Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Zygmunt Marian Szweykowski, emerytowany profesor zwyczajny

prof. dr hab. Zygmunt Marian Szweykowski, emerytowany profesor zwyczajny

Urodzony 12.V.1929 w Krakowie. Studia muzykologiczne odbył na Uniwersytecie Poznańskim pod kierunkiem profesora Adolfa Chybińskiego, magisterium otrzymał w roku 1951. Stopień doktora nauk humanistycznych (praca pisana pod kierunkiem profesora Józefa Chomińskiego) otrzymał na na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku 1964. Stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku 1987, tytuł profesora w tytularnego w 1990.

Prowadził cykle lub pojedyncze wykłady w kraju: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Warszawski, Instytut Sztuki PAN; za granicą w: Alliance College (Allice Spring, USA), Bazylei, Bohum, Ljubljanie, Padwie, Rzymie, University of Illinois, Uppsali, Salzburgu.

Specjalizacja naukowa:

 1. Obecnie prowadzi szerokie badania nad muzyką włoską XVII wieku - jej specyfiką i przemianami, ze szczególnym uwzględnieniem historii dramma per musica; (w przygotowaniu - monografia poświęcona rzymskiemu dramma per musica w XVII wieku).
 2. Teoria muzyki XVII wieku i włoska praktyka wykonawcza tego okresu.
 3. Muzyka polskiego renesansu i baroku. Na podstawie badań źródłowych powstały prace syntetyczne mające za przedmiot:
 • Określenie specyfiki przemian stylistycznych w baroku na terenie Polski,
 • Ukazanie znaczenia okresu saskiego,
 • Interpretację zasad i roli estetycznej techniki koncertującej,
 • Koncepcję manieryzmu jako stylu muzycznego na przełomie XVI i XVII wieku.

Spis publikacji

Książki

 • Kultura wokalna XVI-wiecznej Polski Kraków 1957 s. 126
 • Musica Moderna w ujęciu Marka Scacchiego Kraków 1977 s. 306
 • Między kunsztem a ekspresją. 1 Florencja (współautor: Anna Szweykowska) Kraków 1992 s. 312
 • Między kunsztem a ekspresją. 2 Rzym (współautor: Anna Szweykowska) Kraków 1994 s. 378
 • Włosi w kapeli królewskiej polskich Wazów (współautor: Anna Szweykowska) Kraków 1997 s. 406
 • Historia muzyki w XVII wieku. Muzyka we Włoszech. I Pierwsze zmiany (współautorzy: Anna Szweykowska, Aleksandra Patalas) Kraków 2000, s. 120 +14.
 • Historia muzyki w XVII wieku. Muzyka we Włoszech. II Technika polichóralna (współ-autorzy: Anna Szweykowska, Aleksandra Patalas) Kraków 2000, s. 124 + 172
 • Historia muzyki w XVII wieku. Muzyka we Włoszech. III Madrygał wielogłosowy (współautorzy: Anna Szweykowska, Aleksandra Patalas, Zofia Fabiańska, Piotr Wilk), Kraków 2001, s. 236 + 180
 • Historia muzyki w XVII wieku. Muzyka we Włoszech. V Dramma per musica I (współautorzy: Anna Szweykowska, Aleksandra Patalas, Zofia Fabiańska) Kraków 2008, s. 536 + 171

Rozprawy i artykuły

 • Zapomniana polska śpiewaczka Teodozja Friderici-Jakowicka "Muzyka" 1952, nr 7/8, s. 41-45. Coup d'oeil sur l'historire de la musique en Pologne jusqu'au XVIII siècle "Feuilles Musicales" 1958, nr 2/3, s. 29-35
 • Pięć nieznanych utworów G.G.Gorczyckiego "Ruch Muzyczny" 1958, nr 5, s. 26-28
 • Aria wokalna na cześć Jana Kazimierza "Ruch Muzyczny" 1958, nr 10, s. 29-31
 • Nowe canzony Marcina Mielczewskiego "Ruch Muzyczny" 1958, nr 17, s. 5-12
 • Rozkwit wielogłosowości w XVI wieku w Z dziejów polskiej kultury muzycznej t. I.
 • Kraków 1958, s. 79-156
 • Staropolskie silvae rerum muzyczne "Ruch Muzyczny" 1959, nr 3, s. 16-20, nr 4, s. 6-8
 • Niespodziewane zasoby sandomierskie - S.S.Szarzyński "Ruch Muzyczny" 1959, nr 14, s. 17-21
 • Franciszek Lilius i jego twórczość na tle wczesnego baroku w Polsce "Muzyka" 1960 nr 1, s. 78-94; 1962, nr 4, s. 51-67
 • Z zagadnień melodyki w polskiej muzyce wokalno-instrumentalnej późnego baroku "Muzyka" 1961, nr 2, s. 53-78
 • O Mikołaju Gomółce parę faktów "Ruch Muzyczny" 1961, nr 1, s. 14-28
 • Sylwetka kompozytorska Damiana Stachowicza (1658-1699) "Muzyka" 1962 nr 1, s. 14-28
 • Nowe inwentarze - nowy obraz historii "Ruch Muzyczny" 1963, nr 3, s. 5-6
 • Proces zmian stylistycznych w polskiej muzyce wokalno-instrumentalnej epoki saskiej w: The Book of the First International Musicological Congress Devoted to the Works of Frederick Chopin 1960 Warszawa 1963, s. 633-637
 • Wacław z Szamotuł - renesansowy muzyk i poeta, szkic biograficzny "Muzyka" 1964, nr, 1-2, s. 3-28 (współautor: Anna Szweykowska)
 • Eliasz Karmelita - nieznany staropolski kompozytor w: Z dziejów muzyki polskiej Bydgoszcz 1964, s. 110-119
 • J. Staromiejski - przedstawiciel okresu saskiego "Ruch Muzyczny" 1965, nr 3, s. 15-16
 • Z problemów kultury muzycznej II połowy XVII wieku - Maciej H. Wronowicz "Ruch Muzyczny" 1965 nr 10, s. 16-17
 • Kultura muzyczna u pijarów w XVII i XVIII wieku "Muzyka" 1965 nr 2, s. 15-32; nr 3, s. 20-32. (współautorzy: Jan Buba i Anna Szweykowska)
 • Nieznana twórczość Marcina Kreczmera w: Z dziejów muzyki polskiej Bydgoszcz 1965, s. 53-62
 • The Renaissance w: Polish Music Warszawa 1965 s. 13-41
 • Próba periodyzacji okresu baroku w Polsce "Muzyka" 1966 nr 1, s. 17-26
 • Kapelmistrz herbu Doliwa "Ruch Muzyczny" 1966 nr 3, s. 4-5
 • Some problems of Baroque Music in Poland w: Musica Antiqua Europeae Orientalis, Acta Scientifica Congressus t. I Warszawa 1966 s. 294-309
 • Uwagi o praktyce wykonawczej XVII wieku "Forum Musicum" 1966 nr 7, s. 7-12
 • Z zagadnień kameralistyki polskiego baroku. Problem doboru środków wykonawczych"Zeszyty Naukowe Katedry Historii i Teorii Muzyki UJ" Kraków 1966 s. 32-30
 • Present State of Polish Musical Sources in Swedish Libraries w: Polish-Swedish Cultural Relations During the Vasa Dynasty Warszawa 1966 s. 25-47
 • Wenecki koncert rondowy w polskiej praktyce kompozytorskiej okresu baroku w: Studia Hieronymo Feicht septuagenario dedicata Kraków 1967 s. 220-226
 • "Missa sub concerto" Adama Jarzębskiego "Muzyka" 1968 nr 4, s. 28-39
 • The Choice of Means of Performance in Seventeenth-Century Polish Vocal-Instrumental Music w: Musica Antiqua, Collegium Brno Brno 1968 s. 82-87
 • Problem przełomu stylistycznego między renesansem a barokiem w muzyce polskiej w: Musica Antiqua Europeae Orientalis, Acta Scientifica Congressus t.II Bydgoszcz 1969 s. 209-219
 • Styl koncertujący w polskiej muzyce wokalno-instrumentalnej "Muzyka 1970 nr 1,s. 3-14; przekład angielski: Concertato Style in Polsh Vocal-Instrumental Music w Primo incontro con la musica italiana in Polonia Bologna 1974 ; przedruk: Concertato Style in Polish Vocal-Instrumental music of the 17th Century "Polish Musicological Studies" t I Kraków 1977.
 • Tradition and Popular Elements in Polish Music of the Baroque Era "The Musical Quarterly" 1970 nr 1, s. 99-115
 • Sens i rola badań źródłoznawczych "Ruch Muzyczny" 1970 nr 8, s. 9-10
 • Polish Music Culture in the Early Baroque Period w: Report of the Tenth Congress Ljubliana 1967 Kassel-Basel 1970 s. 315-319
 • Praktyka wykonawcza jako problem badania muzykologicznego "Muzyka" 1971 nr 3, s. 38-42
 • Muzyczne poszukiwania w bibliotekach szwedzkich "Muzyka" 1971 nr 4, s. 97-100
 • Tańce polskie w zbiorze "Delitiae Musicae" Mikołaja Hassego "Muzyka" 1971 nr 4, s. 91-96
 • "Ah dolente partita": Monteverdi-Scacchi w: Memorie e contributi alla musica dal me-dioevo all'eta moderna offerti a F.Ghisi nel settantesimo compleanno Bologna 1971 s. 59-76
 • Unikalne druki utworów Asprilia Pacellego "Muzyka" 1972 nr 1, s. 74-93
 • Kilka uwag o twórczości mszalnej Giovanniego Francesco Aneria związanej z Polską "Muzyka" 1972 nr 4, s. 53-64 ; przekład włoski: Le messe di Giovanni Francesco Anerio ed il loro rapporto con l'attivita del compositore in Polonia Bologna 1975
 • Poglądy Scacchiego na muzykę jako sztukę "Pagine" Warszawa 1972 nr 1, s. 17-28
 • Czy istnieje manieryzm jako okres w historii muzyki? "Muzyka" 1973 nr 1, s. 32-39
 • Jan Brant (1554-1602) i jego nowo odkryta twórczość muzyczna "Muzyka" 1973 nr 2, s. 43-72.
 • Stile imbastardito i stile rappresentativo w systemie teoretycznym Marka Scacchiego "Muzyka" 1974 nr 1, s. 11-34
 • "Audite mortales" jako problem wykonawczy "Ruch Muzyczny" 1977 nr 14, s. 3-5
 • A Concise Characterization of Polish Musical Production in the Barque Era w: Beiträge zur Musikgeschichte Osteuropas Wiesbaden 1977, s. 325-333
 • La musica per drammi di Virgilio Puccitelli w: Miscellanea Settempadana t. II San Severino Marche 1979, s. 167-186
 • "Rappresentazione di Anim e di Corpo" Cavalierego - muzyka dla sceny "Muzyka" 1983 nr 1, s. 13-66 (współautor: Anna Szweykowska) ; przekład angielski Rappsentazione di Anima et di Corpo - Emilio de'Cavalieri's Music for the Stage "Musica Iagellonica" Vol III.2004.
 • Ideał muzyki starożytnej w praktyce kompozytorskiej wczesnego seicenta "Muzyka" 1983 nr 4, s. 3-26
 • W kręgu mecenatu Sobieskich "Muzyka" 1984 s. 3-23 (współautor: Anna Szweykowska).
 • Nieznana wersja motetu "Mihi autem" Marcina Leopolity "Muzyka" 1984 nr 4, s. 23-34
 • Dalle ricerche sul recitativo del dramma per musica nella prima meta del Seicento w: Vita teatrale in Italia e Polonia fra Seicento e Settecento Warszawa 1984 s. 169-175
 • "La liberazione di Ruggiero dall'isola d'Alcina" - legendy i fakty w: Dzieło muzyczne - teoria, historia, interpretacja Kraków 1984, s. 263-276 (współautor: Anna Szweykowska).
 • Późny renesans w poszukiwaniu ideału muzycznego "Muzyka" 1985 nr 1, s. 3-36
 • Krytyka kontrapunktu w "Dialogo della musica antica, et della moderna" Vincenza Galilei "Muzyka" 1985 nr 3-4, s. 3-16
 • Giulio Caccini wobec teorii Cameraty Florenckiej "Muzyka" 1986 nr 1, s. 51-65
 • Grzegorz Gerwazy Gorczycki w: Grzegorz Gerwazy Gorczycki Studia I Kraków 1986 s. 5-9
 • Sprezzatura i gracja - klucz do estetyki liryki wokalnej wczesnego baroku "Muzyka" 1987 nr 1, s. 3-20 ; przekład angielski: 'Sprezzatura' and 'Grazia' - a Key to the Vocal Art. In the Baroque Period "Polish Art. Studies" t.IX, Warszawa 1988, s. 153-165 ; przekład słowacki: 'Sprezzatura' a 'grazia' - kluc k estetike lyriky raného baroka "Slovenska Hudba" 1992 nr 1, s. 71-82
 • O czynnikach kształtujących recytatyw we włoskim "dramma per musica" 1600-1640 w: Muzykologia krakowska 1911-1986 Kraków 1987, s. 91-98
 • Giulio Caccini - kodyfikator nowego wykonawstwa figur ozdobnych. Z problemów wokalnej praktyki wykonawczej wczesnego baroku "Muzyka" 1988 nr 1, s. 95-122
 • Zaginiony utwór G.G. Kapspergera na cześć królewicza Władysława Wazy "Muzyka" 1988 nr 4, s. 29-48 276 (współautor: Anna Szweykowska) ; przekład włoski: Un'opera ignota di G.G.Kapsperger in onore del principe Vladislao Waza w: Studi in onore di Giuseppe Vecchi Modena 1989, s. 221-232
 • La trasmutazione stilistica fra il rinascimento e il barocco nell'opinione dei "nobili di-lettanti di musica" w: Momenti di storia musicale tra Italia e Polonia t.II Bologna 1999, s. 77-82
 • Muzyka w barokowym Krakowie; od Liliusa do Gorczyckiego w: Kraków sarmacki Kra-ków 1992, s. 53-62
 • Okres baroku muzycznego w zmiennej perspektywie w: Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu z. IV. Poznań 1994, s. 139-143
 • Present State of the Polish Musical Sources in Swedish Libraries w: Polish-Swedish Cultural Relations during the Vasa Dynasty. Stockholm Februry 10th-12th 1995 Conference Papers Warszawa 1996, s. 25-47
 • Marco Scacchi and his Pupils on the Polychoral Technique "Musica Iagellonica" vol.II, Kraków 1997, s. 131-150 ; przekład polski: Marco Scacchi i jego uczniowie o technice polichóralnej "Muzyka" 1998 nr 2, s. 27-46
 • A Roman Quest for Dramatic Monody w: Contexts of Musicology vol II Poznań 1998, s. 25-32 (współautor: Anna Szweykowska)
 • Kapsperger - Successor to Monteverdi? w: Claudio Monteverdi und die Folgen Kassel-Basel 1998, s. 311-323
 • Muzycy włoscy na dworze Wazów w: Staropolszczyzna muzyczna Warszawa 1998, s. 187-192 (współautor: Anna Szweykowska)
 • Z problemów techniki polichóralnej Marcina Mielczewskiego w:Marcin Mielczewski Studia Kraków 1999, s. 125-137
 • Rękopisy mszy a cappella Marcina Mielczewskiego w: Marcin Mielczewski Studia Kraków 1999, s. 139-150
 • Interpretacje muzyki XVII wieku w: Historia muzyki XVII wieku. Muzyka we Włoszech I Pierwsze zmiany Kraków 2000, s. 11-47
 • Seconda pratica w: Historia muzyki XVII wieku. Muzyka we Włoszech I Pierwsze zmiany Kraków 2000, s. 48-62
 • Basso continuo w: Historia muzyki XVII wieku. Muzyka we Włoszech I Pierwsze zmiany Kraków 2000, s. 85-108
 • Technika polichóralna, jej typy i przemiany w XVII wieku w: : Historia muzyki XVII wieku. Muzyka we Włoszech II Technika polichóralna Kraków 2000, s. 7-61
 • Ottavio Durante's preface to "Arie devote" Rome (1608) w: Music in the World of Ideas Poznań 2001, s. 55-62
 • Polichóralne "Concerti a due voci" Gabriele Fattoriniego (1602). Przyczynek do włoskiej praktyki wykonawczej początku XVII wieku w: Muzyka w kontekście kultury Kraków 2001, s. 327-335 (współautor: Anna Szweykowska)
 • Charakterystyka wielogłosowego madrygału w XVII wieku w: Historia muzyki XVII wieku. Muzyka we Włoszech III Madrygał wielogłosowy Kraków 2001, s. 9-29
 • Główne ośrodki komponowania madrygału wielogłosowego w: : Historia muzyki XVII wieku. Muzyka we Włoszech III Madrygał wielogłosowy Kraków 2001, s. 30-72
 • Modelli italiani nell'opera di Marcin Mielczewski w: "Res Facta" nr 6 (15) Poznań 2003, s. 151-157.
 • Avertimenti do zbioru Salmi Boscarecci Ignatio Donati. Z problemów włoskiej praktyki wykonawczej w: Complexus effectum musicilogiae Studia Miroslao Perz septuagenario dedicata. Kraków 2003. s. 249-257.
 • Materiał pieśniowy w mszach koncertujących Marcina Mielczewskiego w: Muzyka wobec tradycji. Idee - Dzieło - Recepcja Warszawa 2004 s. 227-236.
 • Przekraczanie norm recytatywu we włoskim dramma per musica 1600–1640 w: "Muzyka" 2006 nr 3 s. 3-26.
 • Pierwsze próby recytatywu dramatycznego: Jacopo Peri – Giulio Caccini w: "Muzyka" 2009 nr 2 s. 3-47.

 • Melodyka recytatywu Luigiego Rossiego w „Il Palazzo Incantato” (1642) w: "Muzyka" 2010 nr 2 s. 3-11.

 • Emocje a środki muzyczne w recytatywie: Na przykładzie fragmentu sceny 9. aktu II Il Palazzo incantato (1642) Luigiego Rossiego w: "Muzyka" 2010 nr 4 s. 3-19.

 • Czy Charon był pijakiem? La morte d’Orfeo (1619) Stefano Landiego na cenzurowanym w: "Muzyka" 2012 nr 2 s. 43-52 (współautor: Anna Szweykowska).

 • Aria w La catena d’Adone (1626) Domenica Mazzocchiego w: "Muzyka" 2012 nr 2 s. 49-85.

Edycje źródłowe ze wstępami krytycznymi lub monograficznymi

 • S.S.Szarzyński - Ad hymnos ad cantus Kraków 1954
 • S.S.Szarzyński - Ave Regina Kraków 1954
 • Wacław z Szamotuł - Pieśni Kraków 1956
 • M.Mielczewski - Canzoni a 2 Kraków 1956
 • C.Bazylik - Pieśni Kraków 1958
 • M.Mielczewski - Veni Domine Kraków 1958
 • F.Lilius - Iubilate Deo Kraków 1959
 • J.Różycki - Exsultemus omnes Kraków 1961
 • Pieśni do słów Andrzeja Trzecieskiego w: Andrzej Trzecieski Pisma polskie Wrocław 1961
 • M.Mielczewski - Vesperae Dominicales Kraków 1962
 • J. Różycki - Magnificat Kraków 1964
 • M.Zieleński - In monte oliveti Kraków 1964
 • J.Kobierkowicz - Ego Mater Kraków 1965
 • F.Lilius - Tua Iesu dilectio Kraków 1965
 • M.Wronowicz - Koncerty wokalno-instrumentalne Kraków 1965
 • J.Różycki - Confitebor Kraków 1966
 • J.P.Habermann - Utwory wokalno-instrumentalne Kraków 1966
 • M.Mielczewski - Canzoni a 3 Kraków 1966
 • B.Pękiel - Audite mortales Kraków 1968
 • M.Mielczewski - Benedictio et claritas Kraków 1969
 • B.Pękiel - Missa a 14 Kraków 1971
 • M.Zieleński - Communiones a 3 Kraków 1973
 • S.S.Szarzyński - Litania cursoria Kraków 1974
 • J.Brant - Utwory zebrane Kraków 1975
 • M.Mielczewski - Opera omnia t. II Koncerty wokalno-instrumentalne Kraków 1976
 • M.Scacchi - Madrygały Kraków 1979
 • M.Zieleński - Ortus de Polonia Kraków 1979
 • M.Mielczewski - Missa super "O Gloriosa Domina" Kraków 1983
 • M.Mielczewski - Opera omnia t. I Canzony insrtumentalne Kraków 1986
 • F.Lilius - Missa brevissima Kraków 1989
 • M.Zieleński - Magna est gloria eius Kraków 1992
 • T. Merula - Satiro e Corisca Kraków 1997
 • G.F.Anerio - Missa Constantia Kraków 1997
 • M.Mielczewski - Opera Omnia t. III Msze koncertujące Kraków 2003
  (Szereg zeszytów kilkakrotnie wznawianych)

Wstępy do wydań krytycznych

 • M.Mielczewski - Canzona a 3 Kraków 1961
 • Wacław z Szamotuł - In te Domine speravi Kraków 1961
 • M.Zieleński - Vox in Rama Kraków 1964
 • M.Zieleński - Iustus ut palma florebit Kraków 1966
 • D.Stachowicz - Veni consolator Kraków 1966
 • S.S.Szarzyński - Iesu spes mea Kraków 1980

Redakcja serii źródłowych i wydawnictw naukowych

 • Z dziejów polskiej kultury muzycznej t. I Kraków 1958
 • "Źródła do Historii Muzyki Polskiej" Kraków 1960- , 34 zeszyty
 • "Wydawnictwo Dawnej Muzyki Polskiej" Kraków, w latach 1963-67 współredakcja z H. Feichtem (17 zeszytów), od 1968-, redakcja nowych zeszytów i licznych wznowień (40 zeszytów)
 • Muzyka w dawnym Krakowie antologia na 600-lecie Uniwersytetu Jagiellońskiego, redakcja całości oraz opracowanie 35 utworów Kraków 1964
 • "Symfonie Polskie" Kraków 1964-, 11 zeszytów
 • Musica Antiqua Polonica t. III Barok, antologia 88 utworów (w tym wznowienie 21 własnych edycji) wybór, opracowania not. Kraków 1969
 • "Musicalia Vetera", katalog rękopiśmiennych zabytków dawnej muzyki w Polsce Kraków 1969-, 7 zeszytów
 • "Monumenta Musicae in Polonia" red. Serii A: Twórczość kompozytorów staropolskich Kraków 1972-, 8 tomów
 • Redakcja działu "Teoretycy, kompozytorzy i wykonawcy XVII w." w Encyklopedii muzycznej PWM oraz członek Komitetu Redakcyjnego Kraków 1979- (do r. 2005 osiem tomów)
 • Grzegorz Gerwazy Gorczycki Studia Tom I Kraków 1986, Tom II Kraków 1988
 • "Practica Musica", teksty o muzyce Tom I Kraków 1993, Tom II Kraków 1994, Tom III Kraków 1995. Tom IV Kraków 1997. Tom V Kraków 2000
 • "Sub sole Sarmatiae" Kraków 1994-, 9 zeszytów
 • "Musica Iagellonica", periodyk muzykologiczny w językach obcych Tom I Kraków 1995, Tom II Kraków 1997, Tom III Kraków 2004
 • Marcin Mielczewski Studia Kraków 1999
 • Historia muzyki w XVII wieku. Muzyka we Włoszech, T. I Pierwsze zmiany Kraków 2000, T. II Technika polichóralna Kraków 2000, T. III Madrygał wielogłosowy Kraków 2001, T. IV Monodia akompaniowana - w przygotowaniu, T. V Dramma per musica cz. I, Kraków 2007

Współpraca z encyklopediami

 • Wielka encyklopedia powszechna PWN, Warszawa
 • Musik in Geschichte und Gegenwart, Kassel-Basel
 • Mała encyklopedia Muzyki PWN, Warszawa
 • Polski słownik biograficzny PAN, Kraków
 • The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Londyn (kilkadziesiąt haseł)
 • Encyklopedia muzyczna PWM, Kraków (przeszło sto haseł)

Publikacje popularno-naukowe

 • O nowych spojrzeniach na dawną muzykę polską "Ruch Muzyczny" 1961 nr 11 s. 2-3
 • Marcin Mielczewski jakiego dziś znamy "Ruch Muzyczny" 1962 nr 15 s. 18-20
 • Grzegorz Gerwazy Gorczycki Chełmno 1978

Popularne wydawnictwa nutowe

 • Anonim - Breve regnum Kraków 1959
 • Anonim - Rozkoszna Amaryli Kraków 1961
 • P.Sieprawski - Fragment z motetu "Iustus germinavit" Kraków 1962
 • M.Zwierzchowski - Polonez "Tuba mirum" Kraków 1962
 • J.Staromiejski - 2 fragmenty Kraków 1965
 • D.Cato - 2 fantazje Kraków 1966
 • Policki - Aria "Benedictus" Kraków 1967
 • M.Zieleński - 3 fantazje Kraków 1968
 • J.Staromiejski - 3 arie Kraków 1968
 • F.Caccini - Aria Syreny z "La liberazione di Ruggiero" Kraków 1973
 • F.Caccini - Prolog z opery "Wybawienie Ruggiera z wyspy Alcyny" Kraków 1973

Otrzymane wyróżnienia

 • Nagroda Ministerstwa Edukacji Narodowej 1965 i 1987
 • Nagroda Polskiej Akademii Nauk 1978
 • Nagroda Miasta Krakowa 1982
 • Nagroda Rektora UJ., pięciokrotnie, ostatnia 1994
 • Nagroda Związku Kompozytorów Polskich 1995
 • Nagroda Prezesa Rady Ministrów 2003

Odznaczenie państwowe

 • Złoty Krzyż Zasługi 1974
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 1984
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej 1994
 • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski 1999

Członkostwo w organizacjach naukowych

 • Od 1955 - Członek Związku Kompozytorów Polskich, Sekcja Muzykologów, wielokrotnie Członek Zarządu Sekcji
 • 1974-1997 - Członek International Musicological Society, w latach 1987-1997 - Członek Dyrektoriatu tegoż Towarzystwa
 • Od 1972 - Członek American Musicological Society
 • Od 1998 - Członek honorowy Accademia Filarmonica di Bologna