Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Aleksandra Patalas, prof. UJ

dr hab. Aleksandra Patalas, prof. UJ

email

Biogram

Aleksandra Patalas studiowała muzykologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tam ukończyła studia magisterskie (1990), uzyskała tytuł doktora (1999) i habilitację (2011). Pogłębiała wiedzę muzykologiczną w trakcie stypendiów w Royal Holloway and Bedford New College, University of London (1993), na uniwersytetach w Ferrarze (1995), La Sapienza w Rzymie. Od 1994 roku zatrudniona w Katedrze/Instytucie Muzykologii UJ na stanowiskach: starszego referenta technicznego (1994), asystenta (1995), adiunkta (2000), profesora UJ (2019). W latach 2012–2020 pełniła funkcję dyrektora Instytutu Muzykologii UJ.

Zainteresowania naukowe

Historia kultury muzycznej XVI-XVIII wieku, w szczególności: polsko-włoskie i polsko-niemieckie kontakty muzyczne, muzyka w środowisku kościelnym i klasztornym; teoria muzyki XVI-XVIII wieku; edytorstwo muzyczne.

Wybrane publikacje

Książki i edycje krytyczne

 • Giovanni Francesco Anerio, Missa Pulchra es, „Sub Sole Sarmatiae” 3, Musica Iagellonica, Kraków 1994.
 • Catalogue of Early Music Prints from the Collections of the Former Preußische Staatsbibliothek in Berlin, Kept at the Jagiellonian Library in Cracow / Katalog starodruków muzycznych z XVI i XVII w. ze zbiorów byłej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie, przechowywanych w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie, Kraków: Musica Iagellonica 1999.
 • Ignacy Jan Paderewski, Utwory fortepianowe op. 10-12, 14-16, red. Aleksandra Patalas, „I. J. Paderewski. Opera omnia”, red. Małgorzata Perkowska-Waszek, Kraków: Musica Iagellonica 2002.
 • Eryk Brikner OSPPE (1705-1760), Vesperae pro toto anno, „Muzyka Jasnogórska” 2, Kraków: PWM 2005.
 • Eryk Brikner OSPPE (1705-1760), Completorium, Hymnus pro Festis Apostolorum, „Muzyka Jasnogórska” 5, Kraków: PWM 2006.
 • W kościele, w komnacie i w teatrze. Marco Scacchi. Życie, muzyka, teoria, Kraków: Musica Iagellonica 2010.
 • Życie muzyczne w klasztorach dominikańskich w dawnej Rzeczpospolitej. Studia pod red. Aleksandry Patalas, Kraków: Musica Iagellonica 2016.

Artykuły w czasopismach i rozdziały w pracach zbiorowych

 • An Unknown Missa ‘Ave maris stella’ by Asprilio Pacelli, "Musica Iagellonica" 1, 1995, s. 23-50.
 • Marco Scacchi's Characterisation of the Modes in his Missa Omnium Tonorum, "Musica Iagellonica" 2, 1997, s. 103-129.
 • Polonica w inwentarzach słowackich z lat 1581-1718, „Muzyka” XLVII 2002 nr 2, s. 97-107.
 • Madrigale spirituale w siedemnastowiecznej Rzeczpospolitej - kompozycje Asprilia Pacellego, "Muzyka" XLVIII 2003 nr 4, s. 47-76.
 • Die Kompositionen von Christoph Werner als Quelle der Inspiration für Marco Scacchi, w: „Ständige Konferenz Mitteldeutsche Barockmusik in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thuringen e.V., Jahrbuch 2004, Mitteldeutschland im musikalischen Glanz seiner Residenzen. Sachsen, Böhmen und Schlesien als Musiklandschaften im 16. und 17. Jahrhundert, red. Peter Wollny, Beeskow 2005, s. 237-249.
 • Musica claromontana - Music in Jasna Góra Monastery: Attribution, Forms, Style, Exchange of Repertoire, "Fontes Artis Musicae", vol. 57, issue 2, s. 148-161; poszerzona wersja artykułu Muzykowanie w klasztorze. Kultura muzyczna na Jasnej Górze w I połowie XVIII wieku, "Kamerton" 1 (50) 2006, s. 190-197.
 • Theoretical Ideas of Marco Scacchi in the Context of Works by German Composers, w: Musicology Today, 2006: Poland in Europe: Musical Sources - Repertoire - Style, Insitute of Musicology, University of Warsaw, s. 23-38.
 • Music theory of Giovanni Maria Artusi in the polemical writings and in the music of Marco Scacchi, „Musica Iagellonica” 4, 2007, s. 19-48.
 • Powstanie kapeli w Rakowie jako wyraz działań kontrreformacyjnych, w: Europejska kultura muzyczna w polskich archiwach i bibliotekach, Musica Iagellonica, Kraków 2008, red. Aleksandra Patalas, Stanisław Hrabia, s. 39-70.
 • Kaspar Förster senior — znany i nieznany, w: Muzykolog wobec świadectw źrodłowych i dokumentów. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Piotrowi Poźniakowi w 70. rocznicę urodzin, red. Zofia Fabiańska, Jakub Kubieniec, Andrzej Sitarz, Piotr Wilk, Kraków 2009, s. 209-225.
 • Unknown Compositions by G. O. Pitoni in the Music Materials Collection of the Cathedral Chapel Archive in Kraków, w: Giuseppe Ottavio Pitoni e la musica del suo tempo, Atti del Convegno Internazionale di Studi, Rieti 28-29 Aprile 2008, red. Gaetano Stella, Istituto Italiano per la Storia della Musica, Rieti 2009, s. 287-300.
 • The constructional and expressive role of modality in L’Euridice by Jacopo Peri and by Giulio Caccini, „Musica Iagellonica” 5 (2011), s. 53–72.
 • In Search of a Mode of Criticism. Cribrum musicum by Marco Scacchi and Censura by Filippo Kesperle, „Musica Iagellonica” 5 (2011), s. 73–86.
 • Il fenomeno della policoralità in Polonia e le composizioni policorali di Marco Scacchi, w: La musica policorale, in La musica policorale in Italia e nell’Europa centro-orientale fra Cinque e Seicento / Polychoral Music in Italy and in Central-Eastern Europe at the Turn of the Seventeenth Century, red. Marina Toffetti – Aleksandra Patalas, Venezia: Edizioni Fondazione Levi 2012, s. 281–333.
 • Świadectwa recepcji twórczości Marca Scacchiego w Słowacji i na Morawach, w: Musicologica Istropolitana, red. M. Hulkova, t. 10-11, Bratislava: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta. Katedra hudobnej vedy, 2013, s. 129-148.
 • Asprilio Pacelli in Poland: compositions, techniques, reception, w: Italian music in Central-Eastern Europe: around Mikołaj Zieleński’s "Offertoria" and "Communiones" (1611), red. B. Przybyszewska-Jarmińska ed al., Venezia: Edizioni Fondazione Levi 2015, s. 235-260.
 • O kulturze muzycznej u sióstr norbertanek w Imbramowicach na podstawie kroniki klasztornej (1703-1741), w: Almanach muzykologii krakowskiej: 1911-2011, red. Woźna-Stankiewicz Małgorzata ed al., Kraków: Musica Iagellonica, 2016, s. 396-417.
 • Italian models and local inflections in sacred music in the Polish-Lithuanian Commonwealth: the case of Marco Scacchi's "motetta juxta usum modernum", w: Musicologica Istropolitana, red. Kalinayová-Bartová Jana, t. 13, Bratislava: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta. Katedra hudobnej vedy, 2017, s. 119-146.
 • Giovanni Battista Cocciola’s activity in the Polish-Lithuanian Commonwealth and his concerto "Ave mundi spes Maria" from the "Parnassus Musicus Ferdinandaeus", „De Musica Disserenda”, 2017 nr 1-2, s. 135-145.
 • The inventory of the Krakow bookseller Franz Jakob Mertzenich: a testimony of the presence of Italian music in Poland ca. 1600, w: Denn Musik ist der größte Segen... : Festschrift Helen Geyer zum 65. Geburtstag, red. Pauser Michael, Bock Elisabeth, Sinzig: Studio Verlag, 2018, s. 139-145.
 • The polychoral Masses of Giovanni Francesco Anerio: parody technique, w: Studies on the reception of Italian music in Central-Eastern Europe in the 16th and 17th century, red. Marina Toffetti, Musica Iagellonica; Kraków, 2018, s. 211-238.

Redakcje prac zbiorowych

 • Europejska kultura muzyczna w polskich archiwach i bibliotekach, red. Aleksandra Patalas, Stanisław Hrabia, Kraków: Musica Iagellonica 2008.
 • La musica policorale in Italia e nell'Europa centro-orientale fra Cinque e Seicento : con esempi musicali in CD / Polychoral music in Italy and in Central-Eastern Europe at the turn of the seventeenth century: with music examples on CD, red. Aleksandra Patalas, Marina Toffetti, Venezia: Edizioni Fondazione Levi 2012.
 • Sto lat muzykologii polskiej: historia-teraźniejszość–perspektywy, red. Dagmara Łopatowska-Romsvik, Aleksandra Patalas, Kraków: Musica Iagellonica, 2016.

Hasła encyklopedyczne

 • Około 50 haseł w: Polski Słownik Biograficzny, t. XXXV/3, zesz. 146, t. XXXVIII/3, zesz. 154, Kraków 1994, 1997; Encyklopedia Muzyczna PWM, część biograficzna, t. 5–12, Kraków 1997–2012; Die Musik in Geschichte und Gegenwart II. Personenteil, t. 4, 7, 13, 14, 17, Kassel 2000–2007; Dizionario Biografico degli Italiani (on-line), t. 79, 80, 91, 2013–2018.

Popularnonaukowe

 • Około 25 programów koncertowych dla festiwali Misteria Paschalia (2005–2021), Gaude Mater (2007) oraz Festiwalu Muzyki Polskiej (2008), a także wstępów do płyt CD dla firm fonograficznych Acte Prealable, Musicon, Stradivarius.