Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Piotr Wilk, prof. UJ

dr hab. Piotr Wilk, prof. UJ

email

Biogram

Piotr Wilk ukończył muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim (1995), tam również się doktoryzował (2001) i habilitował (2015). Studia muzykologiczne pogłębiał w Royal Holloway University of London (1993), Uniwersytecie Ferraryjskim (1995), Uniwersytecie Rzymskim La sapienza (1997) i Uniwersytecie Bolońskim (1999). W roku 2002 był stypendystą American Academy in Rome. W latach 2002-2004 jako ricercatore pracował w Dipartimento di storia delle arti visive e della musica na Uniwersytecie Padewskim. W roku akademickim 2004/2005 był adiunktem w nowoutworzonym Zakładzie Muzykologii Uniwerstytetu Wrocławskiego. Od roku 2004 zajmował różne stanowiska w Instytucie Muzykologii Uniwerstytetu Jagiellońskiego. W latach 2008-2012 pełnił obowiązki zastępcy dyrektora ds. studenckich w Instytucie Muzykologii UJ.

Specjalizuje się w historii i teorii muzyki baroku ze szczególnym uwzględnieniem włoskiej muzyki instrumentalnej XVII i XVIII wieku. Za pracę doktorską Sonata na skrzypce solo w siedemnastowiecznych Włoszech, jej forma i technika otrzymał w 2001 roku nagrodę ZKP im. Ks. Prof. Hieronima Feichta. Należy do grona redaktorów naukowych Encyklopedii Muzycznej PWM, jest członkiem Rady Naukowo-Wydawniczej Dzieł Wszystkich Henryka Wieniawskiego.

Zob. również: https://jagiellonian.academia.edu/PiotrWilk

 

Piotr Wilk completed musicological studies at the Jagiellonian University (M.A. 1995, Ph.D. 2001, Habilitation 2015). He improved his musicological studies at Royal Holloway University of London (1993), Ferrara University (1995), Rome University La Sapienza (1997) and Bologna University (1999). In 2002 he realised postdoctoral scholarship at the American Academy in Rome. In the years 2002-2004 he was the ricercatore at the Dipartimento di storia delle arti visive e della musica of the Padua University. In the 2004/2005 accademic year he was the assistant professor of the Department of Musicology at the Wrocław University. Since 2004, he held various positions at the Institute of Musicology of the Jagiellonian University. In 2008-2012 he was the deputy director of student affairs at the Institute of Musicology of the Jagiellonian University.

His research focuses on history and theory of Baroque music, especially on the Italian instrumental music from the 17th and 18th Centuries. His doctoral dissertation Solo Violin Sonata of the 17th Century Italy, its form and technique won the Father Professor Hieronim Feicht Prize of the Polish Composers Society in 2001. He is a member of the Editorial Board of the Dictionary of Music of the PWM Edition [Encyklopedia Muzyczna PWM] and the Scientific and Editorial Board of the Complete Works of Henryk Wieniawski.

Wykaz ważniejszych publikacji

Książki i Wydania Krytyczne [Books and Critical Editions]

 • Marco Uccellini Sonate over canzoni da farsi a violino solo e basso continuo opera quinta, Opera Omnia IV, Lucca, LIM 2002
 • Sonata na skrzypce solo w siedemnastowiecznych Włoszech [Sonata for Solo Violin in 17th century Italy], Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005 (with English Table of Contents and Abstract)
 • Aldebrando Subissati Sonate per violino solo e basso continuo. Giovanni Francesco Anerio Antiphonae binis, ternis & quaternis vocibus cum basso ad organum, "Sub Sole Sarmatiae", z. 10, Musica Iagellonica, Kraków 2007
 • Wenecki koncert instrumentalny w epoce Vivaldiego [The Venetian instrumental concerto during Vivaldi's time], Musica Iagellonica, Kraków 2014 (with English Table of Contents and Abstract)
 • Henryk Wieniawski Fantaisie orientale pour violon avec accompagnement de piano op. 24, Dzieła wszystkie [Complete Works]. Seria A tom 23 [Series A vol. 23], Poznań, Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego [The Henryk Wieniawski Musical Society in Poznań], Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne [PWM Edition], 2019
 • The Venetian Instrumental Concerto During Vivaldi’s Time, translated by John Comber, Eastern European Studies in Musicology, edited by Maciej Gołąb, vol. 21, Berlin, Peter Lang,  2020

Artykuły [Articles]

 • Early music in Poland, "The Consort", XLIII, (1997)
 • Sonate over canzoni (1649) di Marco Uccellini: la prima raccolta di sonate a violino solo w [in]: Marco Uccellini, red. [ed.] M.C. Vela, M. Toffetti, LIM, Lucca 1999
 • Wielodźwięki w repertuarze skrzypcowym XVII wieku [Chordal Playing in the 17th-Century Violin Repertoire] w [in]: Affetti musicologici, red. [ed.] P. Poźniak, Musica Iagellonica, Kraków 1999
 • Idiom skrzypcowy w utworach Marcina Mielczewskiego [Violinistic Idiom in woks by Marcin Mielczewski] w: Marcin Mielczewski Studia, red. [ed.] Z.M. Szweykowski, Musica Iagellonica, Kraków 1999
 • Carlo Ambrogio Lonati and Giuseppe Colombi: new attribution of solo sonatas from the Biblioteca Estense w [in]: "Musica Iagellonica", III, Kraków 2004
 • Chordal Playing in the 17th-Century Violin Repertoire w [in]: "Musica Iagellonica", III, Kraków, 2004
 • Wpływ Riemanna na postrzeganie sonaty barokowej [Hugo Riemann's influence on the Baroque sonata understanding] w [in]: Muzyka wobec tradycji. Idee, dzieło, recepcja [Music versus Tradition. Ideas, work, reception], red. [ed.] Sz. Paczkowski, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004
 • Sonaty "da chiesa" Aldebranda Subissatiego, skrzypka Jana Kazimierza [Sonatas da chiesa by Alessandro Subissati, the violinist of Jan Kazimierz], "Muzyka" LII (2007) nr 1 (2004)
 • O niektórych funkcjach "da chiesa" włoskich sonat i koncertów epoki baroku [About some ‘da chiesa' functions of the Italian sonatas and concertos of the Baroque era] w [in]: Donum Natalicum. Studia Thaddaeo Przybylski octogenario dedicata, red. [ed.] A. Jarzębska, Z. Fabiańska, A. Sitarz, Musica Iagellonica, Kraków 2007
 • The 'sonate da chiesa' by Aldebrando Subissati: The court violinist to Jan Kazimierz, King of Poland, „Musica Iagellonica", 4 (2007)
 • Z problemów typologii barokowego koncertu instrumentalnego [Problems of typology of the Baroque instrumental concerto] w [in]: Muzykolog wobec świadectw źródłowych i dokumentów. Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Piotrowi Poźniakowi w 70. rocznicę urodzin [The musicologist and source documentary evidence: A book of essays in honour of Professor Piotr Poźniak on his 70th birthday], red. [ed.] Zofia Fabiańska, Jakub Kubieniec, Andrzej Sitarz, Piotr Wilk, Musica Iagellonica, Kraków 2009
 • Form and style in Italian violin sonata of the 17th century, „Musica Iagellonica", 5 (2011)
 • The violin technique of Italian solo sonata in the 17th century, „Musica Iagellonica", 5 (2011)
 • Cechy weneckie w Pensieri adriarmonici Giacoma Facca [Venetian Features in Giacomo Facco's Pensieri adriarmonici], „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio L, Artes, Vol. IX, 2 (2011)
 • Giulio Taglietti i jego koncerty z op. 8 i 11 [Giulio Taglietti and his concertos of the opp. 8 nad 11] w [in]: Muzyka jest zawsze współczesna: Studia dedykowane Profesor Alicji Jarzębskiej [Music is always contemporary: Studies dedicated to Professor Alicja Jarzębska], red. [ed.] Małgorzata Woźna-Stankiewicz, Andrzej Sitarz, Musica Iagellonica, Kraków 2011
 • On the question of the Baroque instrumental concerto typology, „Musica Iagellonica", 6 (2012)
 • Amsterdamskie sonaty Marcina Żebrowskiego [Amsterdam sonatas by Marcin Żebrowski] w [in]: Marcin Józef Żebrowski (XVIII w.). Kompozytor i muzyk kapeli jasnogórskiej [Marcin Józef Żebrowski (18th Century). Composer and Musician of the Jasna Góra Chapel], «Musica Claromontana – Studia», 3, red. [ed.] Remigiusz Pośpiech, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, Opole 2013
 • The Fantasie of Mikołaj Zieleński and the Early Baroque Tradition of Diminution and Ensemble Instrumental Music w [in]: Italian Music in Central-Eastern Europe. Around Mikołaj Zieleński's Offertoria and Communiones (1611), red. [ed.] Tomasz Jeż, Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Marina Toffetti, Edizione Fondazione Levi, Venezia 2015
 • W cieniu Vivaldiego: o koncertach Giorgia Gentilego [In the shadow of Vivaldi: on the concertos of Giorgio Gentili] w [in]: Almanach muzykologii krakowskiej: 1911-2011 [Almanac of musicology in Kraków: 1911-2011], Acta Musicologica Universitatis Cracoviensis, 30, Musica Iagellonica, Kraków 2016
 • Poetical Mottos in Tartini’s Concertos – the Latest Concordances and Questions, “Musica Iagellonica”, 9 (2018)
 • The concerto in the oeuvre of Nicola Fiorenza, “Ad Parnassum”. Journal of Eighteenth- and Nineteenth-Century Instrumental Music, 17, (April 2019)
 • ‘New’ Cello Concertos by Nicola Porpora, “Musica Iagellonica”, 11 (2020)
 • Koncert skrzypcowy w twórczości kompozytorów neapolitańskich pierwszej połowy XVIII wieku w: Muzykolog humanista wobec doświadczenia muzyki w kulturze. Księga pamiątkowa dedykowana Profesor Małgorzacie Woźnej-Stankiewicz, red. Zofia Dobrzańska-Fabiańska, Magdalena Dziadek, Kraków, Musica Iagellonica, 2021
 • Neapolitańska praktyka wykonawcza w instrumentalnej muzyce zespołowej XVIII wieku, "Roczniki Humanistyczne", LXIX, zeszyt 12 (2021)
 • Tartini’s Concertos Op1. 1 and 2 against the Backdrop of the Venetian Concerto Tradition w [in]: In Search of Perfect Harmony: Tartini’s Music and Music Theory in Local and European Contexts, red. [ed.] Nejc Sukljan, Berlin, Peter Lang 2022  
 • The Neapolitan Violin Concerto in the First Half of the Eighteenth Century w [in]: Marchitelli, Mascitti e la musica strumentale napoletana fra Sei e Settecento, red. [ed.] Guido Olivieri, Lucca, Libreria Musicale Italiana 2023

Recenzje [Rewievs]

 • O kompetencji w muzyce [About competence in music], „Ruch Muzyczny”, XLII nr 15 (26 lipca/July 1998)
 • Jubileusz w Gliwicach [Jubilee in Gliwice] „Ruch Muzyczny”, XLII nr 13 (27 czerwca/June 1999)
 • Renata Suchowiejko Henryk Wieniawski - kompozytor na tle wirtuozowskiej tradycji skrzypcowej XIX wieku [Henryk Wieniawski: The composer on the background of the 19th-century virtuso violin tradition]. Henryk Wieniawski. Dzieła Wszystkie, Seria B. Poznań 2005, "Muzyka", LII, 2007 Nr 1 (2004)
 • David Irving (violin) with Hannah Lane, Tommie Andersson, John O'Donnell and Laura Vaughan, "The Emperor’s Fiddler. Johann Heinrich Schmelzer: Sonatæe unarum fidium", Obsidian CD718 (2018), “Early Music Performer”, Journal of the National Early Music Association, Issue 45 (November 2019)

Hasła encyklopedyczne [Dictionary entries]

 • Ponad 100 haseł w [over 100 entries in]: Encyklopedia Muzyczna PWM, tomy [vols.] 5-10, Kraków 1997-2007 i [and] 10 haseł w [10 entries in]: Die Musik in Geschichte und Gegenwart II. Personenteil, tomy [vols.] 8-11, 14, 16, 17, Kassel 2002-2007

Popularnonaukowe [Popular science]

 • Około 100 programów koncertowych dla festiwali oraz notek dla firm fonograficznych [about 100 concert programs for festivals, philharmonic orchestras and liner notes for phonografic companies]: Misteria Paschalia, Actus Humanus, Vratislavia Cantans, Opera Rara, NOSPR, Koch International, Dynamic.