Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Zofia Fabiańska

prof. dr hab. Zofia Fabiańska

email

Biogram

Zofia Dobrzańska-Fabiańska ukończyła studia w zakresie muzykologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie uzyskała doktorat (1982) i habilitację (1998). Od 1978 roku związana jest z Instytutem Muzykologii UJ; od 2005 roku pracuje na stanowisku profesora, w 2016 r. uzyskała tytuł profesora nauk humanistycznych. W latach 1999-2002 pełniła obowiązki dyrektora tegoż Instytutu, w latach 2002-2008 – prodziekana Wydziału Historycznego UJ ds. studenckich; od 2020 r. jest przewodniczącą Rady Dyscypliny Nauki o Sztuce.

Zainteresowania naukowe prof. Z. Dobrzańskiej-Fabiańskiej koncentrują się wokół historii polifonii średniowiecza we Francji, problematyki tonalności dzieł późnego renesansu we Włoszech oraz dziejów muzyki staropolskiej. Pracę w macierzystej uczelni wiąże z aktywnością w polskim środowisku akademickim i naukowym, m. in. bierze czynny w pracach redakcyjnych edycji źródłowych, publikowanych w serii «Monumenta Musicae in Polonia» w Instytucie Sztuki PAN. 

Publikacje (wybór)

Książki

 • Izorytmiczna koncepcja dzieła muzycznego. Epoka Notre Dame. Ars antiqua – Ars nova – Ars subtilior. Epoka burgundzka, Kraków 1988, ss. 343.
 • Modalność dzieł Claudia Monteverdiego. Związki z tradycją polifonii renesansu, Kraków 1997, ss. 483.
 • Polifonia średniowiecza. Skrypt, Kraków 2000, ss.203; 22009, ss. 328.
 • Spór o rolę ‘modus’ i ‘tonalité’ w sztuce kompozycji XVI i początku XVII wieku, Kraków 2013, ss. 376.

Edycje źródłowe

 • Bartłomiej Pękiel. Opera omnia. «Monumenta Musicae in Polonia», t. I-II, red. J. Morawski, Kraków–Warszawa 1994, ss. 321 + 401.

Artykuły

 • Kształtowanie tenoru w motetach Guilleume'a de Machaut, „Muzyka” 1979, s. 3-17.
 • Rola tenoru w kształtowaniu motetu izorytmicznego, „Muzyka” 1979, s. 45-74.
 • Elementi di isoritmia nella musica del Trecento italiano, w: „Antiquae Musicae Italicae Studiosi”, Bologna 1984, s. 47-60.
 • Rola norm modalnych w twórczości Marcina Mielczewskiego, „Muzyka” 1986, s. 3-45.
 • "Nos autem gloriari oportet" – nieznana kontrafaktura madrygału „O ricco mio thesor” Giovanniego Gabrielego z Tabulatury Pelplińskiej, „Muzyka” 1988, s. 77-93.
 • Uwagi na temat pisowni nazwiska Bartłomieja Pękiela, „Muzyka” 1989, s. 37-47.
 • Modalność hymnów Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, w: Grzegorz Gerwazy Gorczycki. Studia, red. Zygmunt M. Szweykowski, Kraków 1990, s. 101-114.
 • Tonalność polifonii późnego renesansu. W poszukiwaniu narzędzi badawczych techniki dźwiękowej muzyki włoskiej przełomu XVI i XVII wieku, „Muzyka” 1990, s. 3-39.
 • Tonalność dzieł Claudia Monteverdiego w historiografii muzykologicznej, „Muzyka” 1997, s. 27-52, 1998, s. 25-39.
 • Cechy porządku dźwiękowego religijnych koncertów wokalno-instrumentalnych, przypisywanych Marcinowi Mielczewskiemu, w: Marcin Mielczewski. Studia, red. Zygmunt M. Szweykowski, Kraków 1999, s. 67-92.
 • Chromatyka w procesie przemian techniki dźwiękowej przełomów XVI i XVII oraz XIX i XX w., „Muzyka” 2000 nr 1, s. 3-21.
 • Claudio Monteverdi i analizy dziewięciu madrygałów, w: Historia muzyki XVII wieku. Muzyka we Włoszech. III: Madrygał wielogłosowy. Praca zbiorowa pod red. Zygmunta M. Szweykowskiego, Kraków 2001, s.73-119, 138-142, 160-162, 168-171, 177-197, 219-223.
 • Przełom w technice dźwiękowej ok. 1600 roku. Historyczna i ahistoryczna perspektywa, „Muzyka” 2002 nr 3-4, s. 31-42.
 • Tonalne i modalne aspekty „Degli madrigali a cinque voci del Prencipe di Venosa libro sesto” (1611), „Res facta Nova” VI, 2003, s. 103-126.
 • Mia benigna fortuna – Crudele, acerba” Cipriana de Rore i “Strana armonia d’amore – In ciò sol differenti” Sigismonda d’Indii. Problem „conflicting signatures” w madrygale XVI i początku XVII w, w: Complexus effectuum musicologiae studia Miroslao Perz septuagenario dedicata, red. Tomasz Jeż. Kraków 2003, s. 361-372.
 • Kategorie wyrazowe durum i mollis w madrygałach Luki Marenzia. „Muzyka” 2003 nr 4, s. 21-45.
 • “Beltà, poi che t’assenti” Carla Gesualda da Venosa (1611) i Igora Strawińskiego instrumentacja madrygału (1960), w: Muzyka wobec tradycji. Idee – Dzieło – Recepcja, Muzyka wobec tradycji. Idee – Dzieło – Recepcja. Studia, red. Szymon Paczkowski, Warszawa 2004, s. 533-543.
 • Modalność w polifonii i przemiany techniki dźwiękowej w muzyce średniowiecza i renesansu w świetle „Historii harmonii i kontrapunktu” Józefa M. Chomińskiego, „Muzyka” 2006 nr 1-2, s. 7-31.
 • Koncepcja tonalna „L’Orfeo” i jej funkcje wyrazowe, w: Historia muzyki XVII wieku. Muzyka we Włoszech: Dramma per musica, cz. I, red. Zygmunt M. Szweykowski, Kraków 2008, s. 247-283;
 • The Role of Italian Musical Culture in the 17th-century Polish-Lithuanian Commonwealth, in Light of Polish Musicological Historiography, w: La musica polichorale in Italia e nell’Europa centro-orientale fra Cinque-  e Seicento, red. Marina Tofetti, Aleksandra Patalas, Venezia 2012, s. 3-33.
 • Ogród jako metafora muzyki. Znaczenie „Hortulus musicus” jako tytułu szesnasto- i siedemnastowiecznych druków muzycznych, w: Muzyka w ogrodzie – ogród w muzyce, red. Sławomira Żerańska-Kominek, Gdańsk 2010, s. 191-225.
 • Igora Strawińskiego instrumentacje madrygałów Carla Gesulada da Venosa, w: Muzyka jest zawsze współczesna. Studia dedykowane Profesor Alicji Jarzębskiej, red. Małgorzata Woźna-Stankiewicz, Andrzej Sitarz, Kraków 2011, Musica Iagellonica, s. 41-65.
 • The Character of Source Research Work Carried out by Polish Musicologists in the First Half of the 20th Century, „Musica Iagellonica” 7 (2013), s. 121-140.
 • Jan of Lublin’s Tablature (1540) as a Subject of Research, „Muzyka” 2015 nr 3, s. 69-96.
 • Zdzisław Jachimecki’s Italian Influences in Polish Music: an Invitation to Study the Sixteenth- and Seventeenth-Century Reception of Italian Musical Culture in Poland, w: Italian Music in Central-Eastern Europe Around Mikołaj Zieleński’s Offertoria and Communiones (1611), edited by Tomasz Jeż, Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Marina Toffetti, Edizione Fondazione Levi, Venezia 2015, s. 427-443;
 • Rola kategorii „durus” i „mollis” w madrygałach Claudia Monteverdiego, w: Almanach muzykologii krakowskiej: 1911-2011, red. Małgorzata Woźna-Stankiewicz, Zofia Dobrzańska-Fabiańska, Andrzej Sitarz, Musica Iagellonica, Kraków 2016, s. 663-689.
 • Fundamentum (1538) z Tabulatury Jana z Lublina i jego porządek tonalny, w: Ars musica and its contexts in medieval and early modern culture, red. Paweł Gancarczyk, Warszawa 2016, s. 131-149.

Artykuły recenzyjne

 • Bernhard Meier: Die Tonarten der klassischen Vokalpolyphonie, Utrecht 1974, „Muzyka” 1983 nr 3, s. 109-122.
 • Eric T. Chafe: Monteverdi's Tonal Language, New York 1992, „Music and Letters” 1995, s. 89-93.
 • Walter Werbeck: Studien zur deutchen Tonarten in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, Kassel 1989, „Muzyka“ 1996 nr 1, s. 113-118.
 • Bernhard Meier: Alte Tonarten dargestellt an der Instrumentalmusik des 16. und 17.Jahrhunderts, Kassel 1992, „Muzyka“ 1996 nr 3, s. 124-130.
 • Notae musicae artis. Notacja muzyczna w źródłach polskich XI-XVI wieku. Studia pod redakcją Elżbiety Witkowskiej-Zaremby, Kraków 1999, „Muzyka” 2001 nr 4, s. 83-94.
 • Ryszard J. Wieczorek: Musica figurata w Saksonii i na Śląsku u schyłku XV wieku. Studia nad repertuarem kodeksów menzuralnych Berlin 40021, Leipzig 1494 i Warszawa 5892, Poznań 2002, „Muzyka” 2004 nr 2, s. 120-126.