Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Renata Suchowiejko

prof. dr hab. Renata Suchowiejko

Renata Suchowiejko ukończyła studia muzykologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie uzyskała doktorat (1997) i habilitację (2006). Od 2014 roku pracuje na stanowisku profesora. W 2021 roku uzyskała tytuł profesora nauk humanistycznych. W latach 2008-2012 była dyrektorem Instytutu Muzykologii UJ, a w latach 2011-2019 kierownikiem Zakładu Metodologii i Historii Muzyki XIX-XXI w. Od 2021 roku kieruje Pracownią Badań nad Zabytkami Muzycznymi.

Stopień doktora uzyskała na podstawie dysertacji Cechy stylistyczne sonat na skrzypce i fortepian uczniów Césara Francka (promotor: dr hab. Jadwiga Paja-Stach). Praca ta została uhonorowana Nagrodą Prezesa Rady Ministrów za Wyróżniającą się Rozprawę Doktorską (1998). Studia doktoranckie odbyła też we Francji, w ramach Groupe de formation doctorale: Musique et Musicologie, uzyskując Diplôme d’Études Approfondies na Université François-Rabelais de Tours (1996). Praca dyplomowa: Les disciples de César Franck et la sonate pour violon et piano (promotor: Yves Gérard). Stopień doktora habilitowanego uzyskała na podstawie oceny ogólnej dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej: Henryk Wieniawski – kompozytor na tle wirtuozowskiej tradycji skrzypcowej XIX wieku (2006).

Była stypendystką The Kościuszko Foundation, The Sasakawa Foundation, The Andrew W. Mellon Foundation, DAAD, Fondation Nadia et Lili Boulanger, a także Rządu Francuskiego i Belgijskiego. Brała udział w międzynarodowych projektach badawczych, m.in. Musical Life in Europe 1600-1900 pod auspicjami European Science Foundation. Uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Wykładała gościnnie w Paryżu, Brukseli, Bloomington, Weimarze, Lipsku, Petersburgu i Moskwie.

W centrum jej zainteresowań badawczych znajduje się historia muzyki XIX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem historii wiolinistyki i zjawiska wirtuozostwa instrumentalnego. Opublikowała szereg artykułów na ten temat, dwie monografie dotyczące twórczości i sztuki wykonawczej Henryka Wieniawskiego oraz kilka tomów opracowań źródłowych jego utworów. W latach 2006-2015 brała udział w pracach, a także była wiceprzewodniczącą Rady Naukowo-Wydawniczej wydania Dzieł Wszystkich Henryka Wieniawskiego.

Drugi obszar jej zainteresowań badawczych to obecność polskiej muzyki i muzyków w Europie w XIX i XX wieku, w tym takie zagadnienia jak: mobilność artystów, obieg repertuaru, (e)migracje muzyczne, transfery kulturowe i recepcja. Ważnym elementem jej pracy badawczej jest dokumentacja i analiza poloników muzycznych w zagranicznych bibliotekach i archiwach. Koncentruje się na kontaktach polsko-belgijskich, polsko-francuskich i polsko-rosyjskich.

W 2005 roku zorganizowała na Université Libre de Bruxelles konferencję Les relations musicales entre Bruxelles et la Pologne 1800-1950, której wyniki zostały opublikowane („Revue belge de musicologie”, 2006 vol. 60). Działalność pianistów w Paryżu w czasach Chopina oraz spuścizny muzyczne w zbiorach Biblioteki Polskiej w Paryżu (m.in. Marii Szymanowskiej i Michała Spisaka) były tematem wielu jej artykułów i wystąpień konferencyjnych. Ponadto wydała monografię Muzyczny Paryż „à la polonaise” w okresie międzywojennym. Artyści, wydarzenia, konteksty (Kraków 2020, Księgarnia Akademicka), będącą podsumowaniem wyników badań prowadzonych w ramach projektu NCN OPUS (Nr 2016/23/B/HS2/00895). Obecnie kieruje projektem badawczym finansowanym ze środków NPRH, Polska-Rosja w kulturze muzycznej XIX i I połowy XX wieku. Badania źródłowe i analiza zjawisk w sferze bilateralnych kontaktów artystycznych (Nr 0044/NPRH/H11/85/2018).

Wybrane publikacje

1. Książki – monografie i krytyczne edycje tekstów źródłowych:

 • Henryk Wieniawski – kompozytor na tle wirtuozowskiej tradycji skrzypcowej XIX wieku, monografia, Poznań 2005, Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego, ss. 298.
 • Henryk Wieniawski – wirtuoz w świetle XIX-wiecznej prasy, monografia, Poznań 2011, Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego, ss. 451.
 • Zabytki muzyczne w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Katalog, konteksty, album, monografia wieloautorska, Kraków 2016, Wydawnictwo Fall, ss. 501. Redakcja naukowa i rozdziały autorskie: Śladami muzycznej przeszłości, s. 9-14; Zabytki dźwiękowe: płyty pozytywkowe perforowane i rolki pianolowe, s. 83-143; Archiwum Edouarda Ganche’a w Paryżu jako świadectwo jego kolekcjonerskiej pasji i związków z Polską, s. 229-272; Wystawa chopinowska w 1943 roku w Staatsbibliothek Krakau (Bibliotece Jagiellońskiej) oraz dalsze losy kolekcji Ganche’a, s. 273-311. Wersja cyfrowa dostępna na stronie projektu http://149.156.42.155/zabytki-muzyczne
 • Muzyczny Paryż „à la polonaise” w okresie międzywojennym. Artyści, wydarzenia, konteksty, monografia, Kraków 2020, Księgarnia Akademicka, ss. 530.
 • Album Musical Marii Szymanowskiej / Album Musical de Maria Szymanowska, wydanie źródłowo-krytyczne sztambucha Marii Szymanowskiej ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu, sygn. MAM 973, Kraków 1999, Musica Iagellonica, Société Historique et Littéraire Polonaise de Paris, ss. 488.
 • Henryk Wieniawski. Le Carnaval russe op. 11, wydanie źródłowo-krytyczne, na skrzypce z fortepianem, wstęp i komentarz krytyczny w języku polskim i angielskim, w serii: Henryk Wieniawski. Dzieła Wszystkie / Complete Works. Seria A, Poznań–Kraków 2009, Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego, PWM, ss. 31 (partytura), ss. 10 (głos solo).
 • Henryk Wieniawski. Second Concerto op. 22, wydanie źródłowo-krytyczne, na skrzypce z orkiestrą, wstęp i komentarz krytyczny w języku polskim i angielskim, w serii: Henryk Wieniawski. Dzieła Wszystkie / Complete Works. Seria A, Poznań–Kraków 2013, Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego, PWM, ss. 168 (partytura), ss. 15 (głos solo), ss. 109 (głosy orkiestrowe).
 • Henryk Wieniawski. Souvenir de Moscou op. 6, wydanie źródłowo-krytyczne, na skrzypce z orkiestrą, wstęp i komentarz krytyczny w języku polskim i angielskim, w serii: Henryk Wieniawski. Dzieła Wszystkie / Complete Works. Seria A, Poznań–Kraków 2013, Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego, PWM, ss. 50 (partytura), ss. 7 (głos solo).
 • Henryk Wieniawski. Souvenir de Moscou op. 6, wydanie źródłowo-krytyczne, na skrzypce z fortepianem, wstęp i komentarz krytyczny w języku polskim i angielskim, w serii: Henryk Wieniawski. Dzieła Wszystkie / Complete Works. Seria A, Poznań–Kraków 2013, Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego, PWM, ss. 34 (partytura), ss. 8 (głos solo).
 • Henryk Wieniawski. Second Concerto op. 22, wydanie źródłowo-krytyczne, na skrzypce z fortepianem, wstęp i komentarz krytyczny w języku polskim i angielskim, w serii: Henryk Wieniawski. Dzieła Wszystkie / Complete Works. Seria A, Poznań–Kraków 2014, Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego, PWM, ss. 55 (partytura), ss. 15 (głos solo).
 • Michał Spisak (1914-1965). Juwenilia. Zapomniane utwory z wczesnego okresu twórczości / Michał Spisak (1914-1965). Juvenilia. Forgotten Early Works, wydanie źródłowo-krytyczne, utwory na orkiestrę, wstęp i komentarz krytyczny w języku polskim i angielskim, Kraków 2015, Wydawnictwo Euterpe, s. I-XXXII (wstęp), s. 1-105 (partytura).

2. Artykuły w czasopismach naukowych:

 • Edward Wolff in the « Revue et Gazette Musicale de Paris » : Perspectives on a Musician’s Legacy, „Musica Iagellonica”, 2004, vol. 3, s. 229–240. 
 • Henryk Wieniawski in America, „Ad Parnassum. A Journal of Eighteenth- and Nineteenth-Century Instrumental Music”, April 2005, vol. 3, s. 45–55.
 • Henri Wieniawski – Henri Vieuxtemps. Parcours croisés, „Revue belge de musicologie”, 2006, vol. 60, s. 29–42.
 • Henryk Wieniawski’s Concert Performances in Russia, „Fontes Artis Musicae”, January–March 2011, vol. 58/1, s. 24–34.
 • Between the salon and the concert hall. Maria Szymanowska’s artistic career from behind the scenes, „Musica Iagellonica”, 2012, vol. 6, s. 117–134.
 • Muzyka polska w świetle francuskiej krytyki muzycznej, „Muzyka”, 2013, nr 3, s. 127-152.
 • Toutes les passions rapprochent les hommes. Le jeu du violon en tant qu’art oratoire et langues des sentiments, „Ad Parnassum. A Journal of Eighteenth- and Nineteenth-Century Instrumental Music”, April 2013, vol. 11, s. 43-55.
 • Music Manuscripts in the Polish Library in Paris, „Fontes Artis Musicae”, January-March 2014, vol. 61/1, s. 51-60.
 • Spuścizna Michała Spisaka (1914-1965) w Paryżu. Nowe źródła do badań nad twórczością kompozytora, „Muzyka”, 2015, nr 2, s. 51-94.
 • L’Émigration musicale polonaise à Paris pendant l’entre-deux-guerres: Artistes – Événements – Contextes, „Fontes Artis Musicae”, April-June 2019, vol. 66/2, s. 122-137.
 • Kolekcja chopinowska Édouarda Ganche’a w świetle nowych źródeł, „Rocznik Chopinowski”, 2019, t. 27, s. 207-232.

3. Artykuły (rozdziały) w pracach zbiorowych:

 • Les pianistes polonais dans la presse musicale parisienne à l’époque de Chopin. Contexte sociopolitique, in: Chopin and His Work in the Context of Culture, red. Irena Poniatowska, Kraków 2003, Polska Akademia Chopinowska, NIFC, Musica Iagellonica, t. 1, s. 184–192.
 • W muzycznym kręgu Hotelu Lambert, in: Czartoryscy–Polska–Europa. Historia i współczesność, red. Zbigniew Baran, Kraków 2003, DjaF, s. 225–235.
 • Polish Pianists in Paris: from “couleur locale” to Stylistic Cosmopolitanism, in : The Circulation of Music in Europe 1600–1900, vol. 2, ed. Rudolf Rasch, Berlin 2008, Berliner Wissenschafts-Verlag, s. 273–289.
 • Paganini in Poland and ‘Polish Paganinis’, in: Nicolò Paganini – Diabolus in Musica, w serii: Studies on Italian Music History, vol. 5, eds. Andrea Barizza, Fulvia Morabito, Turnhout 2010, Brepols, s. 65–76.
 • Karłowicz as Violinist, in: European ‘Fin-De-Siècle’ and Polish Modernism. The Music of Mieczysław Karłowicz, w serii: Ad Parnassum Studies, vol. 4, ed. Luca Sala, Bologna 2010, Ut Orpheus Edizioni, s. 371–388.
 • Virtuoso – An Incarnation of God or Devil? Some Thoughts about Violin Virtuosity in the 19th Century, in: Instrumental Music and the Industrial Revolution, w serii: Ad Parnassum Studies, vol. 5, eds. Roberto Illiano, Luca Sala, Bologna 2010, Ut Orpheus Edizioni, s. 99–108.
 • Schumann’s Violin Concerto – between Poetry and Drama, in: Robert Schumann. Persönlichkeit, Werk und Wirkung, herausgegeben von Helmut Loos, Leipzig 2011, Gudrun Schröder Verlag, s. 226–236.
 • The Carnival as a ‘Topsy–Turvy World’ through the Eyes of the Violin Virtuoso, in: Henryk Wieniawski and the Bravura Tradition. Techniques of Playing, Performance, Questions of Sources and Editorial Issues, red. Maciej Jabłoński, Danuta Jasińska, Poznań 2011, Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego, PTPN, s. 46–54.
 • Muzyczne wpisy w sztambuchu Heleny z Szymanowskich Malewskiej. Rękopis MAM 962 ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu, in: Muzyka jest zawsze współczesna. Studia dedykowane Profesor Alicji Jarzębskiej, red. Małgorzata Woźna-Stankiewicz, Andrzej Sitarz, Kraków 2011, Musica Iagellonica, s. 569–593.
 • La clarté latine : Pelléas et Mélisande et les compositeurs polonais, in: Pelléas et Mélisande cent ans après : études et documents, ouvrage coordonné par Jean-Christophe Branger, Sylvie Douche et Denis Herlin, Lyon 2012, Symétrie, s. 125-134.
 • Le « debussysme » à la polonaise. Sur les traces de la formation d’un mythe, in: Régard sur Debussy, préface de Pierre Boulez, sous la direction de Myriam Chimènes, Alexandra Laederich, Paris 2013, Fayard, s. 463–475.
 • Chopin au Théâtre Italien en 1835, in: Grandeur et finesse: Chopin, Liszt and the Parisian Musical Scene, ed. Luca Sala, Turnhout 2013, Brepols, s. 15–35.
 • Les violonistes virtuoses et la presse au XIXe siècle: épistemologie d’une recherche à partir de l’exemple de Henryk Wieniawski, in: En pèlerinage avec Liszt: Virtuosos, Repertoire and Performing Venues in 19th-Century Europe, ed. Fulvia Morabito, Turnhout 2014, Brepols, s. 279-300.
 • Polish Artists in Paris in the Interwar Period: Music Migrations, Transfer and Cultural Interactions, in: Sociocultural Crossings and Borders: Musical Microhistories, eds. Rūta Stanevičiūtė, Rima Povilionienė, Vilnius 2015, Lithuanian Academy of Music and Theatre, s. 73-83.
 • Materiały archiwalne w zbiorach bibliotek paryskich jako źródła do badań nad historią polsko-francuskich kontaktów muzycznych w okresie międzywojennym, in: Muzyka polska za granicą, t. 1, Twórcy – Źródła – Archiwa, red. Beata Bolesławska-Lewandowska, Jolanta Guzy-Pasiak, Warszawa 2017, Instytut Sztuki PAN, s. 285 –305.
 • Recepcja muzyki polskiej w Paryżu w latach 1919-1939. Analiza krytyczna źródeł prasowych, in: Muzyka polska za granicą, t. 2, Między Warszawą a Paryżem (1918-1939), red. Beata Bolesławska-Lewandowska, Jolanta Guzy-Pasiak, Warszawa 2019, Instytut Sztuki PAN, s. 9-29.
 • Spuścizna Józefa Wieniawskiego w Conservatoire royal de Bruxelles, in: Cum debita reverentia. Księga pamiątkowa dedykowana Profesor Danucie Jasińskiej, red. Justyna Humięcka-Jakubowska, Hanna Winiszewska, Poznań 2019, Wydawnictwo PTPN, s. 65-78.
 • Carmen in Poland prior to 1918, in: Carmen Abroad. Bizet’s Opera on the Global Stage, eds. Richard Langham Smith, Clair Rowden, Cambridge University Press 2020, s. 230-244.
 • Présence musicale polonaise à Paris de l’entre-deux-guerres / Polacy w życiu muzycznym Paryża w okresie międzywojennym, wrzesień 2020. Na stronie projektu: France-Pologne: Patrimoines partagés / Wspólne dziedzictwo, BnF, Biblioteka Narodowa.

https://heritage.bnf.fr/france-pologne/fr/presence-musicale-polonaise-paris

https://heritage.bnf.fr/france-pologne/pl/polska-obecnosc-muzyczna-paryskim

Wypromowani doktorzy:

 • Małgorzata Gamrat, Muzyka fortepianowa Franza Liszta w kontekście idei „correspondance des arts”. Przewód przeprowadzony w trybie co-tutelle. Wydział Historyczny UJ, École Pratique des Hautes Etudes (EPHE) w Paryżu, Section des Sciences historiques et Philologiques : Musicologie de l’époque moderne. Promotorzy: dr hab. Renata Suchowiejko, prof. Catherine Massip. Uchwała o nadaniu stopnia doktora 23 XI 2012.
 • Sylwia Jakubczyk-Ślęczka, Życie muzyczne społeczności żydowskiej na terenach dawnej Galicji w okresie międzywojennym. Uchwała o nadaniu stopnia doktora 20 IV 2018.
 • Mirosław Płoski, Marcello di Capua – nadworny kapelmistrz księżnej Izabeli Lubomirskiej. Badania źródłowe nad twórczością kompozytora i edycja krytyczna opery „La forza del merito”. Uchwała o nadaniu stopnia doktora 22 VI 2018.