Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Rejestracja na kursy prowadzone przez Instytut Muzykologii w roku akademickim 2023/2024 odbywać się będzie w terminie: 15.09.2023, godz. 9.00 – 18.10.2023, godz. 23.59.

Przed przystąpieniem do rejestracji należy zapoznać się z programem studiów zamieszczonym na stronie Instytutu Muzykologii (w zakładce Studia I stopnia lub Studia II stopnia) oraz z wykazem przedmiotów koniecznych do zrealizowania w danym roku nauki, który znajduje się w tym samym miejscu pod nagłówkiem „Rejestracja na przedmioty w systemie USOS – instrukcje”.

Należy zarejestrować się od razu na zajęcia zarówno z pierwszego, jak i drugiego semestru. Powyższa uwaga dotyczy zajęć oferowanych przez Instytut Muzykologii, zapisy na kursy prowadzone przez inne jednostki – np. Jagiellońskie Centrum Językowe, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ i Studium Pedagogiczne UJ – odbywają się według zasad przez nie ustalonych (zob. pytania poniżej). 

Wykazy przedmiotów wybieralnych (fakultetów, wykładów monograficznych, seminariów itp.) możliwych do zrealizowania w bieżącym roku akademickim znajdują się odpowiednio w zakładkach Studia I stopnia i Studia II stopnia – zob. plik „Wykaz przedmiotów wybieralnych w roku akademickim...”.

Po zarejestrowaniu się na dany kurs należy dokonać tzw. podpięcia (zob. pytanie: „W jaki sposób dokonać podpięcia przedmiotu?”).

Wykazy przedmiotów, które należy zrealizować (a tym samym – zarejestrować się na nie) w danym roku studiów znajdują się w zakładkach Studia I stopnia i Studia II stopnia pod nagłówkiem „Rejestracja na przedmioty w systemie USOS – instrukcje”.

W tym samym miejscu znajdują się również aktualne listy fakultetów, wykładów monograficznych i seminariów oferowanych w bieżącym roku akademickim, zob. plik „Wykaz przedmiotów wybieralnych w roku akademickim...”.

Rejestracja na lektoraty jest konieczna zarówno dla osób rozpoczynających, jak i kontynuujących kursy językowe w bieżącym roku akademickim. Zapisy odbywają się za pośrednictwem systemu USOSweb: zakładka „Dla studentów” -> „Rejestracja” -> „Rejestracje żetonowe”.

Podczas I tury wpisów:
  • studenci 1 roku studiów I stopnia rejestrują się obowiązkowo na lektorat języka łacińskiego prowadzony przez Panią dr Monikę Bieniek,
  • studenci 2 roku studiów I stopnia rejestrują się obowiązkowo na lektorat języka łacińskiego prowadzony przez Panią dr Monikę Bieniek,
  • studenci 2 roku studiów I stopnia rejestrują się obowiązkowo na lektorat języka angielskiego prowadzony przez Panią mgr Małgorzatę Cygan (ewentualnie na wybrany lektorat języka niemieckiego co najmniej na poziomie B2),
  • studenci 1 roku studiów II stopnia rejestrują się obowiązkowo na lektorat języka angielskiego prowadzony przez Panią mgr Małgorzatę Cygan (ewentualnie na wybrany lektorat języka niemieckiego co najmniej na poziomie B2+),
  • studenci 1 i 2 roku studiów II stopnia fakultatywnie mogą zarejestrować się na lektorat języka włoskiego prowadzony przez Panią mgr Bogumiłę Bielańską lub lektorat języka francuskiego prowadzony przez Panią mgr Małgorzatę Kantor-Nogę lub na dowolny inny lektorat w ramach wolnych żetonów.

Szczegółowe informacje na temat terminów i procedury rejestracji, a także pełna oferta JCJ dostępne są na stronie: https://jcj.uj.edu.pl.

Studentki/ci 1 roku studiów I stopnia zobowiązane/i są do zarejestrowania się na zajęcia z wychowania fizycznego. Rejestracja na WF odbywa się za pośrednictwem systemu USOSweb: zakładka „Dla studentów” -> „Rejestracja” -> „Rejestracje żetonowe”. Każda osoba powinna wpisać się do jednej wybranej grupy zajęciowej w semestrze (w miarę wolnych miejsc w grupach).

Szczegółowe informacje na temat zajęć sportowych i rejestracji dostępne są na stronie: https://swfis.uj.edu.pl/dla-studentow/zapisy.

Studenci muzykologii zainteresowani uczestnictwem w kursach oferowanych przez Studium Pedagogiczne UJ powinni:

  • Do dnia 18 września złożyć podanie o zgodę na realizację wybranych zajęć wraz z ich wyszczególnieniem oraz informacją, czy któreś z nich powinny być przez Sekretariat IM UJ traktowane jako „kursy na innym kierunku studiów” w rozumieniu programu studiów muzykologicznych. Podanie powinno być skierowane do Z-cy Dyrektora IM UJ ds. studenckich – dra hab. Jakuba Kubieńca, prof. UJ.
  • Zarejestrować się na wybrane zajęcia za pośrednictwem systemu USOSweb. Rejestracja będzie trwała od 19 września do 6 października.

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji, regulaminu i harmonogramu zajęć prowadzonych w Studium Pedagogicznym UJ dostępne są na stronie: www.sp.uj.edu.pl.

Tak, osoby powtarzające dany kurs są zobligowane do zarejestrowania się na niego po raz kolejny.

W ramach programu studiów I stopnia należy zrealizować co najmniej 7 fakultetów (3 + 2 + 2), podobnie w ramach studiów II stopnia – również 5 kursów fakultatywnych (2 + 3). Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by w miarę wolnego czasu zrealizować więcej interesujących nas fakultetów! W przypadku uzyskania większej liczby punktów ECTS niż wymagana do zaliczenia danego roku studiów, uzyskana nadwyżka zaliczona zostaje na poczet kolejnego, a następnie na poczet dalszych lat studiów na danym poziomie studiów.

Tak! Jest możliwe równoczesne realizowanie profilu dziennikarskiego i edytorskiego. Harmonogram zajęć układany jest w taki sposób, by przedmioty z obu profili nie pokrywały się. Częstym przypadkiem jest również realizowanie jednego pełnego profilu zawodowego, a dodatkowo uczęszczanie na te zajęcia z drugiego profilu, które najbardziej nas interesują.

Przepisanie oceny z przedmiotu zrealizowanego wcześniej (w ramach innych studiów lub na tym samym kierunku, np. w sytuacji powtórnej rekrutacji na studia) możliwe jest po uzyskaniu zgody Z-cy Dyrektora IM UJ ds. studenckich dra hab. Jakuba Kubieńca, prof. UJ. Przy podjęciu decyzji brana jest pod uwagę zbieżność treści obu kursów oraz ich efektów kształcenia. Przed złożeniem podania konieczne jest uzyskanie zgody nauczyciela koordynującego przedmiot, który chcielibyśmy „awansem” zaliczyć.

Podanie o zaliczenie zrealizowanego wcześniej przedmiotu należy złożyć w Sekretariacie IM UJ na początku semestru, do podania należy dołączyć dokument potwierdzający uzyskanie zaliczenia z przepisywanego przedmiotu (np. wydruk karty przebiegu studiów).

Nie ma konieczności rejestracji na przepisywany kurs za pośrednictwem systemu USOSweb.

W przypadku zdania egzaminu z języka obcego na wymaganym na danym etapie studiów poziomie już na wcześniejszym etapie edukacji (na UJ lub na innej uczelni wyższej) – możliwe jest przepisanie oceny z lektoratu. Nie jest wtedy konieczna rejestracja na zajęcia językowe. Należy jednak skierować do Z-cy Dyrektora IM ds. studenckich dra hab. Jakuba Kubieńca, prof. UJ podanie o przepisanie oceny, dołączając do niego dokument poświadczający zdanie egzaminu.

Istnieje również możliwość zaliczenia lektoratu na podstawie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka. W takim przypadku należy zgłosić się do kierownika właściwego zespołu językowego w JCJ. Szczegóły procedury znaleźć można na stronie: https://jcj.uj.edu.pl/ksztalcenie/lektorat/zwolnienie-z-lektoratu

W sytuacji zaliczenia lektoratu poprzez przepisanie oceny, uzyskane w ten sposób wolne żetony można wykorzystać na realizację dowolnego kursu oferowanego przez Jagiellońskie Centrum Językowe.

Podczas trwania rejestracji na przedmioty jest możliwa samodzielna zmiana grupy zajęciowej. Po zamknięciu rejestracji przepisanie się do innej grupy jest możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach i jest do tego konieczne uzyskanie zgody nauczyciela prowadzącego dany kurs. Na podstawie takiej zgody pracownik/czka Sekretariatu IM UJ dokonuje korekty w systemie USOS.

W dniu rejestracji należy dokonać podpięcia przedmiotów do odpowiedniego etapu dydaktycznego. Studentki/ci, którzy nie dokonają podpięć przedmiotów, zostaną z nich automatycznie wyrejestrowani kolejnego dnia.

Podpięcia dokonuje się w systemie USOSweb: zakładka „Dla studentów” -> „Podpięcia”. Przy nazwie danego kursu należy kliknąć w przycisk „[dodaj podpięcie]”, wybrać odpowiedni program i etap studiów (np. program „Muzykologia, stacjonarne I stopnia” i etap „pierwszy rok studiów”), na końcu zaś wybrać przycisk „Podepnij”. Procedurę należy powtórzyć dla każdego przedmiotu; możliwe jest również podpięcie zbiorcze dla większej grupy kursów równocześnie.

Deklaracja przedmiotowa to dokument, który potwierdza, jakie przedmioty będziemy realizować w danym semestrze. W ciągu roku akademickiego deklarację składamy dwukrotnie: po raz pierwszy w dniach 24–27 października, po raz drugi – w dniach 8–12 marca. Pierwsza deklaracja obejmuje przedmioty realizowane w semestrze zimowym oraz całoroczne, druga – kursy realizowane w semestrze letnim (już bez zajęć całorocznych, np. seminariów).

Deklarację składa się za pośrednictwem systemu USOSweb: zakładka „Dla studentów” -> „Deklaracja”. Po sprawdzeniu poprawności dokumentu należy kliknąć przycisk „Złóż deklarację”.

Przy składaniu dokumentu należy zwrócić szczególną uwagę, czy widnieją na nim wszystkie potrzebne przedmioty (w tym celu najlepiej zestawić go z programem studiów). Jeśli jakiegoś przedmiotu brakuje, oznacza to prawdopodobnie, że nie został on podpięty pod odpowiedni etap studiów (w takim przypadku należy dokonać niezbędnych podpięć w zakładce „Podpięcia”). Trzeba pamiętać, że oprócz przedmiotów realizowanych w Instytucie Muzykologii, na deklaracji muszą się znaleźć również tzw. „kursy na innym kierunku studiów” oraz lektoraty i WF (aby były widoczne w naszym dokumencie, muszą zostać uprzednio podpięte pod program studiów muzykologicznych).

Uprawnienia pedagogiczne uzyskać można po zrealizowaniu:

  1. aktualnego programu Studium Pedagogicznego UJ (szczegóły programu dostępne są na stronie: http://www.sp.uj.edu.pl/studia/stacjonarne),
  2. kursu Metodyka szkolnego nauczania przedmiotów muzykologicznych (przedmiot oferowany jest jako fakultet w ramach studiów II stopnia) – warunkiem jego zaliczenia jest odbycie praktyk pedagogicznych w szkołach muzycznych I i II stopnia (zob. Regulamin praktyk pedagogicznych).

Program Studium Pedagogicznego realizować można już na studiach I stopnia, jednak dokument potwierdzający uprawnienia nauczycielskie otrzymuje się dopiero po ukończeniu studiów II stopnia (oczywiście pod warunkiem zaliczenia kursu z metodyki).

Aktualna wersja Regulaminu studiów znajduje się na portalu Sprawy studentów i doktorantów (zob. plik „Załącznik do Uchwały – tekst jednolity Regulaminu studiów”).

Warunkiem zaliczenia roku jest uzyskanie co najmniej 60 punktów ECTS w danym roku akademickim. Na wniosek studenta Dziekan może jednak wyrazić zgodę na tzw. „warunkowy” wpis na kolejny rok studiów w przypadku uzyskania co najmniej 50 punktów ECTS.

Wniosek o wpis warunkowy należy złożyć przed rozpoczęciem roku akademickiego, na który chce się uzyskać wpis. W przypadku konieczności powtórzenia przedmiotów, zainteresowana osoba zobowiązana jest wskazać we wniosku, które zajęcia będzie powtarzała. Wzór wniosku o uzyskanie wpisu warunkowego znaleźć można na portalu Sprawy Studentów i Doktorantów. Podanie o wpis warunkowy powinno być skierowane do Prodziekan ds. studenckich Wydziału Historycznego UJ dr hab. Judyty Rodzińskiej-Nowak, prof. UJ, a wcześniej zaopiniowane przez Z-cę Dyrektora IM UJ ds. studenckich dra hab. Jakuba Kubieńca, prof. UJ.

W przypadku uzyskania wpisu warunkowego na kolejny rok studiów, student/ka ma obowiązek uzyskać w trakcie jego trwania taką liczbę punktów, która uzupełni różnicę punktową pozostałą z poprzedniego roku studiów. Warto również pamiętać, że niezaliczenie tego samego przedmiotu może stanowić podstawę wpisu warunkowego tylko jeden raz w ramach toku studiów.

Powtarzanie zajęć z powodu niezadawalających wyników w nauce generuje konieczność dokonania opłaty za ich powtórną realizację. Koszty związane z powtarzaniem przedmiotu reguluje Zarządzenie nr 8 Rektora UJ z dnia 3 lutego 2023 r.

Podana w tabeli cena odnosi się do jednej godziny zajęć dydaktycznych i należy ją pomnożyć przez liczbę godzin danego przedmiotu. Np. dla zajęć na studiach I stopnia trwających 30 godz. opłata za ich powtarzanie wyniesie 120 PLN (stawka: 4 PLN/ godz.), zaś dla zajęć na studiach II stopnia trwających 30 godz. – 255 PLN (stawka: 8,5 PLN/ godz.).

Opłaty za powtarzanie przedmiotów nalicza Sekretariat IM UJ, a dane do wpłaty są widoczne po zalogowaniu do portalu USOSweb (zakładka „Dla studentów” -> „Płatności”).

W przypadku nieuzyskania liczby punktów ECTS, jaka jest wymagana do wpisu na kolejny rok studiów (a więc mniejszej niż 50 pkt. ECTS), Dziekan na wniosek zainteresowanej osoby może wyrazić zgodę na powtarzanie przez nią roku studiów.

Wniosek o wyrażanie zgodny na powtarzanie roku należy złożyć przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego, a więc najpóźniej dnia 30 września. Wzór wniosku znaleźć można na portalu Sprawy Studentów i Doktorantów. Podanie powinno być skierowane do Prodziekan ds. studenckich Wydziału Historycznego UJ dr hab. Judyty Rodzińskiej-Nowak, prof. UJ, a wcześniej zaopiniowane przez Z-cę Dyrektora IM UJ ds. studenckich dra hab. Jakuba Kubieńca, prof. UJ.

Powtarzanie roku jest dopuszczalne jeden raz, zarówno w ramach toku studiów I stopnia, jak i II stopnia. Nie ma możliwości powtarzania roku w przypadku braku zaliczenia pierwszego roku studiów.

Warto pamiętać, że osoba powtarzająca rok ma prawo uczestniczyć w zajęciach i zdawać egzaminy przewidziane dla kolejnego roku.

Nie, nie jest dopuszczalne powtarzanie przedmiotu w trakcie tego samego roku studiów.

Zasady starania się o urlop studencki i o urlop dziekański określają § 32, 33 i 34 Regulaminu studiów (s. 15–16).

Podanie o urlop należy złożyć przed początkiem semestru, który ten urlop ma objąć. W wyjątkowych przypadkach urlop dziekański może być przyznany w trakcie trwania semestru.

Wzory wniosków i pism potrzebnych do ubiegania się o urlop od nauki znajdują się na stronie: https://studiuje.uj.edu.pl/studenci/wzory-pism.

Urlop studencki może być przyznany w wymiarze do 2 semestrów w czasie całego toku studiów. Może się o niego ubiegać osoba, która zaliczyła I rok studiów. Urlop dziekański może być przyznany w wymiarze do 4 semestrów w czasie całego toku studiów, także na I roku. Urlop dziekański przyznawany jest na podstawie ważnych przyczyn losowych (np. poważna choroba). Urlop studencki może być użyteczny w przypadku wyjazdu, podjęcia pracy i chęci rozłożenia studiów na dłuższy czas  (zob. następne pytanie).

Tak, należy je zadeklarować przy składaniu wniosku o urlop, stają się wtedy obowiązkowe i podlegają wszystkim regułom dotyczącym przedmiotów obowiązkowych.

Legitymację studencką należy co semestr przedłużać w Sekretariacie IM UJ. Ze względów organizacyjnych zalecane jest dostarczanie jednorazowo większej liczby dokumentów, np. legitymacji zebranych od wszystkich studentów danego rocznika.

Możliwe jest również aktywowanie tzw. mLegitymacji, a więc elektronicznej wersji legitymacji studenckiej, mającej taką samą moc prawną, co jej plastikowy odpowiednik. Dokument zamówić można za pośrednictwem portalu USOSweb (zakładka „Dla studentów” -> „mLegitymacja”).

W celu uzyskania zaświadczenia o byciu studentką/em należy przesłać na adres mailowy Sekretariatu IM UJ (muzykologia@uj.edu.pl) prośbę o jego wystawienie. Dokument sporządza się w wersji papierowej, ale w uzasadnionych przypadkach może zostać przesłany drogą mailową na adres studenta w domenie „student.uj.edu.pl”.

Szczegółowa instrukcja („krok po kroku”) dotycząca procedury związanej z procesem dyplomowania znajduje się na stronie internetowej Instytutu w zakładce Informacje dla dyplomantów (zob. plik „Instrukcja dla dyplomantów”). W tym samym miejscu znajdują się również wszystkie potrzebne wzory wniosków i oświadczeń.

Wątpliwości i pytania, które pojawią się po lekturze instrukcji można przesyłać na adres: michal.jaczynski@uj.edu.pl.

Informacje o terminach dyżurów pracowników Instytutu Muzykologii UJ zamieszczane są w treści ich wizytówek na portalu USOSweb.

Aktualne wzory pism dostępne są na portalu Sprawy Studentów i Doktorantów. W przypadkach nieuwzględnionych na powyższej stronie… musimy liczyć na własną kreatywność.

Szczegóły dotyczące możliwości uzyskania różnych form pomocy materialnej – w tym stypendium socjalnego, stypendiów Rektora UJ i Ministra, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomóg – znaleźć można na stronie: https://stypendia.uj.edu.pl/pomoc-materialna.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości warto skontaktować się z Działem Spraw Stypendialnych.

Pomocy w kwestiach związanych z adaptacją programu kształcenia (w tym sposobu realizacji konkretnych zajęć, formy zaliczeń itp.) udziela zespół doradców edukacyjnych z Działu ds. Osób Niepełnosprawnych. Misją Działu jest wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami poprzez opracowywanie i wdrażanie racjonalnych adaptacji mających na celu równe traktowanie w dostępie do edukacji.

Jeśli czujesz, że potrzebujesz wsparcia w adaptacji, doświadczasz kryzysu psychicznego lub borykasz się z jakimś życiowym/emocjonalnym problemem, którego nie potrafisz sam_a rozwiązać – koniecznie zgłoś się do Studenckiego Ośrodka Wsparcia i Adaptacji! Prócz doraźnej pomocy psychologicznej SOWA wspiera również w poszukiwaniu opieki psychiatrycznej i psychoterapeutycznej.  

Przeczytaj koniecznie, kiedy warto zgłosić się do SOWY! Na podlinkowanej stronie znajdziesz również dane kontaktowe do Ośrodka.

Ponadto możesz sprawdzić ofertę pomocy, którą w Twoim miejscu zamieszkania oferują działające całodobowo Ośrodki Interwencji Kryzysowej.

Wszelkie przypadki dyskryminacji bądź nierównego traktowania należy zgłaszać do Z-cy Dyrektora IM UJ ds. studenckich dra hab. Jakuba Kubieńca, prof. UJ (jakub.kubieniec@uj.edu.pl). Pomocą służy także w podobnych sprawach Prodziekan Wydziału Historycznego UJ ds. studenckich dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak, prof. UJ (judyta.rodzinska-nowak@uj.edu.pl).

Warto również skontaktować się z Działem ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania, powołanym m.in. w celu koordynacji działań na rzecz bezpieczeństwa osobistego i równego traktowania członków wspólnoty UJ i udzielania wsparcia osobom pokrzywdzonym działaniami dyskryminacyjnymi i naruszającymi ich bezpieczeństwo osobiste. Dane kontaktowe oraz zasady kontaktu można znaleźć na stronie: https://bezpieczny-student.uj.edu.pl/kontakt.

Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego mają możliwość uzyskania wsparcia prawnego w ramach Studenckiej Poradni Prawnej. Szczegóły oferty dostępne są na stronie: http://www.poradnia.law.uj.edu.pl/.