Regulamin Nagrody imienia Raya E. i Ruth A. Robinsonów

§ 1

1. Nagroda imienia Raya E. i Ruth A. Robinsonów - zwaną dalej nagrodą - przyznawana jest z okazji inaugaracji roku akademickiego.
2. Laureatem nagrody może zostać absolwent studiów magisterskich lub doktorankich, który obroni pracę w poprzednim roku akademickim nie później niż do 15 września i spełnia kryteria, o których mowa w § 2 zarządzenia.

§ 2

W danym roku może być przyznana jedna nagroda.

§ 3

1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody występuje promotor pracy magisterskiej lub doktorskiej w terminie do 25 września danego roku akademickiego.
2. Do wniosku winno być załączone uzasadnienie wskazujące na wysoki poziom pracy magisterskiej/doktorskiej oraz naukową aktywność kandydata do Nagrody w dziedzinie muzykologii (artykuły, recenzje, inne publikacje, udział w konferencjach).

§ 4

O przyznaniu nagrody decyduje komisja złozona z samodzielnych pracowników naukowych Instytutu Muzykologii pod przewodnictwem dyrektora Instytutu.

§ 5

1. Ogłoszenie nazwiska laureata nagrody oraz wręczenie dyplomu następuje podczas uroczystości organizowanych z okazji inauguracji roku akademickiego.
2. Laureat nagrody otrzymuje dyplom podpisany przez JM Rektora i dyrektora Instytutu Muzykologii. Kopia dyplomu umieszczana jest w aktach osobowych laureata.

§ 6

Wysokość nagrody wynosi 1000 USD (słownie: jeden tysiąc USD).

§ 7

1. Środki na nagrodę zabezpiecza się w ramach puli środków Funduszu na Rzecz Rozwoju Muzykologii imienia Raya E. i Ruth A. Robinsonów.
2. Fundatorzy wpłacać będą corocznie wpłaty na Fundusz na Rzecz Rozwoju Muzykologii - do czasu, gdy dochody ze środków zgromadzonych na tym funduszu będą w stanie pokryć koszty corocznej nagrody.

§ 8

Dla Funduszu, o którym mowa w § 7 ust. 1, Uniwersytet Jagielloński utworzy subkonto.

§ 9

Dokumentację Funduszu i ewidencję laureatów nagrody prowadzi Instytut Muzykologii.

§ 10

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
Prof. dr hab. Franciszek Ziejka