Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Erasmus+

Koordynator programu w Instytucie Muzykologii UJ: dr Dagmara Łopatowska-Romsvik

e-mail: dagmara.lopatowska-romsvik@uj.edu.pl

Aktualne informacje na temat Erasmus – Studia na stronie Biura Obsługi Studentów Zagranicznych UJ: http://www.uj.edu.pl/web/bosz/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-studia

Erasmus+ Studia

Kraj

Uczelnia partnerska

Liczba miejsc

Wymagana znajomość języka

Czechy

Univerzita Palackého v Olomouci

5

czeski lub angielski B2

Francja

Ecole Pratique des Hautes Etudes

1

francuski B2

Francja

Université Paris-Sorbonne

2

francuski B2

Hiszpania Conservatori Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de València 2 (po 10 miesięcy)

angielski B1, zalecana dobra znajomość języka hiszpańskiego

Hiszpania

University of Granada

1

hiszpański B2

Litwa

Kaunas University of Technology

1

angielski B2

Niemcy

Universität Heidelberg

2

niemiecki B1

Niemcy

Universität Leipzig

1

niemiecki B1+

Niemcy

Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar

2

niemiecki lub angielski B2

Norwegia

Høgskolen i Sørøst-Norge

2

angielski B2

Słowacja

Comenius University in Bratislava

1

słowacki lub angielski B1

Słowenia

University of Ljubljana

2

słoweński lub angielski B2

Wielka Brytania
 
Cardiff University 1 angielski B1

Włochy

Università degli Studi di Padova

1

włoski A2 lub angielski B1

Włochy

Università degli Studi di Pavia

1

włoski lub angielski B1

 

Studenci wszystkich poziomów studiów mogą korzystać również z umowy bilateralnej z Universität Basel podpisanej w ramach Swiss-European Mobility Programme (1 miejsce na 10 miesięcy).

Terminarz II rekrutacji (dodatkowej) na wyjazdy w roku akademicki 2021/2022, TYLKO semestr:

06–17.09 – czas trwania II rekrutacji

20–24.09 – kwalifikacja oraz przyznanie wyjazdów w USOSweb

27.09–01.10 – odwołania, wyjazdy w ramach innej jednostki

 

Kryteria kwalifikacji:

Ocena złożonych dokumentów, bez rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny (złożony online w systemie USOS) zawierający nazwę wybranego uniwersytetu, uzasadnienie wyboru, plan pobytu z określeniem ilości miesięcy planowanego pobytu (od 3 do 10 miesięcy w ramach jednego roku akademickiego) oraz podaniem semestru (zimowy lub letni, w wypadku pobytu do 5 miesięcy). Można wskazać dodatkowo dwie uczelnie, do których można pojechać w przypadku nie zakwalifikowania się do pierwszej. 

 2. Zaświadczenie (złożone online w systemie USOS) o średniej ocen z całego toku studiów potwierdzone przez instytut lub dziekanat (nie dotyczy doktorantów):
Wszystkich studentów wyjeżdżających z puli miejsc Wydziału Historycznego obowiązuje 
minimalna średnia ważona z dotychczasowego przebiegu studiów – 3.5. 

 3. Skany zaświadczeń znajomości języka obcego powinny zostać przesłane koordynatorce instytutowej do 17.9.2021 roku drogą mailową. Oryginały należy dostarczyć do Instytutu koordynatorce pocztą lub osobiście do 20.9.2021 (najpóźniejsza data nadania listu).
 4. CV (złożone online w systemie USOS) obejmujące m.in. zainteresowania naukowe, osiągnięcia (udział w konferencjach naukowych, publikacje), działalność w Kole Naukowym, Samorządzie Studenckim, ESN, stowarzyszeniach, działalność no profit, społeczną, charytatywną (można dołączyć potwierdzające to zaświadczenia). 

 5. Referencje od pracownika naukowego UJ (online) – promotora lub opiekuna naukowego (maksymalnie dwie opinie).


Zgłoszenia będą weryfikowane na podstawie poniższej punktacji (Max 15 pkt.):

 1. Średnia ocen: 3,5-5 pkt.
 2. Znajomość języka: 1-3 pkt.
 3. List motywacyjny: 1-3 pkt. 

 4. CV/aktywność naukowa, społeczna, kulturalna: 1-3 pkt. 

 5. Referencje (opinia promotora, pracownika naukowego) 1 pkt. + ew. 0,5 pkt. (opinie dodatkowe). 


 

Informacja dla studentów spoza Wydziału Historycznego:

Pierwszeństwo wyjazdu mają studenci macierzyści. Student może skorzystać z miejsca innej jednostki tylko w przypadku wyjątkowej i uzasadnionej sytuacji. Postępuje wówczas według następującej procedury:

 1. Stara się o zgodę (przynajmniej mailową) uczelni przyjmującej na przyjęcie studenta w ramach miejsca innej jednostki,
 2. Student przechodzi rekrutację w jednostce macierzystej, która przyznaje mu miejsce,
 3. Koordynator jednostki macierzystej podpisuje zgodę na wyjazd i student udaje się po zgodę na oddanie miejsca do innej jednostki,
 4. Dokument ze zgodą student przynosi do DOSZ, który wprowadza zmiany do systemu USOS.

Skład komisji kwalifikacyjnej:

 1. Prodziekan do spraw studenckich Wydziału Hist. (przewodnicząca komisji), 

 2. Koordynatorka wydziałowa, koordynatorzy/ki instytutowi/e w ramach wydziału, 

 3. Przedstawiciel/ka studentów.