Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Magdalena Dziadek

email

Biogram

Magdalena Dziadek, ur. w 1961 r. w Bielsku-Białej, ukończyła studia w zakresie teorii muzyki w Akademii Muzycznej w Katowicach (dyplom z wyróżnieniem, 1984). W 1991 roku obroniła w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie dysertację doktorską, poświęconą warszawskiej krytyce muzycznej z lat 1810-1890. W 2004 zrealizowała tamże przewód habilitacyjny. Od 1992 prowadzi samodzielną działalność naukową, skupiając się na historii polskiej i środkowoeuropejskiej kultury muzycznej XIX i I połowy XX wieku. Opublikowała dwuczęściową monografię Polska krytyka muzyczna w latach 1890-1914, zbiór materiałów źródłowych dotyczących recepcji muzyki Chopina w Polsce w XIX wieku oraz w Polsce i w Niemczech w XX-leciu międzywojennym oraz kilka innych książek poświęconych historii polskiej kultury muzycznej (w tym dwutomową monografię Od Szkoły Dramatycznej do Uniwersytetu – dzieje wyższej uczelni muzycznej w Warszawie 1810-2010 oraz popularną pracę o biografach Chopina, wyd. Warszawa 2019). Obecnie pracuje nad życiem i twórczością Stanisława Moniuszki. Jest profesorem w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ważniejsze publikacje

Książki

 • Polska krytyka muzyczna w latach 1890-1914. Koncepcje i zagadnienia, Katowice 2002, ss. 640.
 • Polska krytyka muzyczna w latach 1890-1914. Czasopisma i autorzy. Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie. Cieszyn 2002. ss. 435.
 • Moda na „Wiosnę”. Festiwal Poznańska Wiosna Muzyczna 1961-2002. Związek Kompozytorów Polskich Oddział w Poznaniu, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Poznań 2003, ss. 240.
 • Musica polonica nova na Śląsku. Oddział Związku Kompozytorów Polskich Katowicach 1945-2003. Katowice 2003 [wspólnie z Bogumiłą Miką i Anną Kochańską], ss. 235.
 • Oto artyści pełnowartościowi, którzy są kobietami... Polskie kompozytorki 1816-1939. Katalog wystawy [wspólnie z Lilianną Moll]. Katowice 2003, ss.126.
 • Jego gra podobała się przede wszystkim damom... Chopin i kobiety. Katalog wystawy [wspólnie z Lilianną Moll]. Katowice 2004, ss. 130.
 • Odrodźmy się w muzyce! Muzyka na łamach polskiej prasy kobiecej i „kobieca” krytyka muzyczna 1818-1939. Katalog wystawy [wspólnie z Lilianną Moll]. Katowice 2005, ss. 114.
 • Opera poznańska w latach 1919-2005. Dzieje sceny i myśli. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk o Sztuce. Poznań 2007, ss. 424.
 • Od Szkoły Dramatycznej do Uniwersytetu. Dzieje wyższej uczelni muzycznej w Warszawie 1810-2010. T. I. 1810-1944. Uniwersytet Muzyczny F. Chopina w Warszawie, Warszawa 2011, ss. 604
 • Od Szkoły Dramatycznej do Uniwersytetu. Dzieje wyższej uczelni muzycznej w Warszawie 1810-2010. T. II. 1945-2010. Uniwersytet Muzyczny F. Chopina w Warszawie, Warszawa 2016, ss. 1003.
 • O polskich biografach Chopina w XIX wieku, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa 2019, ss. 168.

Wydania źródłowe

 • Chopin in Polish musical criticism before First World War. In: Chopin and his Critics. An Anthology. Ed. Irena Poniatowska. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa 2011, s. 23-143. Także w wersji polskiej: Chopin w polskiej krytyce muzycznej do I wojny światowej. W: Chopin w krytyce muzycznej (do I wojny światowej). Antologia pod redakcją Ireny Poniatowskiej. Narodowy Instytut F. Chopina, Warszawa 2011, s. 23-143.
 • Polskie piśmiennictwo o Chopinie w latach 1918-1939, w: Chopin w krytyce muzycznej. Antologia. Red. Irena Poniatowska. Narodowy Instytut F. Chopina, Warszawa 2015, s. 19-98.
 • Chopin w niemieckim piśmiennictwie muzycznym (1918-1939). W: Chopin w krytyce muzycznej. Antologia. Red. Irena Poniatowska. Narodowy Instytut F. Chopina, Warszawa 2015, s. 147-223.

Ważniejsze artykuły

 • Aesthetic, Ideological and World-Outlook Foundations of the “Young Poland” Discourse on Chopin. W: Chopin and his Work in the Context of Culture. Vol. 2. Ed. Irena Poniatowska. Kraków 2003, s. 292-298.
 • Kontakty Polaków ze słowiańskimi kulturami muzycznymi w latach 1905-1914. W: Europejski repertuar muzyczny na ziemiach Polski. Red. Elżbieta Wojnowska, Ludwik Bielawski, Katarzyna Dadak-Kozicka. Warszawa 2003, s. 113-122.
 • Twórczość krytycznomuzyczna Stefanii Łobaczewskiej. „Muzyka” 2004 nr 4, s. 87-112.
 • Adolfa Chybińskiego i Zdzisława Jachimeckiego droga do muzykologii uniwersyteckiej. W: „Polski Rocznik Muzykologiczny”. Warszawa 2004, s. 178-183.
 • Meandry recepcji Stanisława Moniuszki na przełomie XIX i XX wieku. W: Teatr operowy Stanisława Moniuszki. Rekonesanse. Red. Maciej Jabłoński, Elżbieta Nowicka. Poznań 2005, s. 151-160.
 • Z praktyki synestezji w kobiecej poezji i piśmiennictwie muzycznym początków XX wieku. W: Muzyka w obrazach Jacka Malczewskiego. Red. Teresa Grzybkowska. Warszawa 2005, s. 153-192.
 • Udział muzyki rosyjskiej i sowieckiej w kształtowaniu repertuaru muzycznego dwudziestolecia międzywojennego. Dylematy polityczne, kulturowe i etyczne. W: Dzieło muzyczne, jego estetyka, struktura i recepcja (1). Red. Anna Nowak. Bydgoszcz 2005, s. 307-319.
 • The Evolution of Cosmopolitan Attitudes in Polish Musical Culture of the Twentieth Century. “Musicology Today” 2005, s. 25-36.
 • Styl czy kierunek? O wyborach terminologicznych polskich teoretyków i krytyków nowej muzyki. „Polski Rocznik Muzykologiczny” 2005, s. 9-24.
 • Młoda Polska muzyczna we Lwowie. „Musica Galiciana” T. IX, Rzeszów 2005, s. 92-102.
 • Edukacja muzyczna pod presją polityki. Epizod z dziejów konserwatorium muzycznego w Warszawie. W: Topos narodowy w muzyce polskiej pierwszej połowy XIX wieku. Red. Wojciech Nowik. Warszawa 2006, s. 207-218.
 • Muzyka religijna polskich kompozytorek w XIX i na początku XX wieku. W: Donum natalicum studia Thadeo Przybylski octogenario dedicata. Red. Zofia Fabiańska, Alicja Jarzębska, Andrzej Sitarz. Kraków 2007, s. 201-208.
 • „Female” Music Criticism in Poland 1890-1939. In: Interdisciplinary Studies in Musicology. 6. Music-Erotica-Culture. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2007, s. 155-168.
 • Echa prasowe występów opery lwowskiej na Wystawie Muzyczno-Teatralnej w Wiedniu w 1892 roku. „Musica Galiciana” T. XI. Rzeszów 2008, s. 39-48.
 • Dyskusja wokół wiedeńskiej wystawy teatralno-muzycznej z 1892 roku jako antecedens porównawczej metody rozważania problemu narodowości w muzyce. W: Topos narodowy w muzyce polskiej okresu postromantyzmu i Młodej Polski. Red. Wojciech Nowik. Uniwersytet Muzyczny F. Chopina, Warszawa 2008, s. 93-105.
 • Karol Szymanowski as Chancellor of the Higher School of Music in Warsaw. New facts, new light. In: “Musicology Today”. Warszawa 2008, s. 94-117.
 • Warszawa – Petersburg. Kontakty muzyczne dwóch stolic na przełomie XIX i XX wieku. „Muzyka” 2009 nr 3, s. 181-204
 • Europa według Herdera. Na marginesie „Stimmen der Völker in Liedern”). W: Haendel, Haydn i idea uniwersalizmu muzyki. Red. Ryszard Daniel Golianek, Piotr Urbański. Poznań 2010, s. 143-150.
 • Polski kontekst krytyki muzycznej dwudziestolecia międzywojennego. W: Krytyka muzyczna. Teoria, historia, współczesność. Red. Michał Bristiger, Rafał Ciesielski, Barbara Literska, Jolanta Guzy-Pasiak. Zielona Góra 2010, s. 87-102.
 • Etapy współczesnego dyskursu o sztuce operowej. Na podstawie poznańskiej krytyki muzycznej lat 1945-2005. W: Od literatury do opery i z powrotem. Studia nad estetyką teatru operowego. Red. Ryszard Daniel Golianek, Piotr Urbański. Toruń 2010, s. 377-389.
 • Słowacki i Chopin. Pokrewieństwo losów, dusz, sztuki. W: Poeta <przez pryzma przepuszczony>. Juliusz Słowacki w 200. rocznicę urodzin. Red. Elżbieta Nowicka i Magdalena Piotrowska. Poznań 2011, s. 261-270.
 • Apolinary Kątski – The Director and Teacher at the Warsaw Musical Institute. In: Henryk Wieniawski and the Bravura Tradition. Ed. Maciej Jabłoński, Danuta Jasińska. Towarzystwo im. H. Wieniawskiego, Poznań 2011, s. 124-139.
 • On Collective forms of the Chopin’s Cult in Poland during the nineteenth century. „Interdiscplinary Studies in Musicology” 9. Poznań 2011, s. 151-164.
 • Stefan Kisielewski jako autor i krytyk muzyki współczesnej. W: Dysonanse. Twórczość Stefana Kisielewskiego (1911-1991). Red. Andrzej Hejmej, Kama Hawryszków, Katarzyna Cudzich-Budniak. Kraków 2012, s. 185-198.
 • O mniej znanych programowych odczytaniach muzyki Chopina. W: Powinowactwa sztuk w kulturze oświecenia i romantyzmu. Red. Agata Seweryn, Monika Kulesza-Gierat. Wydawnictwo KUL Lublin 2012, s. 203-216.
 • Heroiczny mit Beethovena w polskim piśmiennictwie muzycznym XIX wieku. W: Prace Herkulesa – człowiek wobec wyzwań, prób i przeciwności. Red. Maria Cieśla-Korytowska, Olga Płaszczewska. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 567-580.
 • Polska recepcja Wagnera i Mahlera w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku w kontekście odradzania się postaw romantycznych w krytyków muzycznych i kompozytorów. „Annales Universitas Mariae Curie-Skłodowska. T. IX nr 2, s. Lublin 2013, s. 143-153.
 • Warsaw Musical Institute as Čiurlionis‘ Artistic Formation Environment. In: Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911) Jo Laikas ir musu Laikas / his Time and our Time. Ed. Gražina Dudienie, Rima Povilioniene, Ed. Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Vilnius 2013, s. 107-114.
 • The Reception if Wagner’s Music and Ideas in Poland during the Communist Years (1945-1989). In: Wagner in Russia, Poland and the Czech Lands. Musical, Literary and Cultural Perspectives. Ed. Stephen Muir, Anastasia Belina-Johnson. Ashgate Publishing Limited, Surrey/GB 2013, s. 159-184.
 • The reception of Krzysztof Meyer’s work in Polish music criticism (1961-2012). Interdisciplinary Studies in Musicology. Special issue. Ed. Justyna Humięcka-Jakubowska, Danuta Jasińska. Poznań 2013, s. 231-250.
 • Tradycyjne i nowatorskie rysy międzywojennej polskiej myśli krytycznomuzycznej o Chopinie, w: 2010. Postscriptum. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Warszawa 2013, s. 149-162.
 • Karel Konrád – czeski propagator dawnej muzyki polskiej. Polski Rocznik Muzykologiczny”. Sekcja Muzykologów ZKP. Warszawa 2013, s. 133-144.
 • The Reception of Leoš Janáček’s Output in Poland in the 10th and 20th Centuries (up until 1956). Czech and Slovak Journal of Humanities. Musicologica. Ed. Jan Blüml. Olomouc 2/2015, s. 11-19. ISSN 1805-3742.
 • Apie Poznanės operos teatro istoriją (Some Remarks about the History of the Opera Theatre in Poznań), w: Opera Naujųjų medijų amžiuje Istorinė ir kritinė peržvalga (Opera in the World of New Media. A Historical and Critical Perspective), red. Beata Baublinskienė, Laima Vilimienė, Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras, Vilnius 2015, s. 75-85.
 • Działalność Raula Koczalskiego w Niemczech w latach 30. XX wieku, „Aspekty Muzyki” 5, 2015, s. 11-26,
 • Selma Kurz, „muzykalny Wiedeń” i Polska, w: Krytyka muzyczna, krytyka operowa, red. Michał Bristiger, Rafał Ciesielski, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2016, s. 79-94. ISBN 978-83-7842-283-9.
 • Jiri Kopecky, Lenka Krupkova, Provincial Theater and its opera. German Opera Stage in Olomouc (1770-1920) [artykuł recenzyjny], „Muzyka” 2017 nr 2, s. 127-130.
 • Czechoslovakian Music in Poland in the Interwar Period, Czech and Slovak Journal of Humanities. Musicologica. Ed. Jan Blüml. Olomouc 2/2017.
 • Kolekcja pieśni słowiańskich Pawła Stalmacha ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej, w: Tradycje śląskiej kultury muzycznej T, XIV cz. 1, Akademia Muzyczna we Wrocławiu, Wrocław 2017, s. 283-296.
 • Mit “muzykalnego Wiednia” w twórczości krytycznomuzycznej Stefani Łobaczewskiej, “Muzyka” 2017 nr 4, s. 55-65.
 • Lissa o Beethovenie, w: Między muzykologiczną refleksją a pedagogiczną pasją. Księga jubileuszowa 2. Red. Iwona Mida, Anna Waluga, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach, 2018, s. 89-98.
 • Chopin’s Correspondence: Volumine II (artykuł recenzyjny) “Chopin in the World”. Journal of the International Federation of Chopin’s Societies, 2018, s. 44-45.
 • Danuta Gwizdalanka: Verführer […] (artykuł recenzyjny), “Muzyka” 2018 nr 4, s. 139-143.
 • Zapomniane polonicum – ‘Otče naš’ Leoša Janáčka wedłu obrazów Józefa Krzesza Męciny, w: Kantata – oratorium – pasja. Odmiany form literacko-muzycznych w kulturze XVIII I XIX wieku, red. Elżbieta Nowicka, Anna Borkowska-Rychlewska, Poznań 2019, s. 147-165.
 • Recepcja muzyki Stanisława Moniuszki w “długim” XIX wieku – główne tendencje i ich tło polityczno-kulturowe, w: Życie – twórczość – konteksty. Eseje o Stanisławie Moniuszce, red. Magdalena Dziadek, Narodowe Centrum Kultury Warszawa 2019, s. 195-212.