Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Zofia Chechlińska

Zofia Chechlińska urodziła się w Poznaniu w 1932 roku. W latach 1951-1956 studiowała muzykologię na Uniwersytecie Warszawskim i w marcu 1959 roku uzyskała stopień magistra na podstawie pracy Źródła do scherz Chopina, przygotowanej pod kierunkiem prof. dr J.M. Chomińskiego. Równocześnie kontynuowała naukę gry fortepianowej w średniej szkole muzycznej, której dyplom otrzymała w 1955 roku. W latach 1959-1961 pracowała w Towarzystwie im. Fryderyka Chopina, gdzie pod kierunkiem prof. dr hab. J.M. Chomińskiego przygotowywała katalog tematyczny dzieł Fryderyka Chopina, a następnie, w latach 1961-1965 odbyła studia doktoranckie w Instytucie Sztuki PAN, gdzie pod kierunkiem prof. dr hab. J.M. Chomińskiego przygotowała rozprawę doktorską pt. Faktura fortepianowa Chopina i w marcu 1966 uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych. W kwietniu 1996 roku habilitowała się na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie rozprawy Wariacje i technika wariacyjna w twórczości Chopina, a w 2015 roku otrzymała tytuł profesora.

W latach 1967-1968 była adiunktem na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie prowadziła wykłady z historii muzyki dla studentów Wydziału Sztuk Pięknych i Polonistyki, a od 1969 roku do przejścia na emeryturę w 2004 roku była zatrudniona w Zakładzie Historii i Teorii Muzyki Instytutu Sztuki PAN w Warszawie, pełniąc w latach 1981-1992 funkcję kierownika tego Zakładu. Równocześnie, od października 1989 pracowała na Uniwersytecie Jagiellońskim w Katedrze Historii i Teorii Muzyki, a następnie w Instytucie Muzykologii, gdzie prowadziła wykłady z powszechnej historii muzyki klasycyzmu i romantyzmu, z muzyki polskiej XVIII i XIX wieku oraz seminarium magisterskie poświęcone muzyce XIX wieku. Poza tym prowadziła kilka cykli wykładów poświęconych technice kompozytorskiej Chopina oraz muzyce polskiej XIX wieku w Zakładzie (później Katedrze) Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Z. Chechlińska uczestniczyła w licznych konferencjach i kongresach krajowych i międzynarodowych; była również współorganizatorem szeregu konferencji.

Ponadto była redaktorem wielu publikacji naukowych, m.in.

 • powołanej z jej inicjatywy (1970 r.) serii wydawniczej poświęconej kulturze muzycznej XIX wieku („Szkice o kulturze muzycznej XIX wieku”), wydawanej przez Instytut Sztuki PAN, w której publikowano prace dotyczące głównie polskiej kultury muzycznej tego okresu
 • współredaktorem (wraz z dr hab. J. Stęszewskim) „Polish Musicological Studies”, serii prezentującej w języku angielskim najciekawsze prace polskich muzykologów, wydawanej przez Związek Kompozytorów Polskich (1970-1986)
 • od 1974 do lat 90., kiedy oba czasopisma zostały zawieszone: członkiem Komitetu Redakcyjnego „Rocznika Chopinowskiego” i „Chopin Studies” – tytułów wydawanych w Warszawie przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina
 • członkiem Komitetu Redakcyjnego serii „Monumenta Musicae In Polonia”, wydawanej przez Instytut Sztuki PAN i redaktorem tamże podserii poświęconej opera omnia kompozytorów XIX wieku (do 2004)
 • od 2004 jest redaktorem naczelnym serii «Dzieła Chopina. Wydanie faksymilowe» publikowanej przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, w której zamieszczane są faksymila autografów muzycznych Chopina wraz z obszernymi komentarzami źródłowymi (w 6 językach)
 • od 2018 jest członkiem Komitetów Redakcyjnych „Studiów Chopinowskich” i „The Chopin Review”, czasopism wydawanych przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie

Zainteresowania badawcze Z. Chechlińskiej skupiają się na twórczości Chopina oraz szerzej – na muzyce polskiej XIX wieku. Z tego zakresu opublikowała szereg prac (por. spis publikacji)

Spis publikacji (wybór)

Książki
 • Wariacje i technika wariacyjna w twórczości Chopina, Musica Iagellonica, Kraków 1995; tłum. angielskie: Variations and Variation technique In the music of Chopin, transl. John Comber, Routledge Taylor & Francis Group, London and New York 2019
 • Historia muzyki polskiej, t. V, cz. I, 1795-1850, Sutkowski Edition, Warszawa 2013; wersja angielska, Sutkowski Edition, Warszawa 2015

Artykuły

 • Ze studiów nad stylem wykonawczym dzieł Chopina (Impromptu As-dur op.29), „Muzyka” 1959 nr 4
 • Style wykonawcze dzieł Chopina w świetle praktyki edytorskiej, w: F. F. Chopin. Prace Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, red. Z. Lissa, Warszawa 1960
 • Ze studiów nad źródłami do scherz Chopina, „Annales Chopin” t. 5, Kraków 1960
 • Das Problem des Form und die reelle Klanggestalt In Chopins Präludien, w: The Book of the First International Musicological Congress devoted to the Works of Frederick Chopin, red. Z. Lissa, Polish Scientific Publishers, Warszawa 1963
 • Interpetation de la Sonate en Si bemol miner op.35 de Chopin, „Annales Chopin” t. 6, Warszawa 1965
 • Zakres materiału dźwiękowego i jego dyspozycja w utworach Chopina, „Muzyka” 1969 nr 1
 • Rodzaje tempa w utworach Chopina, „Muzyka” 1969 nr 2
 • Chopin a impresjonizm, w: Szkice o kulturze XIX wieku, t. 2, red. Z. Chechlińska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973
 • Rozwój badań nad melodyką Chopina, w: Z badań nad Chopinem. Studia i rozprawy, zeszyt 3, Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, Warszawa 1973
 • L’Edizione nazionale polacca delle opere di Chopin a la prassi editoriale, w: Sesto incontro con la musica Italiano e polacca, Bolonia 1976
 • Interpretacny styl Chopinovych diel y 19 storoci, w: Vyznami interprety a Bratislava v 19 storoci [Zbiór prac z konferencji, która odbyła się w Bratysławie 13-14.X. 1976 r.], Bratysława, b.d.
 • Z problematyki badań nad muzyką polską XIX wieku, „Muzyka” 1979 nr 4
 • O tak zwanych „italianizmach” i „wokalnym” charakterze melodyki chopinowskiej, „Pagine”, t. 4, Kraków 1980
 • La recezione dell’opera Italiano a Varsavia negli anni 1795-1830, w: Musica, teatro, nazione dall’Emilia all’Europa nell Settecento, Aedes muratoriana, Modena 1981
 • The Role and Place of Chopin In European Romanticism, w: Slawische Kulturen In der Geschichte der europäischen Kulturen vom 18. Bis zum 20. Jahrhundert, Akademie-Verlag, Berliln 1982
 • Z zagadnień repertuaru polskiej muzyki fortepianowej XIX wieku, w: Dzieło muzyczne – teoria, historia, interpretacja, red. I. Poniatowska, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1984
 • Nocturnes and Studies. Selected Problems of Piano Texture, w: Chopin Studies, red. J. Samson, Cambridge University Press, Cambridge 1988
 • Evoluzione della dinamica nell’opera di Chopin, w: „Antiquae Musicae Italicae Studiosi” (Bolonia) nr 16, IV 1991
 • Chopin Reception in Nineteenth-Century Poland, w: The Cambridge Companion to Chopin, red. J. Samson, Cambridge University Press, Cambridge 1992
 • Variation Technique In Chopin’s Nocturnes, „Musica Iagellonica”, vol.1, 1995
 • Scherzo as a Genre, „Chopin Studies” t. 5, Warszawa, 1995
 • Technika wariacyjna w twórczości Chopina i Schumanna, w: Chopin w kręgu przyjaciół, red. I. Poniatowska, zeszyt 3, Neriton, Warszawa 1997
 • Autografy Walców op.69 nr 1 i op.70 nr 2 Chopina. Analogie i różnice, w: Affetti musicologici. Księga pamiątkowa [….] ofiarowana profesorowi Zygmuntowi Szweykowskiemu, Musica Iagellonica, Kraków 1999
 • Kultura muzyczna Warszawy a kształtowanie się indywidualności kompozytorskiej Chopina, w: Muzykolog wobec dzieła muzycznego. Zbiór prac dedykowanych doktor Elżbiecie Dziębowskiej, Musica Iagellonica, Kraków 1999
 • Pieśni solowe Władysława Żeleńskiego do słów Adama Mickiewicza, w: Mickiewicz i muzyka. Słowa – dźwięki – konteksty, red. T. Brodniewicz, M. Jabłoński, J. Stęszewski, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego, Poznań 2000
 • Symmetry and Irregularities In the Works of Fryderyk Chopin, w: Music in the World of Ideas, red. H. Geyer, M. Jabłoński, J. Stęszewski, Ars Nova, Poznań 2001
 • Pieśni kompozytorów polskich końca XIX wieku do wiersza Adama Mickiewicza ‘Polały się łzy me czyste, rzęsiste’, w: Muzyka w kontekście kultury. Studia dedykowane profesorowi Mieczysławowi Tomaszewskiemu…, Akademia Muzyczna, Kraków 2001
 • Wydania dzieł Chopina jako źródło i świadectwo przemian w koncepcji wykonawczej dzieł kompozytora, w: Chopin – w poszukiwaniu wspólnego języka, red. A. Szklener, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa 2002
 • Kultura muzyczna Królestwa Polskiego (1815-1875), współaut. wraz z M.Sieradz i J. Guzy-Pasiak, w: Kultura miejska w Królestwie Polskim 1815-1875, red. Anna M. Drekslerowa, Oficyna Wydawnicza Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Warszawa 2001
 • Performance Style and the Editions of Chopin’s Works as Exemplified on Ignaz Friedman’s Recordings and Edition, w: Chopin 1849-1999. Aspekte der Rezeptiions- und Interpretationsgeschichte, red. A. Ballstaedt, Schliengen 2003
 • Chopin’s Polonaises composed In Warsaw. Between traditional and individual Concept of the Genre, w: Chopin and his Work In the Context of Culture, red. I. Poniatowska, Polska Akademia Chopinowska, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Musica Iagellonica, Kraków 2003
 • Types nad Categories of Textual Differences In Chopin Sources, w: Chopin’s Work. His Inspirations and Creative Process In the Light of the Sources, red. A. Szklener, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa  2003
 • Chopin’s Reception as Reflected In Nineteenth-Century Polish Periodicals. General Remarks, w: The Age of Chopin. Interdisciplinary Inquiries, red. Halina Goldberg, Indiana University Press, Bloomington & Indianapolis 2004
 • Chopin in Proportion, w: Analytical Perspectives on the Music of Chopin, red. Artur Szklener, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa 2004
 • Polish National Music: Notion, Function and Musical Means, w: Between National Identity and a Community of Cultures, red. K. Stępień-Kutera, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa 2016

Ponadto:

 • kilkanaście obszernych komentarzy źródłowych (wstępów) do wydań faksymilowych autografów Chopina
 • liczne artykuły w Encyklopedii Muzycznej PWM oraz w encyklopediach muzycznych Grove’a i MGG
 • opracowanie wydań źródłowych następujących utworów Henryka Wieniawskiego (wszystkie wydane przez PWM): Legendy op. 17, Fantazji Faustowskiej op.20, Poloneza A-dur op.21 (wszystkie te utwory w obu wersjach: na skrzypce z orkiestrą i na skrzypce z fortepianem) oraz Mazurków op.12 i op.19 oraz przygotowanie wydania źródłowego Polonezów Chopina dla wydawnictwa Peters w Londynie (w druku)