez Strawińskiego myśli o sztuce i muzyce, interpretację uwzględniającą m.in. wpływ poglądów propagowanych przez Akmeistów i twórców z kręgu „Mir iskusstwa”, a także krytyczny stosunek kompozytora do dziewiętnastowiecznej koncepcji Sztuki-Religii oraz dwudziestowiecznej filozofii „nowej muzyki”. Książka jest także propozycją nowej metody analizy muzykologicznej, metody inspirowanej badaniami psychologii poznawczej i uwzględniającej specyfikę konstrukcji arcydzieł muzycznych Strawińskiego. Autorka wykorzystała m.in. badania dotyczące inwariantu percepcyjnego i zaproponowała nowy typ podstawowej, powtarzalnej jednostki konstrukcyjnej (brzmieniowej) określonej terminem „parton” i zróżnicowanej pod względem stabilności (1) tembru (tj. „kolorytu brzmienia” zależnego m.in. od środków wykonawczych, ich artykulacji, rejestru wysokości wykorzystanych dźwięków i rodzaju ich jednorodnego ruchu), (2) struktury rytmicznej lub (3) konturu melicznego. Ponadto, w analizie muzyki Strawińskiego autorka uwydatniła jej związek ze wschodnią i zachodnią tradycją europejskiej kultury, a także z triadą wartości Platona. Zmodyfikowana wersja tej książki została przetłumaczona na język angielski (tłum. Lindsay Davidson) pt. Stravinsky. His Thoughts and Music (2020).

Książka Spór o piękno muzyki. Wprowadzenie do kultury muzycznej XX wieku (2004), została wydana w ramach serii „Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej”. W 2018 roku opublikowano nową, znacznie rozszerzoną jej wersję. Książka ma charakter interdyscyplinarny; jest syntezą różnorodnych zjawisk artystycznych i postaw estetycznych kompozytorów, syntezą uwzględniająca kontekst ideowy i społeczny tworzonej w XX i XXI wieku muzyki. Zaproponowana konstrukcja historiograficzna opiera się na założeniu, że ową różnorodność zjawisk artystycznych i postaw estetycznych można interpretować w relacji do idei piękna, zdominowanej w ubiegłym wieku przez rozmaite ideologie. Za początek owej historycznej narracji autorka przyjmuje narastający u schyłku XIX wieku kult Wagnera i szeroką akceptację jego wizji sztuki. Dyskutowane są m.in. spory na temat modelu kultury muzycznej w latach międzywojennych (inspirowane m.in. przez koncepcje muzyki narodowej i postępowej), spory o logikę i ład w sztuce kompozycji, o społeczną funkcję muzyki (naznaczone w okresie powojennym cieniem „żelaznej kurtyny”), a także zagadnienia związane z poszukiwaniami nowych idei twórczych w okresie „płynnej nowoczesności”, po upadki idei postępu w sztuce.

Wybrane publikacje

Książki

 • Stravinsky. His Thoughts and Music, przekł. Lindsay Davidson, Peter Lang: Berlin-New York 2020, ss. 387.  
 • Spór o piękno muzyki. Wprowadzenie do kultury muzycznej XX i XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu M. Kopernika: Toruń 2018 (wydanie nowe, rozszerzone, ss. 603).
 • Spór o piękno muzyki. Wprowadzenie do kultury muzycznej XX wieku (Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego: Wrocław 2004 (ss. 332).
 • Z dziejów myśli o muzyce. Wybrane zagadnienie teorii i analizy muzyki tonalnej i posttonalnej, Musica Iagellonica: Kraków 2002 (ss. 310).
 • Strawiński: myśli i muzyka, Musica Iagellonica: Kraków 2002 (ss. 508).
 • Idee relacji serialnych w muzyce XX wieku, Musica Iagellonica: Kraków 1995 (ss. 272).

 

Redakcja książek

 • Idee modernizmu i postmodernizmu w poetyce kompozytorskiej i w refleksji o muzyce (współredaktor),, Musica Iagellonica: Kraków 2007.
 • Donum Natalicum. Studia Thaddaeo Przybylski octogenario dedicata, (współredaktor), Musica Iagellonica: Kraków 2007.

 

Redakcje źródłowych wydawnictw nutowych

 • Ignacy Jan Paderewski, Utwory fortepianowe op. 21 i op. 23, Kraków 1999, Musica Iagellonica [wstęp, partytura, komentarz rewizyjny].

 

Rozdziały w książkach i artykuły czasopismach (w j. angielskim i j. francuskim)

 • The Rite of Spring: its legacy and influences, “Interdisciplinary Studies in Musicology 17”, red. Hanna Winiszewska, Piotr Podlipniak, Poznań 2017, s. 129-139.
 • Aesthetic and Ethical Values in „A Theory of Art” by Karol Berger, w: Music as a Message of Truth and Beauty, red. T. Malecka, M. Pawłowska, Wyd. Akademii Muzycznej w Krakowie, Kraków 2014, s. 109-117.
 • Polish music and the problem of the cultural Cold War, w: Polish Music since 1945, red. Eva Mantzourani, Musica Iagellonica: Kraków 2013, s. 94-102. 
 • Debate on Music and Meaning after the „Cognitive Revolution", w: Music: Function and Value, red. Teresa Malecka, Małgorzata Pawłowska, Wyd. Akademii Muzycznej w Krakowie, Kraków 2013, s. 404-414. 
 • The Idea of Order in the Theory and Poetics of Music. Some Remarks, w: Logos et Musica. In Honorem Summi Romani Pontificis Benedicti XVI, red. Elżbieta Szczurko, Tadeusz Guz, Horst Seidl, Internationaler Verlag der Wissenschaften, Peter Lang: Frankfurt am Main – Oxford 2012, s. 713-722.
 • The notion of nature in modern music theory and history as seen by Carl Dahlhaus and Karol Berger, w: "Interdisciplinary Studies in Musicology", nr 8, Poznań 2009, s. 93-108.
 • Fin de Siecle Vienna and the Beginning of Akademic Musicology, w: Beethoven 4. Studien und Interpretationen, red. Mieczysław Tomaszewski, Magdalena Chrenkoff, Kraków 2009, s. 477-488.
 • Sonorism: positivist and cognitive approaches to the problem of sound, "Muzyka" 2008 nr 1, s. 65-78.
 • Le symbolisme de l'eau dans ‘The Flood’ de Strawinsky, w: Representation de l'eau dans la creation théâtrale et musicale, red. Irena Mamczarz, Paryż 2008, s. 35-42.
 • Szymanowski and the concept of "high culture", w: " Warsaw Autumn" as a Realisation of Karol Szymanowski's Vision of Modern Polish Music", red. Aleksandra Jagiełło-Skupińska, Anna Grzywacz, Warszawa 2007, s. 22-26.
 • Penderecki's Chaconna and his 'ars componendi', "Musica Iagellonica", vol. 5, Kraków 2007, s. 64-76.
 • Krzysztof Penderecki's "Ars Contrapuncti ", w: Krzysztof Penderecki. Musik im Kontext, red. H. Loos, S. Keym, Lipsk 2006, s. 147-166.
 • Ideologies of Progress and Nationalism and Concepts of Supranational and National Music, w: Poland in Europe. Imitation or Interaction of musical Models?, "Musicology Today", Warszawa 2005, s. 5-24.
 • The Unique Features of Penderecki's Modern and Postmodern Music, w: Krzysztof Penderecki - Music in the Intertextual Era. Studies and Interpretations, red. M. Tomaszewski, E. Siemdaj, Kraków 2005, s. 73-92
 • The Problem of Articulation in Stravinsky's Music, "Musica Iagellonica" Vol. 3, 2004, s. 241- 255.
 • Paderewski's Piano Works as a Synthesis of Classical, Romantic and Impressionist Tradition, "Civilta Musicale" XVIII 2003, No. 50, p. 59-69.
 • Panufnik's 'musica mensuralis'. Problem of isorhythmic and metrical organization of musical time, w: Andrzej Panufnik's Music and its Reception, red. Jadwiga Paja-Stach, Musica Iagellonica: Kraków, 2003, s. 114-135.
 • 'Quartetto per archi' and Wordless Rhetoric. Aesthetic background of Penderecki's avant-garde works, w: Studies in Penderecki, vol. II, red. Ray Robinson, Prestige Publications. Inc.: Princeton, New Jersey, 2003, s. 217-226.
 • Penderecki. Chronicle, w: Penderecki, Warszawa, 2003, s. 77-85 (w j. angielskim i w j. francuskim).
 • Text and music in Stravinsky's works, w: The Songs of Karol Szymanowski and his Contemporaries, red. Z. Helman, T. Chylińska, A.Wightman, University of Southern California: Los Angeles, 2002, s. 243-265.
 • Stravinsky's Serial Music as an Integration of Tradition and Originality, "Musica Iagellonica", 1997 vol. 2, s. 237-54.
 • Some Aspects of Stravinsky's Serial Music, "Musica Iagellonica", 1995 vol. 1, s. 177-199.
 • Poland 's Great Contemporary Composers, "Polish Art. Club of Buffalo", 1994 nr 4, s. 6-8.
 • A critical Analysis of the Dodecaphonic Practice and Thought, "Polish Art. Studies" 1990 nr 11, s. 363-70.
 • Une Juste Biographie de Stravinsky, "Polish Art. Studies" 1983 nr 4, s. 293-96.

 

Rozdziały w książkach i artykuły czasopismach (w j. polskim)

 • Wokół recepcji ‘Vom Musikalisch-Schönen’ Eduarda Hanslicka, w: Muzykolog humanista wobec doświadczenia muzyki w kulturze. Księga pamiątkowa dedykowana Profesor Małgorzacie Woźnej-Stankiewicz, red. Zofia Dobrzańska-Fabiańska, Magdalena Dziadek, Musica Jagellonica: Kraków 2021, s. 121-137.
 • George Enescu – muzyk uniwersalny, w: Cum debita reverentia. Księga pamiątkowa dedykowana Profesor Danucie Jasińskiej, red. Justyna Humięcka-Jakubowska, Hanna Winiszewska, Wydawnictwo PTPN: Poznań 2019, s. 133-140.
 • Genealogia europejskiej muzyki artystycznej w ujęciu Karola Bergera, „Res Facta Nova”, 18 (27) 2017, s. 50-59.
 • Wokół pojęcia tonalności w dziejach myśli o muzyce, „Teoria muzyki. Studia – interpretacje dokumentacje”, nr 12 (2018), s.11-43.
 • Idea zapisu nutowego w ujęciu psychologów i teoretyków muzyki, w: Idea – zapis – brzmienie. red. Jakub Puchalski, PWM: Kraków 2017, s. 32-46.
 • Teoria stylu muzycznego w ujęciu Stefani Łobaczewskiej, w: Almanach muzykologii krakowskiej 1911 – 2011, red. Małgorzata Woźna-Stankiewicz, Zofia Dobrzańska-Fabiańska, Andrzej Sitarz, Musica Iagellonica: Kraków 2016, s. 259-277.
 • Koncepcja uniwersyteckiej Musikwissenschaft Guidona Adlera jako programu badań i nauczania na Uniwersytecie Wiedeńskim, w: Sto lat muzykologii polskiej. Historia – Teraźniejszość – Perspektywy, red. Dagmara Łopatowska-Romsvik, Aleksandra Patalas, Musica Iagellonica: Kraków 2016, s. 36-57.
 • Rola i znaczenie Święta wiosny Igora Strawińskiego w kulturze muzycznej XX i XXI wieku, w: Święto wiosny. Dwie perspektywy, red. Marta Szoka, Tomasz Majewski, Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Łodzi, Łódź 2014, s. 19-40.
 • Wybrane problemy analizy i interpretacji dzieła muzycznego w kontekście rewolucji kognitywnej, w: Analiza dzieła muzycznego. Historia Theoria, Praxis, t. II, red. Anna Granat Janki, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu: Wrocław 2012, ss. 79-90.
 • Model dyskursu o muzyce w ujęciu Philipa Tagga, „Res Facta Nova" (12) 21, 2011, s. 77-84.
 • Chopin w kręgu wartości uniwersalnych, w: Chopin w polskiej szkole i kulturze, red. Z. Budrewicz, M. Sienko, R. Ławrowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2011, s. 55-63.
 • Związki obrazu, słowa i muzyki w operze 'The Rake's Progress' Strawińskiegow: Od literatury do opery i z powrotem. Studia nad estetyką teatru operowego, red. Ryszard D. Golianek, Piotr Urbański, Wydawnictwo Mado, Toruń 2010, s. 293-311.
 • Koncepcje dzieła muzycznego i jego funkcji w dziejach myśli o muzyce, w: Dzieło muzyczne i jego funkcje, red. Anna Nowak, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2010, s. 9-30.
 • Buntownik i wyzwoliciel [recenzja książki: M. Tomaszewski, Penderecki. Bunt i wyzwolenie, t. I, Rozpętanie żywiołów, Kraków 2008], "Ruch Muzyczny" 2010 (LIV) nr 2, s. 38-39.
 • Historia i teoria muzyki popularnej. Wybrane problemy, "Alma Mater" 2009 nr 115-116, s. 76-79.
 • Tippett, Michael, w: Encyklopedia Muzyczna PWM, red. E. Dziębowska, t. 11, Kraków 2009, s. 98-101.
 • Krzysztof Penderecki. Kronika życia, w: Robert Berger i Krzysztof Penderecki. Dziadek i wnuk, red. Józef Chrobak i Justyna Michalik, Dębica 2009, s. 41-59.
 • Dialektyczny dyskurs Dahlhausa [recenzja: Carl Dahlhaus, Estetyka muzyki, przeł. Z. Skowron, Warszawa 2007], "Ruch Muzyczny" 2009 nr 6, s. 36-38.
 • Postać Strawińskiego w piśmiennictwie Szymanowskiego, w: Karol Szymanowski w perspektywie kultury muzycznej przeszłości i współczesności. Studia pod redakcją Zbigniewa Skowrona, Kraków 2007, s. 275-289.
 • Modernizm i postmodernizm w refleksji o muzyce, w: Idee modernizmu i postmodernizmu w poetyce kompozytorskiej i w refleksji o muzyce, red. Alicja Jarzębska, Jadwiga Paja-Stach, Kraków 2007, s. 11-53.
 • "Chaconne in memoria del Giovanni Paolo II" Pendereckiego w kontekście jego "ars componendi", w: Idee modernizmu i postmodernizmu w poetyce kompozytorskiej i w refleksji o muzyce, Kraków 2007, s.261-276.
 • Tradycja muzyki włoskiej i commedii dell'arte w twórczości Strawińskiego, w: Donum Natalicum. Studia Thaddaeo Przybylski octogenario dedicata, Kraków 2007, s. 406-418.
 • Strawiński Igor, w: Encyklopedia Muzyczna PWM, red. E. Dziębowska, t. 10, [Sm-Ś], Kraków 2007, s. 152-175.
 • Stuckenschmidt Hans, w: Encyklopedia Muzyczna PWM, red. E. Dziębowska, t. 10, [Sm-Ś], Kraków 2007, s.184-185.
 • Stumpf Friedrich Carl, w: Encyklopedia Muzyczna PWM, red. E. Dziębowska, t. 10, [Sm-Ś], Kraków 2007, s.187-188.
 • Sloboda John, w: Encyklopedia Muzyczna PWM, red. E. Dziębowska, t. 9, [S-Sł], Kraków 2007, s. 295-297.
 • Rubikon nowoczesności, "Tygodnik Powszechny" Nr 40 z 7 X 2007, Dodatek z okazji Roku Karola Szymanowskiego, s. 4.
 • Muzyka przeszłości we współczesnej kulturze muzycznej, w: "Kamerton", 2006 nr 1 (50), s. 175-189.
 • Problem stylu muzycznego w świetle nauk kognitywnych, "Polski Rocznik Muzykologiczny", Warszawa 2005, s.25-40.
 • Witolda Lutosławskiego powrót do ideałów, "Forum Muzykologiczne", Warszawa 2005, s. 41-43.
 • Witold Lutosławski a postmodernizm, w: Witold Lutosławski i jego wkład do kultury muzycznej XX wieku, red. J. Paja-Stach, Kraków 2005, s. 39-58.
 • Muzyka Pendereckiego a modernism i postmodernism, w: Krzysztof Penderecki – muzyka ery intertekstualnej, red. M. Tomaszewski, E. Siemdaj, Kraków 2005, s. 87-108.
 • Liczby i muzyka. Dwie idee "jedności w wielości" w teorii muzyki, w: Spotkania Klubu Historii Idei 1996-2004, red. E. Śnieżyńska-Stolot, Kraków 2005, s. 149-154.
 • Idea widowiska muzycznego Igora Strawińskiego, w: Spotkania Klubu Historii Idei, op. cit. s. 155-160.
 • O relacjach między człowiekiem a muzyką. Z problemów analizy i interpretacji muzyki, "Res Facta Nova" nr 7, 2004, s. 113-125.
 • Profesor Zdzisław Jachimecki – założyciel krakowskiej muzykologii, "Polski Rocznik Muzykologiczny", Warszawa 2004, s. 187-190.
 • O znaczeniu muzyki w świetle refleksji estetycznej Igora Strawińskiego, w: Filozofia muzyki. Studia pod red. Krzysztofa Guczalskiego, Kraków 2003, s. 133-145.
 • Ideologia postępu a poglądy estetyczne Strawińskiego i Schoenberga, w: Muzyka wobec przemian kultury i cywilizacji, Warszawa 2001, s. 37-48.
 • Słowo i muzyka w pieśniach solowych Igora Strawińskiego, w: Pieśń w twórczości Karola Szymanowskiego i jemu współczesnych, red. Zofia Helman, Kraków 2001, s. 289-313.
 • Amerykańskie metody sformalizowanej analizy muzycznej, "Muzyka" 2000 nr 4, s. 87-112.
 • Teoria muzyki w świetle nauk poznawczych, w: Muzykologia u progu trzeciego tysiąclecia, red. Ludwik Bielawski, Warszawa 2000, s. 206-242.
 • Wybrane aspekty techniki wariacyjnej w twórczości Witolda Lutosławskiego, w: Witold Lutosławski. Człowiek i dzieło w perspektywie kultury muzycznej XX wieku, Poznań 1999, s. 147-73.
 • Ars contrapuncti Igora Strawińskiego, w: Affetti musicologici, red. Piotr Poźniak, Kraków 1999, s. 41-57.
 • Dzieło muzyczne jako jedność w wielości: koncepcje filozoficzno-teoretyczne a badania psychologii poznawczej, w: Muzykolog wobec dzieła muzycznego, red. Małgorzata Woźna-Stankiewicz, Kraków 1999, s. 419-448.
 • Igor Strawiński: Symfonia w trzech częściach, w: Materiały z Festiwalu Krzysztofa Pendereckiego, Kraków 1998, s. 43-44.
 • Problem kształtowania kontinuum formy w IV Symfonii Witolda Lutosławskiego, "Muzyka" 1995 nr 1-2, s. 135-54.
 • Atonalność, dodekafonia, serializm - interpretacja zakresu semantycznego, "Muzyka" 1994 nr 4, s. 89-107.
 • Teoria kompleksów serialnych Allena Forte'a, "Muzyka" 1994 nr 3, s. 33-51.
 • Pojęcie tonalności w teorii muzyki, "Muzyka" 1994 nr 2, s. 47-61.
 • Muzyka fortepianowa i pianistyka w wieku XIX [recencja], "Muzyka" 1994 nr 2, s. 115-25.
 • Inspiracja religijna w utworach serialnych Igora Strawińskiego, w: Inspiracje w muzyce XX wieku, Warszawa 1993, s. 157-76.
 • Semantyczne, strukturalne i integrujące funkcje środków muzycznych w Igora Strawińskiego, "Muzyka" 1993 nr 1, s. 39-69.
 • Synteza neoklasycznego i dodekafonicznego idiomu kompozytorskiego w Konstantego Regameya, w: Konstanty Regamey, red. K.Tarnawska-Kaczorowska, Warszawa 1988, s. 112-36.
 • Technika dodekafoniczna w twórczości I. Strawińskiego na przykładzie "Canticum Sacrum", w: Muzykologia krakowska 1911-1986, red. E. Dziębowska, Kraków 1987, s. 121-35.
 • Sonorystyczne środki wyrazu muzycznego w kwartetach smyczkowych XX wieku, "Muzyka" 1981 nr 3-4, s. 47-63.
 • Pierre Bouleza koncepcja analityczna "Święta wiosny" Strawińskiego, "Muzyka" 1975 nr 2, s. 47-61.
 • Folklor rosyjski w Pietruszce Strawińskiego, "Muzyka" 1973 nr 3, s. 77-90.

 

Leksykografia

 • Encyklopedia Muzyczna PWM: 75 haseł-artykułów [m.in. Penderecki Krzysztof, t. 8, Kraków 2004, s. 8-38; Rameau Jean-Philippe, t. 7, Kraków 2002, s. 296-305; Mersmann Hans, t. 6, Kraków 2000, s. 194-96; Machl Tadeusz, t. 6. s. 5-8; Kurth Ernst, t. 5, Kraków 1997, s. 247-248].