Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Erasmus+

Koordynator programu w Instytucie Muzykologii UJ: dr Dagmara Łopatowska-Romsvik

e-mail: dagmara.lopatowska-romsvik@uj.edu.pl

Aktualne informacje na temat wyjazdów w ramach programu Erasmus+ można znaleźć na stronie Działu Obsługi Studentów Zagranicznych: https://erasmus.uj.edu.pl/outgoing/ka103

Erasmus+ Studia

Kraj

Uczelnia partnerska

Liczba miejsc

Wymagana znajomość języka

Czechy

Univerzita Palackého v Olomouci

2 (10)

czeski, angielski B2

Hiszpania

Conservatorio superior de musica
“Joaquin Rodrigo”, Valencia

1 (10)

hiszpański, angielski B1

Litwa

Kaunas University of Technology

1 (10)

litewski, angielski B2

Niemcy Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar 2 (20) niemiecki, angielski B1

Niemcy

Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg

2 (10)

niemiecki - B1,
angielski - B2

Niemcy

Universität Leipzig

1 (10)

niemiecki B2

Norwegia

Universitet i Sørøst-Norge, Rauland

2 (10)

norweski, angielski B1

Słowenia

University of Ljubljana

2 (10)

słoweński, angielski B1

Włochy

Università degli Studi di Padova

1 (10

włoski, angielski

B1

Włochy

Università degli Studi di Pavia

2 (10)

włoski, angielski

B1

 

Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2023/2024

Harmonogram rekrutacji: 

 1. Czas trwania I Rekrutacji, składanie wniosków przez USOSweb: 16.01.–05.02.2023 r. 
 2. Proces kwalifikacji (komisja) i zatwierdzenie wyjazdów w systemie USOSweb (koordynator): 06.02.–19.02.2023 r. 
 3. Odwołania, wyjazdy w ramach innej jednostki: 20.02.–26.02.2023 r. 
 4. Ostateczne zatwierdzenie wyjazdu w USOSweb: 27.02.–05.03.2023 r.

Kryteria kwalifikacji: 

Ocena złożonych dokumentów, bez rozmowy kwalifikacyjnej. 

Wymagane dokumenty: 

 1. List motywacyjny zawierający nazwę wybranego uniwersytetu, uzasadnienie wyboru, plan pobytu z określeniem ilości miesięcy planowanego pobytu (od 3 do 10 miesięcy w ramach jednego roku akademickiego) oraz podaniem semestru (zimowy lub letni, w wypadku pobytu do 5 miesięcy). Można wskazać dodatkowo dwie uczelnie, do których można pojechać w przypadku niezakwalifikowania się do pierwszej. 

  PONADTO: w liście motywacyjnym należy wskazać pracownika naukowego UJ – promotora lub opiekuna naukowego, który w razie wątpliwości komisji będzie mógł potwierdzić kompetencje i zainteresowania naukowe studenta/studentki. 
   
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z dotychczasowego toku studiów potwierdzone przez instytut lub dziekanat (nie dotyczy doktorantów). Wszystkich studentów wyjeżdżających z puli miejsc Wydziału Historycznego obowiązuje minimalna średnia ważona z dotychczasowego przebiegu studiów – 3.5. 
 3. Dokument poświadczający znajomość języka obcego, zgodnie ze szczegółowymi kryteriami zawartymi w umowie z instytutem, w którym chce studiować. Akceptowane są następujące formy potwierdzenia: zaświadczenie z JCJ UJ, szkoły językowej, certyfikaty językowe (w przypadku certyfikatów akceptowane są kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem). 
 4. CV obejmujące m.in. zainteresowania naukowe, osiągnięcia (udział w konferencjach naukowych, publikacje), działalność w Kole Naukowym, Samorządzie Studenckim, ESN, stowarzyszeniach, działalność no profit, społeczną, charytatywną (można dołączyć potwierdzające to zaświadczenia). 

Zgłoszenia będą weryfikowane na podstawie poniżej punktacji (max 15 pkt.): 

 1. Średnia ocen: 3,5-5 pkt. 
 2. Znajomość języka: 1-3 pkt. 
 3. List motywacyjny wraz ze wskazaniem kontaktu do opiekuna naukowego: 1-4 pkt. 
 4. CV/aktywność naukowa, społeczna, kulturalna: 1-3 pkt.

Informacja dla studentów spoza Wydziału Historycznego: 

Wyjazdy na studia w ramach umów podpisanych przez jednostki Wydziału Historycznego przysługują w pierwszej kolejności studentom tych jednostek. Student/ka innego wydziału UJ, zainteresowany/a wyjazdem na studia w ramach „wolnych” miejsc w obrębie tych umów, winien zastosować się do następującej procedury: 

 1. Otrzymać zgodę na piśmie koordynatora instytutu, na którym studiuje w UJ, 
 2. skonsultować decyzję o staraniach z koordynatorem instytutu, z którego puli będzie korzystał/a, 
 3. uzyskać zgodę na piśmie od koordynatora instytutu, w którym zamierza podjąć studia za granicą, 
 4. złożyć komplet wymaganych dokumentów komisji ds. Programu Erasmus wydziału, na którym studiuje, 
 5. po ew. kwalifikacji przez wydziałową komisję macierzystą koordynator/ka Erasmusa instytutu macierzystego studenta zwraca się do odpowiedniego koordynatora instytutowego z Wydziału Historycznego z pytaniem o ew. wolne miejsce. 

Skład komisji kwalifikacyjnej: 

 1. Prodziekan do spraw studenckich Wydziału Hist. (przewodnicząca komisji) - dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak 
 2. Koordynatorka wydziałowa - dr Edyta Gawron 
 3. Koordynatorzy/ki instytutowi/e w ramach wydziału - dr Magdalena Garnczarska, dr Dagmara Łopatowska-Romsvik, dr Marek Pawlak, dr Rafał Szmytka, mgr Jakub Skłucki 
 4. Przedstawiciel/ka studentów