Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Marek Bebak

dr Marek Bebak

Marek Bebak jest absolwentem studiów muzykologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz dwuletnich Podyplomowych Studiów z Archiwistyki i Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. W 2018 roku na Wydziale Historycznym UJ uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce na podstawie dysertacji Franciszek Lilius. Życie i twórczość na tle epoki, przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Zofii Fabiańskiej. Za tę pracę otrzymał w 2019 roku nagrodę im. Ks. prof. Hieronima Feichta, przyznawaną przez Sekcję Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich (ZKP).

W latach 2018–2020 był pracownikiem badawczo-dydaktycznym Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (obecnie Instytut Nauk o Sztuce KUL). Od października 2020 r. pracuje w Instytucie Muzykologii UJ.  

Zainteresowania naukowe koncentruje głównie wokół zagadnień związanych z muzyką religijną XVII i XVIII wieku, zwłaszcza kulturą muzyczną kolegium rorantystów wawelskich, historią i repertuarem kapeli wokalno-instrumentalnej krakowskiej katedry, a także życiem muzycznym klasztorów funkcjonujących w dawnym Krakowie. Ponadto interesuje się źródłoznawstwem i edytorstwem muzycznym.

W ramach badań prowadził kwerendy w bibliotekach i archiwach w Polsce oraz w Austrii, Czechach, Niemczech, Słowacji i we Włoszech. Jako kierownik i wykonawca uczestniczy w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki oraz Instytut Muzyki i Tańca. Współpracuje także z Polskim Wydawnictwem Muzycznym.

 

For information in English see: http://jagiellonian.academia.edu/MarekBebak

Wybrane publikacje

Książka

 • Franciszek Lilius. Życie i twórczość na tle epoki, Musica Iagellonica, Kraków 2018, ss. 460. ISBN: 978-83-7099-230-9.

 

Edycje źródłowo-krytyczne

 • Franciszek Lilius, Opera omnia I: Missae, wyd. Marek Bebak, Musica Iagellonica, Kraków 2016 «Sub Sole Sarmatiae» 27, red. Zygmunt M. Szweykowski, Aleksandra Patalas, ss. 259.
 • Franciszek Lilius, Opera omnia II: Motetti, Concerti, Aria e Toccata, wyd. Marek Bebak, Musica Iagellonica, Kraków 2016 «Sub Sole Sarmatiae» 28, red. Zygmunt M. Szweykowski, Aleksandra Patalas, ss. 229.

 

Artykuły w czasopismach i rozdziały w pracach zbiorowych

 • Franciszek Lilius’ musical output and its dissemination during the seventeenth and eighteenth century, „Musica Iagellonica” 2019, vol. 10, s. 5–28.
 • Homo religiosus. Twórczość religijna Stanisława Moniuszki w kontekście jego postawy życiowej i wobec dziewiętnastowiecznego kryzysu muzyki kościelnej, w: Życie – Twórczość – Konteksty. Eseje o Stanisławie Moniuszce, red. Magdalena Dziadek, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2019, s. 143–169. (ISBN: 978-83-7982-377-2)
 • Nieznany przekaz Missa in defectu unius contraaltus Bartłomieja Pękiela ze zbiorów Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej, „Muzyka” 2018, nr 3, s. 111–116.
 • Próba rekonstrukcji pierwotnego tekstu słownego w koncercie Mutetta super Nicolai Solemnia Franciszka Liliusa, „Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ” 33 (2/2017), s. 5–23, dostęp online: http://www.ejournals.eu/kmmuj/2017/Numer-33/art/10553/; opublikowano także w angielskiej wersji językowej pt. An Attempt to Reconstruct the Original Lyrics of the Concerto Mutetta super Nicolai Solemnia by Franciszek Lilius, dostęp online: http://www.ejournals.eu/kmmuj/English-Issues/Issue-33/art/10548/
 • Przekazy dzieł Franciszka Liliusa odnalezione w zbiorach polskich i obcych, „Muzyka” 2017, nr 2, s. 21–34.
 • Struktura proweniencyjna historycznego księgozbioru krakowskich bonifratrów – zarys problematyki, w: Książka dawna i jej właściciele, red. Dorota Sidorowicz-Mulak, Agnieszka Franczyk-Cegła, t. 2, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 2017, s. 151–161.
 • Historyczne księgozbiory bonifratrów i trynitarzy krakowskich. Analiza znaków własnościowych, w: Exemplis discimus – księga jubileuszowa osiemdziesięciolecia Profesora Edwarda Potkowskiego, red. Piotr Tafiłowski, Lublin 2015, s. 41–50. 
 • Muzycy w księdze wpisów do Bractwa Szkaplerza Świętego z Archiwum OO. Karmelitów na Piasku w Krakowie, „Muzyka” 2014, nr 4, s. 117–124.
 • Nieznane informacje o muzykach w dawnej Rzeczpospolitej zawarte w księgach chorych Szpitala Bonifratrów pod wezwaniem św. Urszuli w Krakowie, „Muzyka” 2014, nr 2, s. 23–36.
 • Życie i działalność skryptorska Macieja A. Miskiewicza. Repertuar kolegium rorantystów wawelskich w latach 1660–1682, „Muzyka” 2013, nr  2, s. 19–40.
 • Zastosowanie metody graficzno-porównawczej w badaniach muzykologicznych na przykładzie warsztatu skryptorskiego Macieja Arnulfa Miskiewicza, „Młoda Muzykologia” 3 (2013), s. 7–28.
 • Muzykolog w archiwum, czyli o tym, co archiwista powinien wiedzieć o muzykaliach, w: Pamiętnik XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki. Lublin-Zamość, 27–29 kwietnia 2011 roku. Kancelarie oraz archiwa wczoraj i dziś, red. Janusz Łosowski, Elżbieta Markowska, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2012, s. 262–268.

 

Artykuły recenzyjne

 • [Rec.] Marcin Mielczewski, Koncerty wokalno-instrumentalne / Vocal-instrumental Concertos, wyd. / ed. Barbara Przybyszewska-Jarmińska, t. II/1: Warszawa 2018 (=Monumenta Musicae in Polonia, seria / series A: Opera omnia), Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, ss. 420. ISBN 978-83-65630-49-0. T. II/2: Warszawa 2019 (= Monumenta Musicae in Polonia, seria / series A: Opera omnia), Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, ss. 425. ISBN 978-83-65630-72-8, „Muzyka” 2020, nr 1, s. 117–121.
 • [Rec.] Sebastian Fabian Klonowic: Hebdomas to iest siedm tegodniowych piosnek. Wyd. i opr. Mieczysław Mejor i Elżbieta Wojnowska, red. naukowa tomu Roman Mazurkiewicz, Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Warszawa 2010, „Muzyka” 2012, nr 1, s. 105–108.