Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kultura muzyczna karmelitów w dawnej Rzeczpospolitej (XVII–XVIII w.) – rekonesans badawczy

Kultura muzyczna karmelitów w dawnej Rzeczpospolitej (XVII–XVIII w.) – rekonesans badawczy

POB Heritage – Minigranty badawcze (edycja II)

Kierownik projektu: dr Marek Bebak

Wykonawcy: dr Marek Bebak, dr Szymon Sułecki

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Zofia Fabiańska

Okres realizacji projektu: 01.09.2021–31.08.2022


 

Przedmiotem projektu, który jest realizowany wspólnie z drem Szymonem Sułeckim z Archiwum OO. Karmelitów w Krakowie na Piasku, są badania wstępne nad kulturą muzyczną Zakonu Karmelitów w Rzeczpospolitej w XVII i XVIII wieku. W związku z dużym rozproszeniem źródeł i utrudnionym do nich dostępem nie przeprowadzono dotychczas szczegółowych studiów nad tym zagadnieniem. Najistotniejszą część projektu stanowić będą zatem badania dokumentacyjne, które w dalszej kolejności posłużą do szczegółowych studiów muzykologicznych. Głównym celem badaczy jest zlokalizowanie (w wyniku kwerend archiwalno-bibliotecznych) i zestawienie (w formie bibliograficznej bazy danych) jak największej liczby materiałów archiwalnych, zawierających informacje na temat obecności muzyki w trzech najważniejszych klasztorach karmelitańskich na terenie dawnej Rzeczpospolitej (Kraków, Wilno, Lwów), w tym dotyczących aktywności kapel muzycznych, muzyków (zakonnych i świeckich), instrumentów, praktyki wykonawczej i zabytków muzycznych. Do źródeł, które zostaną objęte badaniem wstępnym należą, poza muzykaliami, karmelitańskie kroniki, akta kapituł domowych i wizytacji kanoniczych, korespondencja, inwentarze, akta rachunkowe, a także księgi nowicjuszy, profesów i zmarłych. Zebranie materiałów i opracowanie tematu obecności muzyki w tym środowisku zakonnym ułatwi w przyszłości prowadzenie badań porównawczych (m.in. w ramach studiów nad audiosferą przeszłości poszczególnych miast, nad transmisją i recepcją repertuaru muzycznego, zjawiskiem patronatu muzycznego itd.). Rezultatem badań będzie również uzyskanie informacji na temat potencjału badawczego podjętego zagadnienia naukowego, a także sformułowanie, na podstawie uzyskanych wyników, szerzej zakrojonego projektu, mającego na celu całościowe omówienie kultury muzycznej karmelitów w dawnej Polsce.

 

Fragment rękopisu muzycznego

 

Fragment rękopisu muzycznego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron