Zarządzenie nr 43 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 czerwca 2004 roku

w sprawie: ustanowienia nagrody imienia Raya E. i Ruth A. Robinsonów

Na podstawie uchwały Senatu UJ z 23 czerwca 2004 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

W Uniwersytecie Jagiellońskim ustanawia się nagrodę imienia Raya E. i Ruth A. Robinsonów, zwaną dalej nagrodą.

§ 2

Nagrodę może otrzymać absolwent studiów magisterskich lub doktoranckich Instytutu Muzykologii Wydziału Historycznego UJ za wysoki poziom pracy magisterskiej/doktorskiej oraz znaczącą aktywność w dziedzinie muzykologii.
 
§ 3
 
Szczegółowe zasady przyznawania nagrody określa załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
Prof. dr hab. Franciszek Ziejka